3821 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun

16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun Numarası: 3821, Kabul Tarihi: 19.06.1992, Resmi Gazete T/S: 03.07.1992/21273

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Madde 1– 16.10.1981 tarih ve “2533 Sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi partiler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 2– 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanuna göre kapatılmış olan siyasi partiler ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi partiler, son büyük kongre veya kurultay üyelerinin hayatta kalanlarınca alınacak kararla, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri kullanarak yeniden açılabilirler.

Bu durumda 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunla feshedilen partiler ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi partilerin Hazineye intikal eden taşınmaz malları, iade tarihindeki durumlarına veya değerlerine göre; para faizsiz olarak, hisse senetleri ise Hazineye intikal tarihindeki nominal değerlerine göre işlem görerek, siyasi partinin açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde geri verilir.

Feshedilen siyasi partilerin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde aynı üyeler yukarıdaki fıkrada gösterilen malvarlığının Hazinede kalmasına karar verebilecekleri gibi, aynı esaslara göre bir partiye veya belirli oranlar içinde bir kaç partiye devir kararı da verebilirler.

Geçici Madde 1– 2533 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek açılan davalardan devam edenler düşer, taşınmazlarla ilgili davalarda, kesinleşen hükme karşı yargılamanın iadesi yolu, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için açık sayılır, hak düşürücü süreler ve zaman aşımı işlemiş sayılmaz.

Geçici Madde 2– 2533 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, tapuda ve diğer kayıtlarda feshedilen siyasi partilerin dışında gerçek ve tüzel kişilere ait görünen 2533 sayılı Kanuna dayanılarak Hazineye intikalleri sağlanan taşınır ve taşınmaz mallar 16/10/1981 tarihinde tapuda ve diğer kayıtlarda sahibi görünen gerçek ve tüzelkişilere iade edilir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.