2006-46895 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı yapılan taşınmazların gelirlerin KGM bütçesine gelir kaydedilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886 / 46895 *20.10.2006

Konu: Satış   

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 19.012006 tarihli ve 2352 sayılı genel yazımız.

Bilindiği üzere 19/11/2003 tarihli ve 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesinde, Hazine adına tescil edilmiş taşınmazlar ile tescil edilmek kaydıyla Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye elverişli taşınmazlardan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirlerin bölünmüş yol yapımında kullanılmak üzere ilgili kuruluş bütçesine özel ödenek kaydedilmesi hükmü yer aldığından, anılan Kanun kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazların satışının yapılarak satış bedellerinin Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine özel ödenek kaydedilmesi hususunda çeşitli tarihlerde Valiliklere (Defterdarlık) talimat verilmiştir.

5003 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi 5217 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış ancak, 5279 sayılı 2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun aynı mahiyetteki 4 üncü maddesi hükmü uyarınca bu uygulamaya 2005 yılında da devam edilmiştir. Ancak 01/01/2006-11/03/2006 tarihileri arasında bu hususta herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, anılan Kanunlara göre satışı yapılan taşınmazların bu tarihler arasında tahsil edilecek satış bedellerinin genel bütçeye gelir kaydedilmesi hususunda ilgi genel yazımız ile Valiliklere (Defterdarlık) talimat verilmiştir.

11/03/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5471 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 nci maddesine eklenen (9 bendi ile, 5003, 5279 ve 5437 sayılı Kanunlara göre satışı yapılan taşınmazların satış bedellerinin, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin 189 sayılı Kanuna göre Milli Savunma Bakanlığı, 3359 sayılı Kanuna göre Sağlık Bakanlığı, 4645 sayılı Kanuna göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve 5005 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 5003, 5279 ve 5437 sayılı Kanunlara göre Bakanlığımızca Başbakanlık Oluru alınmak suretiyle satışı uygun görülen Hazineye ait taşınmazlar ile 189, 3359, 4645 ve 5005 sayılı Kanunlara göre satışı yapılacak taşınmazların MEOP ortamında takibinin ve ödenek aktarma işlemlerinin yapılabilmesi, idari işlemlerin zamanında ve doğru bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla satış programı içerisinde yer alan “Yasal dayanaklar” bölümünde anılan Kanunlar belirtilmiş ve raporlar bölümünde ” Özel Ödenek Kaydedilen Satışların Takip Raporu” düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanunlara göre satışı yapılan Hazineye ait taşınmazların takip edilebilmesi, güncel bilgilere süratli ve sağlıklı bir şekilde ulaşılabilmesi bakımından, MEOP kapsamında bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi ve zaman zaman bilgi girişlerinde rastlanan hataların kontrol edilerek düzeltilmesi özem arz etmektedir.

Bu nedenle; söz konusu rapora işlerlik kazandırılabilmesi ve özel ödenek kaydedilecek satış işlemlerinin takip edilebilmesi amacıyla;

1- 5003, 5279 ve 5437 sayılı Kanunlara göre satışı yapılan Hazineye ait taşınmazların satış programı içindeki yasal dayanaklar bölümünde anılan Kanunların belirtilip belirtilmediğinin ve özel ödenek kaydına ilişkin bölümün işaretlenip işaretlenmediğinin kontrol edilmesi ve bilgi girişlerinin 15/12/2006 tarihine kadar yapılması

2- Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine özel ödenek kaydına ilişkin 01/01/2006 ile 11/03/2006 tarihleri arasında herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, anılan Kanunlara göre satışı yapılan Hazineye ait taşınmazların sadece bu tarihler arasında tahsil edilen satış bedelleri ile taksit miktarlarına ilişkin yasal dayanağın 2886 sayılı Kanun olarak belirtilmesi,

3- Anılan Kanunlara göre bütçe geliri olarak tahsil edilen satış bedellerinden, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ilgili idarelere herhangi bir pay verilmemesi ve tahsil edilen satış bedelleri ile her taksit miktarının ödenek kaydedilmesine esas olmak üzere İliniz Muhasebe Müdürlüğü ile Bakanlığımıza bildirilmesi,

4- 189, 3359, 4645 ve 5005 sayılı Kanunlara göre satışı yapılacak taşınmazların bilgi girişlerinin de yukarıda belirtildiği şekilde yapılması,

5- Bundan böyle yukarıda belirtilen hususlara mutad olarak devam edilmesi ve 5437 sayılı Kanun hükümlerinin 31.12.2006 tarihinde sona ereceği de dikkate alındığında, bu hususta yapılacak yasal düzenlemelerin takip edilmesi ve bilgi girişlerinin buna göre yapılması,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, bu konuda gerekli hassasiyet ve titizliğin gösterilerek gereğini ve yazımızın İlinize bağlı İlçelere de intikal ettirilmesini önemle rica ederim.

DAĞITIM :                                 

Gereği: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.