183 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış işlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0 -3303-28886/40170               Ankara, 22.9.1993

KONU :

Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:183)

Bu Tebliğ, 251 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

“Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkîyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakında Yönetmelik” 28.8.1993 tarih ve 21682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik gereğince, 4.11.1991 tarih ve 173 sayılı Genel Tebliğ ile değişik 11.2.1989 tarih ve 150 sıra sayılı Genel Tebliğin (A) bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“A- Satış Yetkisi :

Yönetmeliğin değişik 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

“Taşınmaz mallar satışa çıkarılmadan önce Bakanlıktan izin alınır. İzin alınmadan satışa çıkarılabilecek taşınmaz mallar Bakanlıkça belirlenir.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre Hazineye ait taşınmaz mallardan;

1. Tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl bütçe kanunu ile merkez ilçeler için belirlenen parasal miktara kadar olanların,

2. Uygulama imar planı içindeki taşınmaz mallardan, Hazinenin tam mülkiyetinde olanlar hariç; tahmin edilen bedeli yukarıda belirtilen parasal miktarı aşmamak kaydıyla Hazineye ait hisse oranı %20’ye kadar olanların,

3. Uygulama imar planı dışındaki tarım arazilerinden tahmin edilen bedeli, yukarıda belirtilen parasal miktarı aşmamak kaydı ile tam mülkiyetli veya Hazine hissesi 5000 m2 ye kadar olanların,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı çıkarılmasına izin vermeye defterdarlar yetkilidir. Defterdarlar, verilen bu yetkiyi bir alt kademeye veya kaymakamlıklara devredemez. İlçelerden yapılan satışa çıkarma talepleri defterdarlıkça incelenir ve yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde karara bağlanır.

Kişi veya kurumlarca özel kanunlardaki hükümlere istinaden yapılan satınalma talepleri ile 150 sıra sayılı Genel Tebliğin “B” bölümünde belirtilen taşınmaz malların satışa çıkarılmasına izin vermeye Bakanlık yetkili olup bu hususta defterdarlara yetki devredilmemiştir.

150 sıra sayılı Genel Tebliğin “D” bölümünün 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ve 26 ncı bentlerinde belirtilen taşınmaz malların ilgili kuruluşların görüşü alınmadan satışa çıkarılmaması gerekmektedir.

Bu yetki çerçevesinde satılan taşınmaz malların ihalelerinin onaylanması mahallî ita amirlerinin parasal yetki sınırı üzerinde ise onay için Bakanlığa bildirilecektir. Bakanlığa gönderilecek ihale onay istek yazılarında bu Genelgenin “H” bölümünde belirtilen açıklamalar dikkate alınacak ve bu bölümde belirtilen bilgilere ilave olarak 20.7.1993 gün ve 3303-52446-29075 sayılı yazımız ekinde örneği gönderilen form doldurularak gönderilecektir.”

Diğer taraftan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile merkez ve diğer ilçelerde aynı anda görev yapabilecek birden fazla ihale komisyonu kurulabilmesine imkân sağlanmıştır. Ancak valiliklerce birden fazla komisyon kurulmasının gerekli görülmesi halinde konu Bakanlığa intikal ettirilecek ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde belirlenecek işleri yapmak üzere komisyon kurulabilecektir.

Milli Emlak Kitabı

Bilgi edinilmesini, gereğini, konunun hassasiyetle takibini ve bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                                         İsmet ATTİLA    

MALİYE BAKANI

EK : 1 Yönetmelik

DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKÎYETİN GAYRİ AYNÎ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYEYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 (28.8.1993 tarih ve 21682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

MADDE 1 – 16/12/1984 tarih ve 18607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkîyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gerekli görülen hallerde il ve ilçelerde birden fazla ihale komisyonu kurulabilir. Birden fazla komisyon kurulması durumunda, komisyon başkanı olarak millî emlâk müdür yardımcısı, millî emlâk kontrol memuru veya millî emlâk şefi görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınmaz mallar satışa çıkarılmadan önce Bakanlıktan izin alınır. İzin alınmadan satışa çıkarılabilecek taşınmaz mallar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Sayıştayın görüşü alınmak suretiyle hazırlanmış olan bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.