1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genelgesi

1995-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiralanmasında Çevre Bakanlığı izni)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B. 07.0.MEG.0. 22/3303-80235/37364 * 18.10.1995

KONU :                      

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/11)

Çevre Bakanlığından (Çevre Koruma Genel Müdürlüğü) alınan 10.8.1995 tarih ve 5639 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Tetkikinde görüleceği üzere; içme suyu havzaları, sulak alanlar, flora ve fauna açısından özellikli yerlerde bulunan Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiralanması sırasında Bakanlıklarından izin alınmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M.Akif HAMZAÇEBİ

Bakan a. Genel Müdür    

EK: 1 Yazı örneği

DAĞITIM:Valiliklere

T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 19.0.ÇKG-0-11-00-03/215/5639 10.08.1995

KONU : Hazine arazilerinin kiralanması ve satışı    

MALİYE BAKANLIĞINA

Ülkemizin kıt olan tatlı su kaynakları hızlı nüfus artışı ve sanayileşme baskısı ile süratle kirlenmekte ve suya olan ihtiyaç gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Su kaynaklarının beslenme havzalarında evsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucu oluşan atıkların su kaynaklarına boşaltımı, su kaynaklarının amacına uygun kullanımına engel olacak kirlenmelere sebep olmakta ve sonuçta kaynaklar elden çıkmaktadır. Suyu kirlettikten sonra temizlemenin maliyeti çok büyük olduğundan bu kaynakların kirlenmeden korunması büyük önem taşımaktadır.

Diğer taraftan, yine ülkemizin büyük önem taşıyan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan hassas ekosistemleri olan sulak alanların flora, fauna (bitki ve hayvan toplulukları) açısından zengin olan kısımlarının da kirlenmelere karşı korunması, temiz ve yaşanılabilir bir çevrenin gelecek kuşaklara teslimi için hem önemli hem de gereklidir.

Bu nedenle, içme suyu havzaları, sulak alanlar, flora ve fauna açısından özellikli yerlerde bulunan Hazine arazilerinin kiralanması ya da satışı işlemlerinde Bakanlığımız görüşünün alınması yararlı ve gerekli görülmektedir.

Konunun önemine binaen gereği için bilgilerinize arz ederim.

Razı AKÇALI

Bakan     

 

(*) 186,202,214 ve 232 sayılı Tebliğlere ve 1995/02, 1995/03, 1995/10, 1995/12, 1996/07 ve sayılı Genelgelere bakınız

Yorum Yap