2003-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde Hazineden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/32510                                      19.09.2003/32294

Konu:

2006/07 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE (2003/ 06 )

19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi ile 4706 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak,

 “Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ve herhangi bir ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin ilgili kuruluşlarca talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması sürecinde, mevcut mevzuat çerçevesinde birçok bilgi ve belgenin ilgili kurumlardan temin edilmesi gerekmektedir. Uygulamada, bu işlemler uzun sürede yapılmakta ve beklenen verim alınamamaktadır.

Ayrıca, talep edilen bu bilgi ve belgeleri mevzuatı gereğince sonuçlandırması gereken ilgili kuruluşlar ücret, bedel ve gider karşılığı şeklinde taleplerde bulunmaktadırlar. Yapılan düzenleme ile ilgili idarelerin söz konusu bilgi ve belgeleri öncelikle göndermeleri, görüş yazılarını en geç iki ay içinde cevaplandırmaları ve yapacakları ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri için herhangi bir ücret talep etmemeleri sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, genel bütçeli bir idare olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, yine genel bütçeli bir idare olan Maliye Bakanlığından ifraz, tevhid, tescil ve tespit işlemleri için ücret talep etmesi nedeniyle işlemlerin sonuçlandırılamamasının önüne geçilmekte ve 19/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mevzuatı gerekçe gösterilerek ücret, bedel ve gider karşılığı adı altında Hazineden para talep edilmemesi amaçlanmaktadır.

Yasa metni, gerekçesiyle birlikte ele alındığında, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesine yönelik ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemlerinin, 19.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ve Hazineden herhangi bir ücret talep edilmeksizin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesine yönelik ifraz, tevhit, tespit, tescil, cins tashihi, yer gösterme ve aplikasyon işlemleri ile mahkeme kararlarının infazı sırasında ilgili kuruluşlarca Hazineden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.