105 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bina küçük onarımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

ANKARA

MİLE   :  3149-0/80   Şb. : 4/2 Md. /11698                                      6/5/1980

KONU :  Bina küçük onarımı

Sıra  No.: 105

Bu Tebliğ, 22.06.2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 292 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

…………………………………… Valiliğine

Bütçe yasalarımızda bina küçük onarımları için ayrılmış bulunan ödeneklerin, çok yararlı bir biçimde kullanılmalarını sağlamak, gereksiz yazışmaları önlemek ve bu konudaki duraksamaları gidermek amacıyla onarım işlemlerinin aşağıda açıklanan esaslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

I- KEŞİFLERDE YER ALACAK İSTEMLER :

a)Bütçe yasalarındaki “R” cetvelinin 370 bina küçük onarımı harcama kalemindeki açıklamaya uygun düşen ve onarım ödeneği Bakanlığımız bütçesinden karşılanacak olan (Bakanlığımıza tahsisli veya Bakanlığımızca kiralanan ya da kiraya verilen) binalar için onarım isteminde bulunulmalıdır.

b) Bütçelerinde onarım ödeneği bulunan bakanlıkların işgalindeki binalara ilişkin onarım 1 inci keşif özetleri ilgili teşkilatlar tarafından düzenlettirilerek ilgili bakanlıklara gönderilecek ve ödeneği de ilgili bakanlıklar tarafından karşılanacaktır.

c) 370 bina küçük onarımı harcama kaleminden verilebilecek ödenekler bütçe yasasındaki limit ile sınırlı olduğundan istemlerin bu limit dahilinde olmasına dikkat edilmeli ve söz konusu açıklamanın ve limitin dışına çıkabilecek istemlerde bulunulmamalıdır.

II- ONARIM İSTENEN BİNALARIN TESBİTİ VE BİRİNCİ KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI

a) Onarılması gerekli binalar, il merkezlerinde millî emlâk müdürlüğü, ilçelerde malmüdürlüğünün görevlendireceği memurlarca yerinde gezilip görülmeli; giderilmesi gereken eksiklikleri bir bütün olarak saptandıktan sonra durum Bayındırlık Müdürlüğüne bir yazıyla bildirilerek onarımına karar verilen binanın 1 inci keşiflerinin yaptırılması sağlanmalıdır.

b) Birinci keşiflerin hazırlanmasında Bayındırlık Bakanlığının 12/2/1963 gün ve Şb. Keşif Fen H. 99.2/2109-6 sayılı yazılarındaki açıklamalar gözönünde bulundurulurak aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmelidir.

1- Onarılacak binaların onarım ihtiyacı ister tesisat işi, ister inşaat işi olsun keşif anında da keşfi yapılacak teknik eleman ile birlikte onarılacak binanın yöneticisi ve millî emlâk müdürlüğü veya malmüdürlüğünce görevlendirilecek bir yetkili onarılacak yerleri mahallinde tespit etmeli ve onarım esnasında meydana gelebilecek muhtemel işlerde tahmin edilerek metrajlar buna göre hazırlanmalıdır. Bu amaçla düzenlenen “Mahal Listesinde” de yapılacak işlerin yerleri açık bir şekilde gösterilmelidir. 1 inci keşif özetleri ve mahal listeleri onarılması gerekli her tesisat için (elektrik, kalorifer, sıhhî döşem, çatı döşemi ve diğer işler, inşaat işleri) ayrı ayrı düzenlenmelidir.

Ayrıca, onarımına karar verilen binanın tüm onarım ihtiyaçları bir defada ve tam olarak tesbit edilmeli; bir bina için aynı malî yıl içerisinde (olağanüstü durumlar dışında) birden fazla onarım isteminde bulunulmamalıdır.

2- Düzenlenecek keşif özetlerinde onarılacak binanın yaşamsallığı ile ilgili olmayan taş ve mermer kaplamalar, parke döşemeler, lambriler, cila plâstik ve yağlı boya işleri, ihata duvarları, bahçe tanzimi, havuz yapımı, kapitone kapılar, elektrik döşeminde esasen demirbaşa dahil olan büyük ve süslü avizeler, gloplar gibi hiç de zorunlu olmayan ve lüks nitelik arz eden bu ve buna benzer işlere kesinlikle yer verilmemelidir.

3- Banyo, WC, muftak, çatı vs. gibi yerlerin onarımında kullanılacak malzemenin binanın ilk inşaatında kullanılan malzeme türüne uygunluğu aranmalı ve değişiklikler buna göre yapılmalıdır.

4- Yağlı boya işleri yalnızca kapı, pencere, korkuluk, dolap ve banko gibi ahşap ve demir imalata ilişik olmalıdır.

