2008-06953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırım taahhütnamesinin damga vergisine tabi olup olmadığı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0. 23/3307-0/06953 * 11.02.2008

KONU:

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine 4916 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen ek fıkra ile Hazineye ait taşınmazların üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satışına imkan getirilmiştir.

Anılan Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ise; Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemlerinin ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinde, üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım amacıyla yapılacak satışlarda, taşınmazın devrinden önce “Yatırım Taahhütnamesi” nin noter tasdikli ve iki nüsha olarak yatırımcı tarafından verilmesi gerektiği, yatırım taahhütnamesinin 7 nci maddesinde ise istihdam edilecek kişi sayısı ile talep formunda belirtilen yatırım tutarının belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bakanlığımızca, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında uygun görülen satış onaylarında, anılan Genel Tebliğ hükmü gereğince, yatırım taahhütnamesinin 7 nci maddesine yatırım talep formunda belirtilen yatırım tutarının ilave edilmesi suretiyle yatırım taahhütnamesinin düzenlenmesi hususu belirtilmekte olup, satış bedelinin ödenmesinden sonra düzenlenmesi gereken yatırım taahhütnamelerinin noter tarafından 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen ve anılan Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yer almadığı gerekçesi ile taahhütnamede belirtilen yatırım tutarı üzerinden binde yedibuçuk oranında damga vergisi talep edildiği belirlenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Gelir idaresi Başkanlığına yazılan 28/12/2007 tarih ve 75368 sayılı yazımızda; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü ile birlikte değerlendirilerek, yatırım taahhütnamesinde belirtilen yatırım tutarı üzerinden binde yedibuçuk oranında damga vergisi alınmasının mevzuata uygun olup olmadığı hususundaki görüşleri sorulmuş olup cevaben alınan örneği ilişik 31/01/2008 tarih ve 9935 sayılı yazıda;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (l) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, aynı Kanuna ekli (l) sayıl tablonun “I-Aktiflerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin binde 7,5 nispetinde damga tabi olacağının hükme bağlandığı,

Buna göre, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırımlar için yapılacak satışlar ile ilgili olarak taşınmazın devrinden önce düzenlenecek olan yatırım taahhütnamesinin, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen kağıtlar arasında yer aldığı anlaşıldığından, 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü uyarınca damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a Genel Müdür

Ek: Yazı örneği (l sayfa)

Dağıtım:

Gereği: İl Valiliklerine

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: B.07.1.GİB.0.02.62/6231-7    009935  * 31/01/2008

Konu: Hazineye ait taşınmazların satışı      

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLUGUNE

İlgi: 28/12/2007 tarihli ve 75368 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, Hazineye ait taşınmazların üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satışına imkan getirildiği; anılan Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemlerinin ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu; Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinde ise üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım amacıyla yapılacak satışlarda, taşınmazın devrinden önce, yatırım taahhütnamesinin noter tasdikli ve iki nüsha olarak yatırımcı tarafından verilmesi gerektiği belirtilerek bahsi geçen yatırım taahhütnamesinin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu yönünden vergiye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I- Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün A/ 1 fıkrasında ise belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırımlar için yapılacak satışlar ile ilgili olarak taşınmazın devrinden önce düzenleneceği belirtilen yatırım taahhütnamesinin, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen kağıtlar arasında yer aldığı anlaşıldığından, 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkra hükmü uyarınca damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İ. İlhan HATİPOĞLU

Gelir İdaresi Başkan Yard.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.