1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2006-26211 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kitap tasfiyesinde uyulması gereken esaslar)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.MEG.O.24/3302-10144   23.06.06* 26211

Konu: Eski kitaplar

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığının 01/05/20006 tarihli ve B.16.0.KYG.0.01.00.01409.05/67121 sayılı yazısı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinde bulunan ve okuyucu hizmetine sunulamayacak derecede yıpranmış kitapların, araştırmacı ve ilgililerin kitaplara ulaşmasını sağlamak hem de tarihi ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla, kütüphanelerden ayıklanan kitapların öncelikle eski kitap ticareti yapan sahaflara satılarak değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilerek, devredilecek kitapların, öncelikle sahaflara satılması konusunda taşra teşkilatımızın bilgilendirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgi yazılarıyla istenilmektedir.

Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13 üncü maddesinin (c) fıkrasında; Devlete intikali gereken taşınır malların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınır malların tasfiyesini sağlamak Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında sayılmıştır.

Bu nedenle; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinde kullanılmayacak olan bu kitaplara, araştırmacı ve ilgililerin ulaşmasını sağlamak hem de tarihi ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla ayıklanarak idarenize teslim edilecek kitapların öncelikle eski kitap ticareti yapan sahafların ihalelere katılmalarını da sağlamak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin bilgileri dahilinde tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve bu yazımızın ilçelere de dağıtımının sağlanmasını rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

Yorum Yap