1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genelgesi

1999-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazları için alınan teknik raporlar için ücret ödenmeyeceği)


T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

ÇOK İVEDİ

 16.03.1999 

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

SAYI   :   B. 07.0.MEG.0. 10/3132-0/007815

KONU :   Maliye Hazinesince talep edilen teknik tespit ve görüşler için, döner sermaye ve diğer adlar altında hiç bir ücret ödenmeyeceği.

GENELGE (SIRA NO: 1999/02) 

02.6.1997 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383/10803 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6 ncı maddesinde, “Hazinenin özel mülkiyetinde bulunanlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallara ilişkin taleplerin kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması sırasında vergi, resim ve harçlarda olduğu gibi, döner sermaye ve diğer adlar altında hiç bir ücret alınmayacaktır” denilmektedir. 

Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda, “Bayındırlık ve iskân müdürlüklerince, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğine göre, Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların satışına ilişkin tespit ve görüş bildirmelerde harç ödenmesi gerektiğinin” bildirildiği belirtilerek; söz konusu ödemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş sorulmaktadır.

Konunun çözümüne ilişkin olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan 23.02.1999 tarih ve 77 sayılı yazı eki 14.10.1998 tarihli Genelgesinde; Hazine taşınmaz mallarının belirlenmesi ve satışa sunulması çalışmaları kapsamında yapılacak başvurularda, bayındırlık ve iskân müdürlüğü tarafından verilecek hizmetler karşılığı bedel ödenmemesine ilişkin olarak, Başbakanlığın söz konusu Genelgesinin 6 ncı maddesindeki talimatına uygun davranılması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi ve gereği ile bu Genelgenin çoğaltılarak millî emlâk servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Bakan a.        

Genel Müdür   

Ekler :

EK-1 Bay. ve İsk. Bak. Genelgesi

DAĞITIM : 

Gereği :

– Valiliklere (Defterdarlıklar).

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Merkez Döner Sermaye

İşletme Müdürlüğü

ANKARA

14 Ekim 1998

SAYI   :   B.09.0.YİG.0.13.00.08/882

KONU :           Merkez Dön. Ser. İşlt. Md.

                                    İmar uygulama hizmetleri

 

(DAĞITIMLI)

İLGİ: 02.06.1997 tarih ve B.02.0.PPG.0.12.383/10803 sayılı Başbakanlık Genelgesi.

Bilindiği üzere Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünüzce yürütülen imar uygulama hizmetleri karşılığı, “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği” nin 34. maddesi gereğince her yıl Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulan birim fiyatlar uygulanmaktadır.

Hazine taşınmaz mallarının belirlenmesi ve satışa sunulması çalışmaları kapsamında yapılacak başvurularda “Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünüz tarafından verilecek hizmetler karşılığı bedel alınmasına ilişkin olarak, Başbakanlıkça yayımlanan ilgi Genelgenin 6. maddesinde yer alan “Hazinenin özel mülkiyetinde bulunanlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallara ilişkin taleplerin kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması sırasında vergi, resim ve harçlarda olduğu gibi, döner sermaye ve diğer adlar altında hiç bir ücret alınmayacaktır.” hükmüne uygun davranılması gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

İmza         

      M. Sedat ABAN

Bakan a.    

          Genel Müdür

DAĞITIM   :

 

Gereği :

–          Valiliklere (Bay. ve İsk. Md.lüğü)

–           

(Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Kütahya, Gaziantep, Samsun. Sivas, Trabzon, Afyon, Bursa, Tunceli, Denizli, Tokat, Erzurum, Balıkesir, Erzincan)

Yorum Yap