1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

2008-21246 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TSK kullanımında Bulunan Taşınmazlar İçin Cins Değişikliği İşlemi)


T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.MEG.0.l1/3121-105323 /21240*21.04.2008

KONU: Tahsis

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 01.08.2007 tarihli ve 14006 sayılı yazı.

b) 14.03.2008 tarihli ve 5746 sayılı yazı.

Milli Savunma Bakanlığından (İnşaat Emlak ve NATO Enf. Dairesi Başkanlığı) alınan ilgi (a) ve (b) yazılarda; Bakanlıklarına tahsisli ve Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımında bulunan arazi,/binaların, Milli Emlak Kontrolörler Kurulunun Çalışma ve Teftiş Programı gereğince hazırlanan raporlar kapsamında cins tashihlerinin yaptırılmasının Valiliklerden (Defterdarlık) çeşitli tarihlerde alınan yazılarla istenildiği bildirilmiştir.

Bakanlıklarınca yapılan incelemede;

a) Milli Savunma Bakanlığına tahsisli ve Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımında bulunan arazi ve binaların Ankara ve İstanbul ile birlikte ülke genelinde bir çok ilde mevcut olduğu,

b) Bu arazi ve üzerindeki binaların, kaşla bazında düşünüldüğünden, yüzölçümlerinin çok büyük miktarda olduğu,

c) Cins tashihine esas folyelerin hazırlanması amacıyla bir çalışma başlatılması durumunda,

  1. Kadastro teşkilatının yapacağı işlemlerin uzun yıllar alacağı, aynı zamanda bu çalışmaları yapacak olan idarelere idari ve mali külfet getireceği,
  2. TSK’nın, bu işlemler için ödenecek harçlardan muaf olduğu,
  3. Aynı zamanda; TSK kullanımında bulunan araziler üzerindeki binaların, 2981 sayılı İmar Affı Kanununun İstisnalar başlıklı 3’üncü maddesi ve Geçici 2’nci maddesindeki ” 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar, imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni almış yapılar olarak kabul edilir” hükmü gereğince yapı kullanma izni istenmesine gerek olmadığının tespit edildiği,

Bu itibarla; öncelikle bugüne kadar TSK kullanımında bulunan arazi ve binalar için cins tahsisine gerek olmadığının değerlendirildiği, bundan sonra Milli Savunma Bakanlığına tahsisleri alınacak arazi ve binalar için tahsis talebine ve amacına uygun olarak tahsis işlemi ile birlikte cins tahsisinin yapılması istenilmiştir.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede; bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımında bulunan arazi ve binalar için cins tahsisine gerek bulunmadığı, bundan sonra Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilecek arazi ve binalar için tahsis talebine ve amacına uygun olarak tahsis işlemi ile birlikte, cins tashihinin yapılması gerektiği görüşüne iştirak edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a.

Genel Müdür

Yorum Yap