1. Ana Sayfa
  2. İçtihat

Danıştay 14. Dairesi, E: 2016/10038, K: 2017/5646 (Sadece Gecekonduların Tapu Tahsis Belgesinden Yararlanabileceği)


T.C. DANIŞTAY Ondördüncü Daire, EsasNo : 2016/10038, KararNo : 2017/5646

Özeti : 2981 sayılı Kanunun amacının, en temel ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını dahi karşılayamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşların mağduriyetini gidererek bu durumda olanlara aileleriyle birlikte barınma olanağı sağlamak olduğu dikkate alındığında, üç katlı betonarme yapının gecekondu olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, tapu verilmesi talebinin reddine ilişkin işlemde ve davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı):Vakıflar Genel Müdürlüğü

Karşı Taraf (Davacılar):… Mirasçıları; 1-…2-… Mirasçıları; …, …, …, …3-…4-…5-…

İstemin Özeti: Danıştay Ondördüncü Dairesinin 24/03/2016 günlü, E:2015/4899, K:2016/2230 sayılı kararının, dilekçede belirtilen nedenlerle düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: İbrahim Yıldız

Düşüncesi: Kararın düzeltilmesi isteminin kabulü ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Danıştay Ondördüncü Dairesinin 24/03/2016 günlü, E:2015/4899, K:2016/2230 sayılı kararı kaldırılarak, işin esası yeniden incelendi:

Dava; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, …pafta, …ada, …parsel sayılı taşınmazda bulunan tapu tahsis belgeli gecekonduya tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 26.06.2008 günlü, 500 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının Danıştay Ondördüncü Dairesinin 19.03.2013 günlü, E:2011/5966, K:2013/1870 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak, yapının Yeminli Özel Teknik Bürosunun bila tarihli tespitinde 3 katlı olduğunun anlaşıldığı, 3 katlı yapının gecekondu olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, amacı barınma ihtiyacını dahi karşılayamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşların mağduriyetini gidermek olan 2981 sayılı Kanundan davacıların yararlanmasının söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkındaki Kanun imar mevzuatına aykırı yapılarla gecekonduları kapsamaktadır. Yasanın tespit ve değerlendirme işlemleri başlıklı 8. maddesinde; tespit kapsamına, temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya arazilerdeki inşaatına Kanunun 14.maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapıların dahil olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Yasanın 10.maddesinde, bu kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, Kanunun 12.maddesi hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve ilgilisine “Tapu Tahsis Belgesi” verileceği, hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapularının ise resen iptal edileceği öngörülmüştür.

2981 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri ile, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yasanın amacı, ekonomik ve sosyal nedenlerle birer çekim merkezi haline gelen kentlere akın eden vatandaşların mutlak olan barınak ihtiyaçlarının karşılanması, imar mevzuatı ve planlara uygun hale getirilebilecek yapıların belli şartlarda hukukileştirilmesidir. Yasa, en temel ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını dahi karşılayamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşların mağduriyetini gidererek bu durumda olanlara aileleriyle birlikte barınma olanağı sağlamak için hazine, belediye, il özel idaresi ve vakıf arazisi üzerine yapılan, barınma amacıyla ya da kısmen barınma kısmen işyeri olarak kullanılan ruhsatsız yapıların hak sahibi kabul edilen kişilere tahsis edilmesini ve tapu tahsis belgesi verilmesini hukukileştirmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, …pafta, …ada, …parsel sayılı taşınmazın Bezmi Alem Valide Sultan Vakfına ait olduğu, anılan taşınmaz üzerine davacıların murisi tarafından yapılan üç katlı betonarme yapı nedeniyle 2981 sayılı Kanundan faydalanmak için davacılar murisi tarafından 1983 tarihli müracaat formu ile imar affı başvurusunda bulunulduğu, af başvurusuna ilişkin harç ücretinin yatırıldığı ve 03.01.1985 tarih ve 1318 numaralı tapu tahsis belgesinin düzenlendiği, bu belgeye istinaden davacılar tarafından tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Bezmi Alem Valide Sultan Vakfına ait taşınmaz üzerine davacıların murisi tarafından yapılan üç katlı betonarme yapının gecekondu olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, 2981 sayılı Kanunun amacının, en temel ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını dahi karşılayamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşların mağduriyetini gidererek bu durumda olanlara aileleriyle birlikte barınma olanağı sağlamak olduğundan, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 8.İdare Mahkemesinin 04/02/2015 günlü, E:2014/1544, K:2015/231 sayılı kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 26.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Yorum Yap