1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

2/B Alanlarının Satışında Satılamayacak Taşınmazlar


2/B Alanlarının Satışında Satılamayacak Taşınmazlar

6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 12. fıkrasına göre, hak sahiplerine doğrudan satılması gereken taşınmazlardan;

a) Ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen,

b) Kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılan,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen (345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Bakanlık tarafından talimat verilmediği sürece taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilmeyerek satış işlemlerine devam edilecektir.),

d) İlgili idarelerce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde idareye bildirilmesi şartıyla özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler,

e) İçme ve kullanma suyu havzalarında maksimum su seviyesinden itibaren üç yüz metrelik bant içerisinde kalan yerler,

Hak sahiplerine satılmaz.

Bir Kısmı Park Alanında Kalan Ve Taahhütlü Olarak Satılan 2/B Taşınmazının Tapuda Devrine Engel Var Mı?

Soru: Belediye İmar Planında 170,00 m²’ lik kısmı park alanı olarak ayrılan ve bundan kalan kısmın satışında Belediyelerince satışında bir sakınca olmayan 2/B 1.412,18 m² taşınmaz, hak sahibinin 30.05.2014 tarihinde kamu hizmetine ayrılan kısmın imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak veya tazminat talep etmeksizin Hazineye iade ve terk edileceğini, bu yönde tapu kütüğüne belirtme konulmasını kabul ve taahhüt ettiğine dair yazılı beyanına göre taksitli satış sözleşmesi imzalanmak sureti ile satışı yapılmıştır.

2/B taksitleri biten 1.412,18 m² ‘ lik taşınmaz için Tapu Müdürlüğüne ferağı yazısı yazılmıştır. Tapu Müdürlüğü 170,00 m²’ lik kısmın satış dışı bırakılması gerektiği veya ifraz edilerek bu kısmın satış dışı bırakılması gerektiğini söyleyerek işlemi yapmakta tereddüt yaşamaktadır.

Taşınmazda 170,00 m² lik alan satış bedeline dahil edilmeden, bedel hesap edilerek satışı yapılan taşınmaz için yapılan satışta bir kusur var mıdır? Bu yönde Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 21.04.2014 tarih ve 05658 sayılı 2/B uygulamaları yazısı yapılan işlemdeki tereddüdü ortadan kaldırır mı? Tapu kütüğüne konulan belirtmenin hak sahibinin ölmesi durumunda hükmü ve geçerliliği devam eder mi?

Cevap: Yaptığınız satış mevzuata uygundur. Tapu müdürlüğünün devir için ifraz şartı koşması doğru değil. Ferağ için ifraz zorunlu değildir. Tapu kütüğüne konulan belirtmenin hak sahibinin ölmesi durumunda mirasçılar açısından da geçerliliği vardır.

2/B Parseli Üzerinde Kamulaştırma Olur Mu? Kamulaştırma Şerhi Olan Parsel Satılabilir Mi?

Soru: 2B olan bir taşınmaz üzerinde Karayollarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. maddesine göre beyan bulunmaktadır. Bu şekildeki taşınmaz hak sahibine satılabilir mi?

Cevap: Gerek 6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ve gerekse 345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre kamu hizmetine tahsisli veya bu amaçla ayrılmış taşınmazlar satılamaz. Ancak uygulamada 2942/7. madde şerhlerinin gereksiz şekilde konulduğu, süre geçmesine rağmen kaldırılmadığı veya ana parsele konulan şerhin ifraz ve kamulaştırmadan sonra (hiç gerekmemesine rağmen) müfrez parsellere de aktarıldığı görülmektedir. Bu nedenle;

KGM bölge müdürlüğüne yazılarak taşınmaza ihtiyaç olup olmadığı sorulmalı,

1) İhtiyaç yok ise şerh kaldırıldıktan sonra satış yapılabilir, zaten 2942/7. maddeye göre şerh altı aydan fazla kalmış ise tapu müdürlüğü tarafından resen kaldırılır.

2) İhtiyaç var ise satış yapılamaz

3) Kısmen ihtiyaç var ise KGMden ifraz istenmeli, ifrazdan sonra geriye kalan kısmın satışı mümkündür.

İmar Planı İptal Edilen Alanda Kalan 2/B Taşınmazın Satışı Yapılabilir Mi?

Bence bu durumda olan parsellerin imar planları tamamlanıncaya kadar satışı yapılmamalıdır. Çünkü imar planı, taşınmazın değerini etkileyen önemli bir unsurdur. Bu unsur belli oluncaya kadar sağlıklı bir değer tespiti yapmak mümkün değil bence.

