2000-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idarî yoldan Hazine adına tescil işlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.9/3251-0/34376                                                                      28.06.2000

KONU: Tescil

GENELGE (Sıra No: 2000/05 )

İLGİ:   a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20.09.1955 tarih ve 1251 sayılı Genelgesi.

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 12.03.1957 tarih ve 1278 sayılı Genelgesi.

c) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 14.10.1996 tarih ve 1996/6 sayılı Genelgesi.

d) 8.11.1996 tarih ve 225 sıra sayılı Genel Tebliğ.

Valiliklerden alınan yazılarda; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden gerekli görülenlerin idarî yoldan Hazine adına tescil işlemlerinde, kadastro müdürlüklerince köy tüzel kişiliğini temsile yetkili kişilerin muvafakatının zorunlu olduğu belirtilerek, tescil taleplerinin geri çevrildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden gerekli görülenlerin idarî yoldan Hazine adına tescil işlemlerinde, ilgi (a) ve (b) de kayıtlı genel tebliğler doğrultusunda köy tüzel kişiliğinin ve temsile yetkili kişilerin muvafakatının aranması gerekmekteydi.

Ancak 14.10.1996 tarihinden itibaren Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden gerekli görülenlerin idarî yoldan Hazine adına tescil işlemleri ilgi (c) ve (d) de kayıtlı genel tebliğler doğrultusunda yapılmakta olup, her iki genelgede de idarî yoldan Hazine adına tescil işlemlerinde köy tüzel kişiliğinin ve temsile yetkili kişilerin muvafakatına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden gerekli görülenlerin idarî yoldan Hazine adına tescil işlemlerinde; köy tüzel kişiliğinin ve temsile yetkili kişilerin muvafakatının aranmaması hususunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan ve anılan Genel Müdürlükçe Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürlüğüne verilen 12.04.2000 tarih ve 1073 sayılı talimatta; diğer şartların varlığı halinde Hazine adına tescil talebinin karşılanmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.

Bu nedenle, idarî yoldan Hazine adına tescil işlemlerinde diğer şartların varlığı halinde köy tüzel kişiliği ve temsile yetkili kişilerin muvafakatı aranmaksızın tescil isteminin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Genel Müdür

T.C. BAŞBAKANLIK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tasarruf işlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı: B021TKG0100002-273/1073 12 Nisan 2000

Konu: Hazine adına idarî yoldan tescil

TAPU VE KADASTRO I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Milli Emlak Kitabı

İLGİ: a) 1/Mart/2000 gün ve B.07.0.MEG.0.9/3361-37720-9345 sayılı yazı.

b) 14/Ekim/1996 gün ve 1996/6 (1534) sayılı Genelge.

Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen ilgi (a) yazıda; tapulama çalışmaları sırasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması nedeniyle tespit harici bırakılmış olan taşınmaz malın, Hazine adına idarî yoldan tesciline yönelik talebin, Yenimahalle Kadastro Müdürlüğü’nce, köy tüzel kişiliğini temsile yetkili kişilerin muvafakatının bulunmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği ifade edilmektedir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya Hazinenin senetsiz tasarrufunda olan taşınmaz malların, idarî yoldan Hazine adına tescilinde izlenecek yol ve tescili istemekle yetkili kuruluşlar ilgi (b) Genelgemizde açıklanmıştır.

İlgi (b) Genelgenin; Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallarda Aranacak Şartlar başlığını taşıyan (B) bölümünün (a) maddesinde, tescili talep edilen taşınmaz malın Hazine ile şahıslar arasında sınır ve mülkiyet yönünden bir ihtilafının bulunmadığının mahallinde düzenlenecek bir tutanakla gösterilmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Bu açıklama, Hazinece tescili talep edilen taşınmaz malla ilgili olarak açılmış bir davanın olup olmadığının tespitine yöneliktir.

Nitekim, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nin 18/Kasım/1999 gün ve 1999/12042-11960 sayılı kararında, “… davalı, kadastro öncesi nedenleri ileri sürüp, hak sahibi olduğunu hükmen kanıtlayamadığı ya da sonraki imar-ihya ve buna bağlı zilyetliğine dayanarak dava açıp, M.K.’nun 639. maddesinde öngörülen koşulların yararına gerçekleştiğini gösteren kesinleşmiş bir tescil kararı ibraz edemediği sürece, tespit harici bırakma işlemi hukukî varlığını korur.” denildiğinden, köy tüzel kişiliğini temsile yetkili kişilerin tutanağı imzalamamış olmaları, iddialarına geçerli bir dayanak teşkil etmez.

Bu nedenle, ilgi (b) Genelgedeki diğer şartların varlığı halinde, Hazine adına tescil talebinin karşılanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

Dr. Necdet POYRAZ

Genel Müdür

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.