2004-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.07.0.MEG.0.14/3361-0

Konu  : İhalelere Katılmaktan Yasaklama

GENELGE (2004/15)

(2005/14 NOLU GENELGE İLE KALDIRILDI)

Bilindiği gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesinde;

“83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalalere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idareler, bu kararı, Resmi Gazete’de ilan ettirirler. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar.

Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’da ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.”

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinde ise;

 “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”

Hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu madde hükmü uyarınca ihalelere katılmaktan geçici yasaklanmasına karar verilecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin olarak yazımız ekinde gönderilen “2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formunun (Ek:1) ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formunun (Ek:2)” doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesini, ihalelerden yasaklama kararlarının Resmi Gazetede takip edilmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a. Genel Müdür

 

EKLER:

  • 2886 Sayılı Kanuna Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formu
  • 4734 Sayılı Kanuna Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formu

 

                     EK-1                                                          

Maliye Bakanlığından (Millî Emlak Genel Müdürlüğü):

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANANLARA AİT BİLGİ FORMU

 

1. YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK Maliye Bakanlığı (Millî Emlak Genel Müdürlüğü)

 

  1. İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adı
Adresi
Posta Kodu İl/İlçe
Tel-Faks Elektronik Posta Adresi

 

  1. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ
Adı/Unvanı
Adresi
Uyruğu Vergi Kimlik/Mükellefiyet No.
Posta Kodu T.C.Kimlik No.
İl/İlçe Ticaret/Esnaf Sicil No.
Tel-Faks

 

4. İHALENİN TÜRÜ                                                                     5. İHALE USULÜ
Satış (  ) İrtifak Hakkı (  ) Kapalı Teklif (   ) Açık Teklif (  )
Kiralama (  ) Trampa (  ) Pazarlık (  )
Diğer

 

6. İHALE İLANININ RESMİ GAZETEDE                             7. İHALENİN YAPILDIĞI/YAPILACAĞI TARİH

YAYIMLANMA TARİH VE SAYISI

 

Tarih Sayısı Tarih

 

  1. YASAKLAMA SÜRESİ (Bakanlıkça Doldurulacaktır)
Ay/Yıl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
(…) Ay/Yıl Resmi Gazete’de yayım tarihi Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren (…) ay/yıl

 

9. YASAKLAMAYA NEDEN OLAN

FİİL VE DAVRANIŞ

10. YASAKLAMAYA NEDEN OLAN

KANUN MADDESİ

 

 

2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi

 EK-2- Maliye Bakanlığından (Millî Emlak Genel Müdürlüğü):

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANANLARA AİT BİLGİ FORMU

1. YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK Maliye Bakanlığı (Millî Emlak Genel Müdürlüğü)
  1. İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adı
Adresi
Posta Kodu İl/İlçe
Tel-Faks Elektronik Posta Adresi

 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ

Adı/Unvanı
Adresi
Uyruğu Vergi Kimlik/Mükellefiyet No.*
Posta Kodu T.C.Kimlik No.*
İl/İlçe Ticaret/Esnaf Sicil No.*
Tel-Faks

 

 

4. İHALENİN TÜRÜ                                                   5. İHALE USULÜ
Mal Alımı (  ) Yapım İşi (   ) Açık İhale (   ) Pazarlık (  )
Hizmet Alımı (  ) Danışmanlık (  ) Belli İstekliler Arasında (  ) Doğrudan Temin (  )

 

6. İHALE İLANININ RESMİ GAZETEDE                       7. İHALENİN YAPILDIĞI/YAPILACAĞI TARİH

YAYIMLANMA TARİH VE SAYISI

 

Tarih Sayısı Tarih

 

  1. YASAKLAMA SÜRESİ (Bakanlıkça Doldurulacaktır.)
Ay/Yıl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
(…) Ay/Yıl Resmi Gazete’de yayım tarihi Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren (…) ay/yıl

 

9. YASAKLAMAYA NEDEN OLAN FİİL VE DAVRANIŞ 10. YASAKLAMAYA NEDEN OLAN

KANUN MADDESİ

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.