145 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarında yakıt bedelleri)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   :           Mile 6. Şb.3121-24383/19118 Ankara, 30 / Mayıs/ 1988

KONU :           Yakıt bedeli

(GENEL TEBLİĞ NO:145) (126 sayılı Tebliğe bakınız)

…………………………………… VALİLİĞİNE

Bakanlığımıza gönderilen yazılardan, Hazineye ait kaloriferli kamu konutlarında;

a) Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi ile 126 sıra no.lu genelgemiz uyarınca belirlenen miktarlardan daha fazla yakıt tüketildiği,

b) Fazla tüketilen yakıtın, bedelinin oturanlardan tahsil edilmediği,

c) İdarece karşılanan fazla yakıtın bedelinin oturanlardan tahsil edilip edilmeyeceği, edilecekse hangi tarihten itibaren tahsil edileceği,

hususlarında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Ayrıca, bazı illerde, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 21 inci maddesine dayanılarak, kaloriferli konutlardan aylık kira bedeli içinde tahsil edilen yakıt giderleri toplamı ile, o konuta tahsis edilen yakıt için ödenen bedelin, karşılaştırıldığı; kira ile beraber tahsil edilen yakıt payı daha fazla olduğu gerekçesiyle, Yönetmelikte ton veya litre olarak belirtilen miktardan fazla yakıt tahsis edildiği ve bedellerinin oturanlardan tahsil edilmediği görülmüştür.

Yönetmeliğin 21 inci maddesi, merkezde, konutların aylık yakıt giderleri ve kira birim bedellerinin tespiti ile görevli komisyona bir direktif mahiyetinde olup, Türkiye geneli için kira birim bedeli ve yakıt giderleri belirlenirken uygulanmaktadır.

İdarelerin, bu madde hükmüne dayanarak, tahsil edilen ve ödenen yakıt bedellerini mukayese ederek, Yönetmelikte belirtilen miktardan (Ton/Litre) fazla yakıt tahsis etmeleri mümkün değildir.

Yakıtın idarece karşılanması zorunlu bulunduğu hallerde, Yönetmelikte belirtilen miktarlardan fazla harcanan yakıtın bedelinin, konutta oturanlardan tahsili gerekir.

Esasen, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendi, tamamı kiralanan veya tam mülkiyette bulunan konutların, Yönetmelikle tesbit edilen yıllık yakıt ihtiyaçlarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca daha fazla kullanılan yakıtın ise konutta oturanlar tarafından karşılanması esasını hükme bağlamıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tam mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan kaloriferli kamu konutlarının, idarece karşılanması gereken yıllık yakıt ihtiyacının ton olarak miktarı, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, 11/2/1985 tarih ve 126 sıra no.lu Genelgede belirtilen bölgelere göre kaloriferlerinin mevsimlik ve günlük azamî yakılma süreleri esas alınmak suretiyle, her konut blok veya grupları için ayrı ayrı tesbit edilmektedir.

Kaloriferli kamu konutlarında, ilgili idarece tesbit edilen yıllık yakıt ihtiyacından fazla ihtiyaç duyulan ve konutta oturanlar tarafından temin edilen yakıtın, giderinin ise, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin (e) bendi uyarınca, Yönetmeliğin 36 ncı maddesindeki esaslara göre, konutta oturanlar tarafından karşılanması gerekmektedir.

Bu nedenle,

1- Hazineye ait veya tamamı kiralanan kaloriferli kamu konutlarında, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, idarece tesbit edilen ve idarece karşılanması gereken yıllık yakıt ihtiyacından fazla ihtiyaç duyulan yakıtın; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 28 ve 36 ncı maddelerine göre konut tahsis edilenlerce karşılanması;

2- İhtiyaçtan fazla yakılan yakıtın, yönetimindeki özelliğinden dolayı idarece karşılanmasının zorunlu olduğu, Devlet mahalleleri gibi konutlarda ise, fazla yakılan yakıtın bedelinin Kamu Konutları Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin son fıkrası hüküm gereğince, konutta oturanlardan tahsil edilmesi;

Milli Emlak Kitabı

3- Daha önce, ihtiyaçtan fazla yakılmasından dolayı idarece karşılanan yakıtın bedelinin;

a) 1/1/1987 tarihine kadar olan kısmının, konutta oturanlardan alınmaması,

b) 1/1/1987 tarihinden sonraki kısmının ise en çok oniki ay içinde ve eşit taksitle, konut tahsis edilen personelin aylık veya ücretinden kesilmek suretiyle tahsil edilmesi,

4- Bundan sonra, Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen ve yukarıda açıklanan esaslara uyulmadığı takdirde fazla yakılıp konutta oturanlardan tahsil edilmeyen yakıt bedellerinin, tahakkuk ve tediyeyi yapanlardan tahsil edilmesi,

uygun  görülmüştür.

Bilgi edinilmesi, gereğini ve Genelgenin ilçe teşkilâtlarımıza da iletilmesini rica ederim.

 

BAKAN  ADINA

Şafak  KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

 

DAĞITIM :

Gereği  İçin:

Valiliklere,

Kaymakamlıklara.

1/5/1988 TARİHİNDEN İTİBAREN AYRINTI KODLARI DİKKATE ALINARAK AYRINTIDA BİLGİ VERİLECEK GİDERLER LİSTESİ

141. Konu Edindirme Yardımı

142 Tasarrufları Teşvik Katılma Payı

151 Fazla Çalışma Ücretleri

240 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

321 Telefon Konuşma Giderleri

351 Hizmet Binaları Kirası

352 Lojman Kirası

361 Taşıt Onarım Giderleri

371 Lojman Küçük Onarım Giderleri

411 Gazete ve Diğer Süreli Yayın Alım ve Abone Giderleri

421 Lojman Yakacak Alımları

441 Lojmanların Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri

481 Çiçek ve Çelenk Bedelleri

711 Lojman Büyük Onarım ve İnşaa Giderleri

911 Lojman Alım Giderleri

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.