2006-05880 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (irtifak haklarında hasılat payları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.17/3129-0/05880 * 14.02.2006

Konu: Hasılat ya da ticari kar payları

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, muhtelif amaçlarda kullanılmak üzere Bakanlığımızca yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde yatırımcılara verilen kullanma izinlerine ilişkin düzenlenen irtifak hakkı ya da kullanma izni sözleşmelerinin bir çoğunda, bu yatırımcılardan tahsil edilmesi gereken irtifak hakkı/kullanma izni bedelinin haricinde;

-Yatırımcılar tarafından, irtifak hakkı ya da kullanma izni konusu taşınmazların üzerinde inşa edilecek tesislerin işletilmesinden doğan ve her türlü mal ve hizmet satış bedelleri, faizler ve yapılan kiralamalar dahil edilmek suretiyle tespit edilen yıllık işletme hasılatı üzerinden ya da vergi mevzuatında yer alan istisna ve muaflıklar uygulanmaksızın ve kanunen kabul edilmeyen giderler de eklenerek tespit edilecek ticari kârlar üzerinden değişik oranlarda Hazineye ayrıca pay ödeneceği,

-Ayrıca, tahsis edilen arazi üzerinde kurulan tesislerin tamamının veya bir kısmının işletmeciliğinin üçüncü kişi ve kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, kiracıların yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere, tesislerin kiracılarının da elde ettikleri yıllık işletme hasılatları ya da ticari kârları üzerinden irtifak hakkı ya da kullanma izni sözleşmelerinde belirtilen oranlarda Hazineye pay ödeneceği,

Yönünde hükümlere yer verilmiştir.

Buna göre, sözleşmelerinde yukarıda belirtilen şekilde hükümlere yer verilen yatırımcılardan veya tesislerin kiracılarından tahsil edilmesi gereken hasılat ya da ticari kâr paylarının takibinin daha etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla, yatırımcılardan ve kiracılardan tahsil edilmesi gereken hasılat ya da ticari kâr paylarının tespitine esas belgenin (gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri, bilanço, gelir tablosu, işletme defteri hesap özeti, yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilen şirket beyanı vs.) onaylı birer örneğinin her yıl Haziran ayı içerisinde Bakanlığımıza da gön erilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.