Ayrıca 345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre “Kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılanlar,” satılamaz. İmar planı kesinleşinceye kadar bir taşınmazın “Kamu hizmetlerine ayrılan” taşınmazlardan olup olmadığı belli olmayacağı için yine satış yapılmamalıdır.

Kullanıcı Belirlemesi Yapılmayan 2/B Parsellerinin Satışı Mümkün Mü?

Soru: Bilindiği üzere 2/b başvuru süresi bu ayın 16 sında sona eriyor ama  gelen 2/b tapuları var, lakin şerhler hanesi boş kişi ismi yazmıyor, kadastroya sordum mülkiyet kadastrosu yapmadan şerhler hanesine kişi isimleri yazılmayacağını söylediler kişilerin hak kaybına uğramaması için yapılacak bir işlem var mı sormak istedim.

Cevap: Eğer size gelen tapular, 3402 sayılı Kanun ek 4. madde çalışması ise bu tapularda kullanıcı ve hak sahibinin belirtilmesi zorunludur:

Madde şu şekildedir: “6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir.” Dolayısıyla yapılan çalışma ek 4. madde çalışması ise ve hak sahibi yok ise kimseye satış yapılamaz.

Satışı Mümkün Olmadığı Halde Satılan Parseller

Kanun’un 11. maddesinin 4. fıkrasına göre, Kanun kapsamındaki kalan taşınmazlardan hak sahiplerine satılmaması, ilgililerine devredilmemesi veya iade edilmemesi gerektiği halde bu tasarruflara konu edilenlerden; satılanların satış bedeli kanuni faiziyle iade edilir, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alınır.

Mezarlık Alanında Kalan Fakat Sehven Satılan 2/B Taşınmazları Geri Alınabilir Mi?

Soru: Evveliyatında orman parseli olum 2/b kapsamında orman siniri dışına çıkarılarak hak sahiplerinin bir kısmına satılan taşınmazın orman parseliyken belediyece imarsa sağlık tesis alanı ayrıldığı, daha sonra hazine adına tecil edildikten ve 6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında hak sahiplerine satısı yapıldıktan sonra imarda mezarlık alanı olduğu anlaşılan taşınmaz belediyeye tahsis edilebilir mi? Hak sahiplerine satısından önce belediye imar dışında olduğu yönünde yazısı var. ancak evveliyatında sağlık hizmet alanında olduğu sehven gönderildiği belirtilmiş.

Cevap: 6292 sayılı Kanuna ve 345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre “Kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılan” taşınmazların satışı yapılamaz. Belediyeden (satış tarihi itibarıyla) son imar durumunu net olarak tespit ettikten sonra imarda mezarlık alanı olduğu anlaşılırsa satışın iptal edilerek tahsil edilen bedellerin iadesi gerekir. Taşınmaz alıcı adına tescilli ise işlem tesis etmeden önce Bakanlıktan görüş alınması faydalı olacaktır. İptalden sonra tahsis yapılabilir.

Satılamayacak Taşınmazların Yerine Eşdeğer Taşınmaz Verilmesi

6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 12. fıkrasına göre, satılamayacak taşınmazların yerine istenilmesi hâlinde hak sahiplerine, hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç değerine eşdeğer öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2/B alanlarındaki taşınmaz, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanacak satış bedeli karşılığında doğrudan satılabilir.

345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, hak sahipliği kesinleşen ancak satışı mümkün olmayan taşınmazlara karşılık olmak üzere hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, genel hükümlere göre değerlendirilecek 2/B taşınmazlarından öncelikle aynı il sınırları içinde bulunanlardan bedeli hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç bedeline eşdeğer başka bir taşınmazın doğrudan satılabileceği örneği bu Tebliğin ekinde (EK-8/A) yer alan yazıyla bildirilecektir.

Satışa konu edilemeyen taşınmazın üzerinde kişiye ait muhdesat bulunması durumunda, muhdesata ilişkin olarak belirlenecek bedel zemin bedeline eklenecektir. Satışa konu edilemeyen taşınmaz ile önerilen taşınmazın rayiç bedelleri arasında en fazla yüzde yirmi fark olabilecektir. Bu orana kadar Hazine lehine olan farklar ilgilisi tarafından ödenecektir. İdarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudan satış hakkından yararlanamayacak, başkaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek ve dava açamayacaklardır.

2-B-Alanlarinin-Satisinda-Satilamayacak-Tasinmazlar
2/B Alanlarının Satışında Satılamayacak Taşınmazlar

Yorum Yap