2006-58456 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Diyanet-Milli Emlak Kira Protokolü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3251-13913 58456 * 28.12.2006

Konu: Protokol

81 VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 26/11/2001 tarihli ve 42166 sayılı yazımız.

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlı -ı tarafından yönetilen, cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması ve ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması amacıyla işlettirilmesi ve baz istasyonu kurulması amacıyla kiralanmasından elde edilecek gayrisafi gelirin % Yünün (Yüzdeüç), diğer ticari faaliyetlerde kullandırılması suretiyle elde edilecek gayrisafi gelirin %30’unun (Yüzdeotuz) Hazineye arz bedeli olarak ödenmesi şartıyla, 01/01/2007 tarihinden itibaren başlamak üzere 10 (On) yıl süreyle ilişikteki protokol dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile Diyanet İşleri Başkanlığına kiraya verilmesi Bakanlık Makamının 1394 sayılı Olurlarıyla uygun görülmüş ve söz konusu protokol 21/12/2006 tarihinde imzalanmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve protokolün çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

İlyas Arlı

Bakan a. Genel Müdür

EK: Protokol 

DAĞITIM:

Tüm Valiliklere (Defterdarlık)

PROTOKOL

Madde I) Bu protokol 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve bu Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği esasları doğrultusunda mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması ve ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması amacıyla kiralanmasına ilişkin esasları belirler.

Madde 2) Bu protokolde yer alan;

BAKANLIK: Maliye Bakanlığını,

BAŞKANLIK: Diyanet işleri Başkanlığım,

MÜŞTEMİLAT: Mülkiyeti Hazineye ait ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli cami ve mescitlerin mütemmim cüz’ü sayılan son cemaat mahalli, harem kısmı, mahfil, imam odası, minare, kitaplık, okuma odası gibi yerleri, ifade eder.

Madde 3) Bu protokolün I inci maddesinde belirtilen yerlerin;

Baz istasyonu kurulması amacıyla nihai kiracıdan elde edilecek gayrisafi gelirin % 3 ‘ü (Yüzdeüç),

Diğer ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması suretiyle nihai kiracıdan elde edilecek gayrisafi gelirin %30’u (Yüzdeotuz)

Hazineye arz bedeli olarak Başkanlık tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla, gelirin elde edildiği ayı takip eden ay içerisinde ödenir.

Düzenlenen kira sözleşmelerinin bir örneği Bakanlığa (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmek üzere Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne verilir.

Başkanlık kiraya verilen yerlerden tahsil edilen kira bedellerini ve Hazineye ödenecek %3 (Yüzdeüç) ve %30 arz bedellerini ödeme tarihlerini de belirterek 3 aylık dönemler halinde, izleyen 1 ay içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ayrıntılı olarak bildirir.

Başkanlık birinci maddede belirtilen yerlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, her türlü gözetim ve denetim yetkisi kendisinde kalmak üzere Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı vasıtasıyla yürütür. Bu durum Başkanlığın protokolden doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 4) Birinci maddede belirtilen yerlerin gelir getirici faaliyette işletmesi veya işlettirmesinden elde edilecek gayri safi gelirden % 3’lük (Yüzdeüç) ve %30’luk Hazine payı mahsup edildikten sonra, kalan tutarın paylaşılmasına ilişkin esaslar Başkanlık tarafından belirlenir.

Madde 5) Kira gelirlerinden cami ve mescitlere bırakılan kısmın harcanmasına ilişkin esaslar ile I inci maddede belirtilen kısımların üçüncü şahıslara kiralanmasında göz önünde bulundurulacak hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Madde 6) Cami, mescit ve bunların müştemilatının kiralanmasında ihaleye esas muhammen bedelin tespiti için oluşturulacak komisyonda ve ihale komisyonunda maliye temsilcisi bulundurulacaktır. Kira bedeli tespitinde 2886 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkartılan Yönetmelik esasları da dikkate alınır.

Madde 7) İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında Devletin güvenliği, örf ve adet, genel ahlaki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap broşür gibi eşya bulundurulmayacaktır.

Madde 8) Bu protokol esaslarına uygun düzenlemeler, Bakanlık ve Başkanlık tarafından müştereken yapılır.

Madde 9) Başkanlıkça üçüncü kişilere yapılacak kiralamalarda, kiraya verilecek alanlarda yürütülecek faaliyetin niteliğine göre, ilgili mevzuatları kapsamında gereken izinlerin alınması hususunda sözleşmelere hüküm konulacak ve takip edilecektir.

Madde 10) Başkanlıkça üçüncü kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin süresi her halükarda bu protokolün süresini aşamaz.

Ayrıca söz konusu alanların kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere aşağıdaki madde eklenecektir.

“Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması ve ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması amacıyla kiralanmasına ilişkin esasları belirleyen ve 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren protokolün herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde iş bu kira sözleşmesi hüküm almaya veya tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır.”

Madde 11) Onbir maddeden müteşekkil bu protokolün süresi 10 (On) yıl olup,

01/01/2007 tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.