2002-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım işleri)

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.MEG.0.10/3149-0.2002/11596                              03.04.2002

KONU : Onarım.

GENELGE (Sıra No: 2002/08)

Bu Genelge, 22.06.2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 292 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Ülkemizin ekonomik ve mali durumu göz önünde bulundurularak, Bütçe Kanunlarında onarım amacıyla ayrılmış bulunan ödeneklerin, tasarrufa azami ölçüde uyularak yetki ve sorumluluklar çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve bu konudaki tereddütlerin giderilerek gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla, bakım ve onarım işlemlerinin aşağıda açıklanan esaslara göre yürütülmesi zorunlu bulunmaktadır.

Bu doğrultuda;

 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen “13/j” maddesiyle, hükümet konaklarının yalnızca onarım hizmetlerini yürütmek görevi Bakanlığımıza verildiğinden, hükümet konaklarında hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşların kullanımında bulunan mahaller ile Bakanlığımız hizmet binalarında, kullanımdan dolayı kırılan veya bozulan kapı ve pencere kolları, kilitleri, tuvaletlerdeki pisuvar, musluk ve bataryaların, rezervuarların değiştirilmesi veya tamir edilmesi, kırılan camların yerine yenilerinin takılması, elektrik lamba ve prizlerinin satın alınması, tamiri vb. işletme ve bakım hizmetleri kapsamındaki işlemler arızaların oluştuğu mahalleri kullanan birimlerin görev ve sorumluluğunda olduğundan; söz konusu malzeme ve hizmetlerin, bu mahalleri kullanan idarelerce bütçelerinden temin edilecek ödeneklerden satın alınarak yaptırılması,

 Onarılması gereken söz konusu binaların, Milli Emlak Taşra Birimlerince görevlendirilecek memurlarca yerinde gezilip görülmesi ve giderilmesi gereken eksiklikler saptandıktan sonra, binanın tüm onarım ihtiyaçlarını bir defada ve tam olarak gösteren 1.keşif listeleri ile gerekçe raporlarının, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine hazırlatılması,

 Binaların onarım ihtiyaçlarının tespitinde, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce görevlendirilecek teknik eleman veya elemanlarla birlikte Milli Emlak Taşra Birimlerince görevlendirilecek elemanın, kamu konutlarında ise bunlara ilave olarak bina yöneticisinin bulunması, bu tespitler doğrultusunda keşif listelerinin gerçekçi olarak düzenlenmesinin sağlanması ve mahal listesinde de yapılacak işlerin yerlerinin açık bir şekilde gösterilmesi,

 1.keşif listeleri hazırlanırken 105 ve 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğlerine uyulması, tasarrufa azami ölçüde riayet edilmesi, özel ve lüks nitelikli imalatlara yer verilmemesi ile 1.keşif listeleri ve mahal listelerinin onarılması gerekli her bir imalat grubu (inşaat, elektrik, tesisat vb.) için ayrı ayrı düzenlenmesi,

 Onarımı istenilen yapının mülkiyet ve kullanım durumu ile açık adreslerinin tam olarak belirtilmesi,

 Kat mülkiyetine tabi binalardaki kamu konutlarının onarımları 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesi gereğince kat maliklerince alınacak kararlar doğrultusunda bedeli arsa payları oranında maliklerden tahsil edilmek suretiyle yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle bu tür konutların idarece karşılanması gereken onarım ve yakıt giderlerine ilişkin taleplerde, tahsis belgesine ilave olarak apartman kat malikleri ve yönetim kurulu kararlarının, yapılan onarıma ilişkin faturaların, Hazine hissesinin tespit edilebilmesi için kat maliklerinin arsa paylarını gösterir listenin onaylı örneklerinin gönderilmesi; söz konusu bağımsız bölümün boş olup olmadığının, boş ise nedeninin ve hangi tarihten itibaren boş olduğunun bildirilmesi,

 Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden herhangi bir katkıda bulunulmaması esas olduğundan, ödenek taleplerinde bu hususlara uyulması,

 Valiliklerce, onarımın yapılmasının uygun görüldüğü ve ödeneğinin gönderilmekte olduğuna dair Bakanlığımız yazısı alınmadan, ihale hazırlıklarına başlanılmaması,

 Bakanlığımızca gönderilen ihale talimatlarına aynen uyulması, ihalenin gönderilen ödenek dahilinde gerçekleştirilmesi, % 30 keşif artışına gidilmemesi, 1.keşif düzenlenirken öngörülmeyen ancak yapımı zorunlu olan, % 30 dahilinde artan iş yaptırılmadan önce gerekçeleriyle birlikte düzenlenecek mukayeseli keşif özeti de gönderilmek suretiyle talepte bulunulması, Bakanlığımızdan yazılı izin ve ödeneği temin edilmeden artan işe devam edilmemesi,

 Bakanlığımız ihale talimatına esas olan ve 1.keşif özetinde yer alan imalat cinslerinin değiştirilmemesi, bu imalat cinslerinde değişikliğe gidilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, yapılacak değişikliğin 1.keşif listesinde niteliği belirlenmiş onarım işi kapsamı dışında olmaması, ödenek hangi iş için gönderilmiş ise sadece o iş için kullanılması,

 Bütçenin yıllık olması prensibi uyarınca Bakanlığımızca ödenek gönderilerek ihale talimatı verilen onarım işlerinin bütçe yılı içerisinde bitirilmesi esas olduğundan, cari yıl sonuna kadar tamamlanamayan işlerin tasfiye edilerek ödeneklerinin de derhal tenkis edilmesi,

gerekmektedir.

Bu nedenlerle, hükümet konakları ile Bakanlığımıza tahsisli, hizmet binaları ve kamu konutlarının bakım ve onarımlarında açıklanan hususlara uyulmadan talep edilecek ödenek teklifleri Bakanlığımızca değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Milli Emlak Kitabı

Ayrıca, mevzuat hükümlerine ve Bakanlığımız ihale talimatlarına aykırı davranılarak yapılacak bakım-onarım ihalelerindeki usul ve hukuka aykırılıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai sonuçlara ilgililerin katılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin yukarıda belirtilen hususlara göre yapılmasını ve bu genelgenin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Genel Müdür

DAĞITIM :

G e r e ğ i  :

– Valiliklere (Defterdarlıklar).

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.