Milli Emlak Kitabı

5- Memur konutları ile Hazinece kiraya verilen dükkân, depo, sinema salonu ve benzeri yerlerde yapılacak onarımlarda Borçlar Kanunun 249-258 inci maddeleri çerçevesinde barınmayı imkânsız veya tehlikeli hale getirecek olan çatlama, çökme, kayma gibi arızalar ile lağım ve su borularının patlaması, elektrik döşemelerinin bozulması, dam aktarılması ve benzeri işlerin onarılmaları isteminde bulunulmalıdır.

Kullanma nedeniyle oluşan temizleme, düzenleme ve yenileme gibi onarım harcamaları (Borçlar Kanunun 256 – 258 inci maddeleri gereğince) kiracıya ait olduğundan memur konutları ile kiralık yerler için iç badana, cam ve musluk takılması, menteşe, kapı kol ve aynaları gibi benzeri işlere keşiflerde kesinlikle yer verilmemelidir.

6- Keşif özetleri, Bakanlığımızda ayrıntılı olarak üzerinde durulmak suretiyle incelenmekte olduğundan yukarıdaki açıklamalara uymayan istemler için ödenek verilmeyeceği bilinmelidir.

Bundan başka, Bakanlığımıza gelen onarım istemleri bütçe kaynakları oranında ve belli bir program dahilinde karşılanmaya çalışıldığından; ödenek gönderilmediği durumlarda, onarımın gelecek yıllara kalmış olması kaçınılmaz olduğundan; gönderilemeyen ödeneğin gönderilmesi hususundaki gereksiz yazışmalardan kaçınılmasına dikkat edilecektir. Ancak, böylesi durumlarda onarım istemi bir sonraki malî yılda yeniden düzenlettirilecek 1 inci keşif özetleri ve mahal listeleriyle birlikte yinelenecektir.

7- Onarım isteminin mevsiminde yapılabilmesi için bu istemin dayanağı olan 1. keşif özetlerinin ve yapılacak işlerin yerlerini açık bir şekilde gösteren “Mahal Listeleri’nin birer örneklerinin ilişkin olduğu yılın en geç Mayıs ayı sonunda Bakanlığımızda bulunacak şekilde gönderilmesi sağlanmalıdır.

III- ONARIMLARIN İHALEYE ÇIKARILMASI VE ARTAN ÖDENEKLERİN TENKİS EDİLMESİ

Onarım isteminde bulunan iller ve dolayısıyle ilçeler, onarımın gerektirdiği ödeneğin gönderilmek üzere bulunduğunu bildiren Bakanlığımız yazısını alır almaz bayındırlık müdürlüğü ile ilişkiye geçerek matbu sözleşme, teknik şartname, ilan taslakları, varsa plan ve onarım mevsimine göre şartnameye ilave olunacak hususlar hazırlanmalı ve ödeme emrinin ilgili saymanlığa geldiği öğrenildikten sonra da işin 2490 sayılı Yasa ve 22 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname çerçevesinde “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Onarım İşlemleri” broşürümüzdeki açıklamalar da gözönünde tutularak ihaleye çıkarılması sağlanmalı; ihale artığı ödenekler malî yıl sonu beklenmeden ihale yapıldıktan sonra acele tenkis edilerek tenkis belgesinin tarih ve sayısı Bakanlığımıza bildirilmelidir.

IV- ONARIMLARIN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYGUN BİR BİÇİMDE TAMAMLANMASI

Onarımlar; şartname, 1. keşif ve sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde tamamlanmalı ve onarım sırasında 1. keşifte yer almayan, ancak ikinci bir ihale konusu olabilecek işlemlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Ayrıca 2490 sayılı Yasanın 19 uncu maddesine göre %30 fazla iş yaptırılması zorunluluğu doğduğu takdirde işe başlamadan evvel Bakanlığımızdan “izin” ve artış tutarı kadar ödenek isteminde bulunulmalı; bu isteme ilişkin olup, ayrıntılı olarak düzenlenmesi gereken karşılaştırmalı keşif özetinin bir örneği de gönderilmelidir. Aksi durumda, şartname, keşif ve sözleşme dışı işlemler nedeniyle ortaya çıkabilecek cezaî ve inzibatî sonuçlarına ilgililerin katlanacağı bilinmelidir.

Bina küçük onarımıyla ilgili olarak daha önce yayınlanmış bulunan 485, 567, 571, 587, 588, 596, 599, 611, 626, 635, 636, 650, 660, 670, 672, 688, 702, 715, 733, 756, 803, 808,813, 841, 861 ve 881 sıra sayılı Genelgelerimiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gerekenin buna göre yapılmasıyla, yeteri kadar gönderilen bu genel yazının iliniz ilçelerine de iletilmesinin sağlanması rica olunur.

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.