1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2017-11691 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye Ait Tarım Arazileri Satışı)


MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300 (3303-77833)-11691 19/04.2017

Konu: 3303-77833-Hazineye Ait Tarım Arazileri Satışı

35 İL VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

İlgi : a) 18 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26.05.2016 tarihli ve 15083 sayılı yazımız.

b) 10 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 18.08.2016 tarihli Ve 23249 sayılı yazımız.

c) Ankara Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 20.09.2016 tarihli ve 25582 sayılı yazımız.

ç) 4 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 06.10.2016 tarihli ve 27215 sayılı yazımız.

d) Manisa Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 12.10.2016 tarihli ve 27710 sayılı yazımız.

e) Samsun Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 09.12.2016 tarihli ve 34635 sayılı yazımız.

f) 35 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 27.02.2017 tarihli ve 6202 sayılı yazımız.

g) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 23.03.2017 tarihli ve 8775 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin uygulama usul ve esasları 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği İle Bakanlığımız genel yazılarında belirtilmiş olup, bu kapsamda, yapılan değerlendirmeler sonucunda 36 İlimiz İçin ilgi yazılarımızla satış işlemlerine başlanılmış ve devam edilmektedir.

İlgi yazılarımızda; 6292 Sayılı Kanun, 355 Sıra Sayılı Genel Tebliğ, 2014/1 Sıra Sayılı Genelge ve Bakanlığımız genel yazılarında belirtilen usul ve esaslara uyularak; tilerinizde bulunan (İlçelerde dahil) Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerine; rayiç bedellerin doğruluğu ve tutarlığı Valiliğinizce (Defterdarlık) kesin olarak tespit edilen yerlerden (köy/mahalle bazlı) başlanılması gerektiği belirtilmiştir,

35 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan ilgi (f) yazımızda; 6292 sayılı Kanun işlemlerinin tutarlı, koordineli, etkin ve verimli olarak yürütülmesi için tebligat işlemlerine başlanılmamış olan Hazineye ait tarım arazilerinin Bakanlığımızdan (Genel Müdürlüğümüz) uygun görüş alınarak tebligat ve satış İşlemlerine başlanılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Konu ile İlgili bazı illerimizden alınan yazılarda, İlgi (f) yazımız kapsamında satış İşlemlerine devam edebilmelerine esas olmak üzere, rayiç bedellerin gönderilerek uygun görüş talep edildiği belirtilmiş olup, bahse konu yazılara Bakanlığımızca ayrıca cevap verilmeyecek ve bu yazılar ekindeki rayiç bedellere İlişkin bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Bu kapsamda; bilindiği üzere, bedel tespit ve takdir işlemlerine İlişkin dikkat edilecek hususlar 2014/1 sayılı Genelge ve 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) hitaben yazılan ilgi yazılarımızda belirtilmiş olup, rayiç bedellerin doğru ve tutarlı olarak (komşu parseller ile mahalle/ilçe/il sınır geçişlerinde bulunan taşınmazlar dahil) belirlenmesi ile belirlenen bedellerin kontrolü ve mevcut hataların düzeltilmesine İlişkin tedbirlerin alınması Defterdar, Milli Emlak Müdürü, Malmüdürleri İle Bedel Tespit Komisyonlarının görev ve sorumluluğunda olduğu ve bu kapsamda, 6292 sayılı Kanun kapsamında satışa İlişkin yapılacak rayiç bedel belirlenmesi işlemlerinde, mutlaka Defterdar, Milli Emlak Müdürleri ve Yardımcıları ile Malmüdürlerinin katılımıyla belirlenen rayiç bedellerin, kıymet takdir ve tespit işlemlerinde belirtilen usullere uygun olarak yapılmasını sağlayıcı ortak akıl yoluyla, objektif ve gerçekçi bir şekilde kontrol edilerek, rayiç bedel belirlenmesine katkıda bulunmalarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; İlgi yazılarımız kapsamında rayiç bedellerin doğru ve tutarlı olarak (komşu parseller İle mahalle/ilçe/il sınır geçişlerinde bulunan taşınmazlar dahil) belirlenmesi ile belirlenen bedellerin kontrolünün yapılması ve mevcut hatalar düzeltilerek, kontrollü olarak Hazineye ait tarım arazilerinin satış İşlemlerine Valiliğiniz (Defterdarlık) tarafından devam edilmesi gerekmektedir,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

(e-İmzalıdır)

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM

35 II Valiliğine (Defterdarlık)

Yorum Yap