2006-13582 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/13582 * 04.04.2006

Konu: Satış                                                                             

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesinde “Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl genel bütçe kanununda gösterilir.” hükmü yer almaktadır. Yılı bütçe kanunlarında bu parasal sınırların, her biri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakam yetkili kılınmıştır,

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 59 ucu maddesinin ikinci fıkrasında; taşınmazların satışa çıkarılmadan önce Bakanlıktan izin alınacağı, izim alınmadan satışa çıkarılabilecek taşınmazların ise Bakanlıkça belirleneceği ifade edilmektedir.

Buna göre; 09.03.2004 tarihli ve 276 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğ ile Hazineye ait taşınmazlardan, tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet hale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince yıl Genel Bütçe Kanununun (I) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar olanları satışa çıkamaya izin vermeye ve il merkezlerinde yapılan ihaleleri (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar onaylamaya defterdar/milli emlak dairesi başkanları, İlçelerde ise (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katma kadar olan taşınmazların ihalelerini onaylamaya kaymakamlar yetkili kılınmıştır.

Yapılan değerlendirmede,

1) İlinizde bulunan ve büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırlan içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazların;
a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması, 28.03.2006 tarihinden önce ilanları yapılanlar ile Bakanlığımızca satış talimatı verilen taşınmazların satış İşlemlerinin sonuçlandırılması,

b- 276 sıra no.111 Genel Tebliğ ile Valiliğinize (Defterdarlık) devredilen satış yetkisinin Bakanlığımızca kullanılması ve bu tarihten sonra yapılan satış taleplerinin Valiliğinizce (Defterdarlık) incelenerek satışları değerIendirilmek üzere bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi,

2-İlinizde bulunan ve imar planı dışında kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması ve bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi,

3- 4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunlara göre hak sahiplerine satış işlemine devam edilmesi,

Uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı                 

DAĞITIM: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Samsun Valilikleri (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.