1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2008-50721 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dava Konusu Edilmiş Ecrimisillerde 5736 sayılı Kanun’un Uygulanışı)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.15.3361-46462/50721 *22.09.2008

Konu: Ecrimisil

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 24/04/2008 tarihli ve 21794 sayılı yazımız.

27/02/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kullanılması nedeniyle tespit ve takdir edilen ancak 01/07/2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine yeniden tespit edileceği, tespit edilen ve İdarece ilgilisine yazıyla bildirilen bu bedelin tebliğ tarihinden itibaren bir ay İçinde kabul edilmesi ve varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla uzlaşma tutanağı düzenleneceği ve uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmış, anılan Kanunun 2, maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar 318 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda; henüz yargı aşamasını tamamlayarak kesinleşmemiş olan ecrimisil alacaklarından, idarece veya fuzuli şagil tarafından temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulan ve davası devam edenlerin, tarafların temyiz veya karar düzeltme başvurularından vazgeçmeleri şartıyla 5736 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerIendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün sorulması üzerine, konu hakkında Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün hukuki görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

Konu hakkında anılan Genel Müdürlükten cevaben alınan 01.09.2008 tarih, 28262 sayılı ve 15.09.2008 tarih, 29698 sayılı yazılarda; İdare Mahkemelerince verilen kararların temyizinden ve karar düzeltme talebinden feragat edilmesi durumunda ilk derece mahkemesince verilen kararın kesinleşeceği, kararların kesinleşmesi halinde ise 5736 sayılı Kanunun genel gerekçesine göre bu Kanundan yararlanılamayacağı, ancak temyiz veya karar düzeltme aşamalarında da davadan feragat edilmesinin mümkün olması nedeniyle temyiz ya da karar düzeltme talebine konu yerel idare mahkemesinin tümü ile kabul, kısmen kabul kısmen red ya da tümü ile redde ilişkin kararına konu davadan feragat edildiğine ilişkin, davadan feragat talebinde bulunan tarafın “yerel mahkeme kararının bozularak geri çevrilmesine karar verilmesi” talebini içeren feragat dilekçesini mahkemeye sunarak, mahkeme kanalıyla yüksek mahkemeye gönderilmesini sağlaması, ilgili yüksek mahkemece feragat dilekçesi nazara alınarak “yerel mahkeme tarafından feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesine esas olmak üzere yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi”, yerel mahkemenin de bozma karan uyarınca feragat nedeniyle davanın reddine karar vermesi durumunda davadan feragat edilmiş sayılacağından, 5736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceği bildirilmiştir.

Buna göre, Uzlaşmaya konu olup, ilk derece mahkemesince karara bağlanan ancak temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan ecrimisil alacaklarının da 5736 sayılı Kanun kapsamında aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilmesi uygun görülmüştür:

1-Uzlaşmaya konu ecrimisile veya takip işlemlerine ilişkin varsa açılmış ve temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan davalardan “yerel mahkeme kararının bozularak geri çevrilmesine karar verilmesi” talebini içeren feragat dilekçesi, biri ilgili mahkemeye, biri ilgili vergi dairesi veya gelir müdürlüğüne gönderilmek ve biri de dosyasında bulundurulmak üzere üç nüsha olarak idareye verilir. Söz konusu dilekçe hakkında 318 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu dilekçelerin İdareye verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılır ve 5 iş günü içerisinde ilgili yargı merciine İdarece gönderilir.

2- Temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan ecrimisiller için düzenlenecek uzlaşma tutanaklarına, “Yüksek Mahkemece, söz konusu feragat dilekçesi dikkate alınmaksızın karar verilerek davaların kesinleşmesi halinde işbu uzlaşma tutanağının hükümsüz kalacağını ve Anayasanın 138 inci ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddeleri uyarınca kesinleşen karara göre işlem yapılacağını kabul ve taahhüt ediyorum.” hükmü ilave edilir.

3- İkinci madde hükmü çerçevesinde hükümsüz kalan uzlaşma tutanağı kapsamında yapılan tahsilatlar, kesinleşen mahkeme kararı çerçevesinde değerlendirilerek iade veya mahsup işlemi yapılır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim,

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM

81 İl Valiliğine

FERAGAT DİLEKÇESİ

…DEFTERDARLIĞINA

…MALMÜDÜRLÜĞÜNE

(…MAHKEMESİNE VERİLMEK ÜZERE)

5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca uzlaştığım ecrimisil bedelleri ile ilgili olarak dava açmayacağımı ve açmış olduğum uzlaşmaya konu ecrimisil ve takibi işlemlerine karşı aşağıda belirtilen davalar ile uzlaşılan ecrimisile ilişkin tüm davalardan vazgeçtiğimi, yüksek mahkemede görülmekte olan davanın “yerel mahkeme kararının bozularak geri çevrilmesine karar verilmesini” talep ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim. (. . 1…/2008)

Adı Soyadı imza

Adres:

T.C. Kimlik No. / vergi Kimlik No.  
İşgalcinin Adı Soyadı Unvanı  
Adresi  
Dava Konusu Ecrimisilin Dönemi  
Dava Konusu Ecrimisil

İhbarnamesinin Tarih ve Sayısı

Dava Konusu Ecrimisil Bedeli

 
 
İlgili Yargı Mercii  
Dava Esas No.  

Yorum Yap