2007-54212 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış işlemlerinde yetki devrinin iptali)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/  54212 * 29.08.2007

Konu: Yetki devri iptali

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 03.05.2006 tarihli ve 18303 sayılı genel yazımız.

İlinizde bulunan Hazineye ait taşınmazların satışa çıkarılması hususunda mülga 276 sıra no.lu Genel Tebliğ ile İl Valiliklerine (Defterdarlık) devredilen yetkinin Bakanlığımızca kullanılması ile Büyükşehirler dahil belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması, bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi, bu sınırlar dışında kalan plansız taşınmazların ise satış taleplerinin Valiliklerince (Defterdarlık) incelenerek satışları değerlendirilmek üzere bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi ilgide kayıtlı yazımızla uygun görülmüştü.

Bilindiği üzere 29.08.2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve satış işlemlerini düzenleyen 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinin;

“Satışa Çıkarma Yetkisi” başlıklı III üncü bölümünün 1 inci bendinde, “Tahmin edilen satış bedeli yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların dört katına kadar olan taşınmazların satışa çıkarılmasına ilgili Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir. İlçelerden gelen satış talepleri Valiliklerce (Defterdarlık) incelenerek yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde en geç 1 ay içinde karara bağlanacaktır.”,

“İhale Onayına Yetkili Merciler” başlıklı IV ‘üncü bölümün 1 ‘inci bendinde, “Tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince yılı bütçe kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar olan satış ihaleleri, Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen ihale yetkilileri tarafından onaylanacaktır.” hükümleri yer almaktadır.

Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile yapılan satış işlemlerinde;

1-“Büyükşehirler dahil belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması” uygulamasına devam edilmesi,

2- Bakanlığımızca satışa çıkarılması uygun görülen taşınmazların satış ihalelerinin onaylanmasında ise, 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinin “İhale Onayına Yetkili Merciler” başlıklı IV ‘üncü bölümün 1 ‘inci bendi ve 05.07.2007 tarihli 2007/12 sayılı Genelgemiz gereğince işlem yapılması,

Uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.