189 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.13/3121-24383/3202 20.01.1994 ANKARA

KONU

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ        (Sıra No: 189)

İLGİ: 31.12.1993 gün ve 188 sayılı Genel Tebliğe ek.

2.1.1994 tarih ve 21806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.12.1993 tarih ve 188 sıra no.lu Millî Emlak Genel Tebliğinin başlangıç bölümü, “l-KİRA BEDELİ” başlıklı bilinci bölümü, YAKIT GİDERLERİ” başlıklı ikinci bölümü ve “IV- DİĞER HUSUSLAR” başlıklı dördüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“Bilindiği üzere 1994 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesinde;     

“Yurt içindeki kamu konutlarından alınacak aylık kira (500.000) liradan az olmamak üzere konutların özellikleri, memurun ücret seviyesi gibi hususlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Meskûn yerlerden uzak, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan kamu konutlarında aylık kira, (250.000) liradan az olmamak üzere tespit edilebilir.

Yakıt giderleri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan kamu konutlarında oturanlardan beher metrekare için ayrıca aylık (5.000.-TL) yakıt gideri alınır,

Kamu konutlarının yakıt giderlerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı haller ile işletme, bakım ve onarım giderlerinin karşılanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.     

Ayrıca, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnâmenin 13/e maddesinde; Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tesbit etmek görevi, Bakanlığımıza verilmiştir:

Yukarıda sözü edilen hükümler ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

1- KİRA BEDELİ

Yurt içindeki kamu konutlarından aylık beher metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi İye benzerlerinde 3.000.- lira; kalorifersiz konutlarda 4.500.- lira; kalori ferlilerde ise 5.500.- lira kira bedeli alınacaktır.

Konutların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alam esas alınarak hesaplanacaktır. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin diş duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alandır. Brüt inşaat alanının tespitinde ölçüler dıştan alınır. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına eklenir. Merdiven,’ asansör, havalandırma ve aydınlık boşlukları ile ortak kullanılan’ benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmaz. Metrekarenin kesirleri tama iblağ edilir.

Aylık kira bedeli konutun özelliğine göre (kaloriferli, kalorifersiz, kerpiç, ahşap, bağdadi vs.) bir metrekare için tespit edilen aylık kira bedelinin konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması sonucu belirlenecektir. Çarpım sonucu bulunacak miktar 500.000.- liradan düşük ise, Bütçe Kanununun kira bedelinin 500.000.- liradan daha az olamayacağım belirten madde hükmü nedeniyle kira bedeli 500.000.- lira olarak tahsil edilecektir.

Bodrum katlarında 500.000.- liradan düşük olmamak kaydı ile, hesaplanan aylık kira bedelinin % 50’si alınacaktır. Zemin katın altındaki bölümler bodrum kat sayılacaktır.

Bütçe Kanununun 57 nci maddesinde, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde aylık kira bedellerinin 250.000.- liradan az olmamak üzere belirlenebileceği öngörülmektedir. Bütçe Kanununun bu hükmü ile personel temininin güçlük arz ettiği bölgelerde bulunan kamu konutlarından diğerlerine kıyasla daha düşük kira alınması öngörülmüştür. Zira bu bölgelerde kamu kurumlarınca konut temin edilmesi esas itibariyle bu yörelerde personel temin/istihdam edebilme amacına yöneliktir:

Bu nedenle, Kalkınmada Öncelikli Yörelerin anılan maddedeki “benzeri yerler” kapsamında düşünülmesi gerekir.

Bu çerçevede beher metrekare için belirlenen aylık kira bedelleri esas alınarak hesaplanacak toplam kira bedelinin Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde % 40 oranında, kalkınmada İkinci Derecede Öncelikli Yörelerde ise % 20 oranında indirimli olarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

Milli Emlak Kitabı

Diğer taraftan, Bütçe Kanununun 57nci maddesinde belirtilen “benzer yerler” ifadesi kapsamına giren bu yörelerdeki kamu konutlarından alınacak kira 250.000.- liradan az olmayacaktır.

Meskûn yerlerden uzak, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan konutların kira bedeli ise 250.000.- liradan düşük olmamak kaydı ile hesaplanan kira bedelinin % 50’si olarak tahsil edilecektir.

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzer nitelikteki konutlarda da kira bedeli iskân imkânlarının kısıtlı olduğu yerlerde olduğu gibi, 250.000.- liradan az olmamak üzere hesap ve tahsil edilecektir.

11- YAKIT GİDERLERİ

Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde, yakıt idarece temin edilir.

Yakıtın kurum tarafından tedarik edildiği hallerde konutlarda oturanlardan 1994 yılında beher m2 için aylık 5.000.- lira yakıt bedeli tahsil edilecektir.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (I) sayılı cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlardan, kurumca karşılanan yakıt karşılığında eskiden olduğu gibi yakıt bedeli tahsil edilmeyecektir.

Mezkûr cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu’ konutlarının yakıtı kurumlarca tedarik edilecek ve beher metrekare için aylık 5.000.- lira yakıt bedeli tahsil edilecektir.

Yakıtın kurum tarafından karşılandığı hallerde beher m2 başına 5.000.- lira yakıt bedeli dışında herhangi bir şekilde fazla yakıt bedeli tahsil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

III- DİĞER HUSUSLAR

Kira bedelleri ile, yakıtın kurum ve kuruluşlarca karşılandığı hallerde yakıt ve kira bedellerinin hesaplanmasında, konutların brüt inşaat alanının yüz yirmi metrekareden fazla olan kısmı dikkate alınmayacaktır.

31.12.1993 tarih Ve 188 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca 1994 Ocak ayında tahsil edilen kira bedelleri ile bu Tebliğ hükümlerine göre hesaplanacak 1994 Ocak ayı kira bedelleri arasındaki fark bir sonraki ay kira bedeline mahsup edilecektir.

177 ve 182 no.1u Genel Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genel Tebliğ hükümleri 1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesi, gereği, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulması arz ve rica olunur.

İsmet ATTİLA

Maliye Bakanı

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.