166 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kantinleri)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile 7. Şb. 3364-0/28461           Ankara, 17/8/1990

KONU: Okul kantinleri

(Sıra No :166 )

Bu Tebliğ, 253 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen okullarda bulunan büfe, kantin ve çayocağı gibi yerler, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla okul bünyesinde kurulu bulunan okul aile birliği veya koruma derneğine ya da okul idaresince belirlenen kişiler arasında yapılan pazarlık sonucunda kiraya verilmekte; okul bünyesinde kurulu kooperatif bulunması ve büfe, kantin ve çayocağının kooperatif tarafından işletilmek istenmesi halinde ise, öğrencilerde kooperatif bilincinin gelişmesini temin gayesiyle 22.9.1983 tarih ve 120 sıra sayılı genelgemiz uyarınca kooperatiflerden kira bedeli aranılmamaktadır.

Ancak bugüne kadar yapılan uygulamaların değerlendirilmesi sonucu hedeflenen amaçların gerçekleşemediği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, okul aile birliği ve koruma derneklerinin münferiden okul ve öğrencilere verdiği hizmetleri ülke çapında gerçekleştirmek; büfe, kantin ve çayocaklarında yazar kasa kullanılmasını zorunlu tutmak suretiyle öğrencilerin alış verişlerinde satış fişi almalarını teşvik ederek belge düzeninin önemini kavratmak ve bu şekilde vergi bilincini uyandırmak ve geliştirmek amacıyla; okullarda bulunan büfe, kantin ve çayocağı gibi yerlerin, “Eğitim ve öğretimin, toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak  nitelik ve niceliğe ulaşması için maddî ve manevî katkıda bulunmak, bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak” gayesi ile kurulmuş olan Millî Eğitim Vakfı (Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı)’na 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre kiraya verilmesi;

Yukarıda anılan nedenlerle büfe, kantin ve çayocağı gibi yerlerin aylık cirosunun %1 (Yüzdebir)’nin kira bedeli olarak tahsil edilmesi,

Anılan Vakıfça bu yoldan elde edilecek gelirlerin, okul ihtiyaçlarına harcanması hususunda Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol düzenlenmiştir.

Bu nedenle, tüm okullardaki büfe, kantin, çayocağı gibi yerler, okulun bulunduğu yerdeki malmemurluğu ile Vakıf arasında aktedilecek sözleşme ile, aşağıdaki şartlarla adı geçen Vakfa kiraya verilecektir.

1. Kira süresi 5 yıl olarak belirlenecektir.

2. Büfe, kantin ve çayocakları Vakıf tarafından işletilsin veya işlettirilsin bu yerlerde 1/1/1991 tarihinden itibaren 3100 sayılı Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz kullanılacaktır.

Bir takvim yılı içerisinde 4 kez satış fişi verilmediğinin tesbit edilmesi halinde sözleşme feshedilecektir.

3. Büfe, kantin ve çayocağının aylık cirosunun %1 (Yüzdebir)’i kira bedeli olarak Hazineye ödenecektir.

4. Hazine payı, üçer aylık dönemler halinde izleyen ayın 10 uncu günü mesai bitimine kadar okulun bulunduğu yerdeki maliye dairesine yatırılacaktır.

5. Bedelin süresinde yatırılmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranları uygulanacaktır.

6. Büfe, kantin ve çayocağı gibi yerlerin elektrik, su, havagazı, ısıtma tesisatının teknik bakımdan mümkün olduğu takdirde ayrılmasına çalışılacaktır. Bu tesisatın müstakil hale getirilmesinin teknik bakımdan mümkün olmaması halinde söz konusu giderler karşılığı idarece takdir edilen yıllık bedel, sözleşme düzenlendikten sonra üçer aylık dönemler halinde kira bedeli ile beraber tahsil edilecektir.

Yukarıdaki özel şartlara ek olarak; “Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkîyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği” nin eki “İşletme Hakkı Verilen Büfe, Kantin, Çayocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesi”nin 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri de kira sözleşmesine yazılacaktır.

Daha önceden kiraya verilmiş büfe, kantin, çayocağı yerlerinin kira sözleşmeleri süre bitiminde yenilenmeyecek, bu Genelge uyarınca işlem yapılacaktır.

Milli Emlak Kitabı

5/5/1972 gün, 49 sıra sayılı ve 2/2/1979 gün, 97 sıra sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Adnan KAHVECİ

                                                                                                         Maliye ve Gümrük Bakanı

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.