2010-04606 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bilgi edinme talepleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.02.00.03/32000/ 04606 29.01.2010

Konu: Bilgi Edinme

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 10/11/1984 tarih ve 18571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesinde “Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alman sonuç ayrıca bildirilir. ” hükmü,

24 Ekim 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 5 ve 11’inci maddelerinde ise; “Kurum ve kuruluşlar, her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler…

Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar, Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi ve belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir…” hükümleri bulunmaktadır- 

Bahse konu Kanunlar uyarınca başvuru sahiplerince gerek dilekçe ile gerekse elektronik ortamda Bakanlığımıza gelen taleplerin önemli bir bölümü taşra teşkilatım ilgilendirmekte olup, bahse konu taleplere ilişkin olarak Valilikçe (Defterdarlık) yapılan yazışmalar sonunda alınacak cevaba göre işlem tesis edilmekte, bu durum ise gecikmelere ve mükerrer yazışmalara sebebiyet vermektedir.

Buna göre; bundan böyle milli emlak iş ve İşlemleri ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda gelen ve taşra birimlerini ilgilendiren talepler, yine elektronik ortamda ilgili Valiliklere (Defterdarlık) veya Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) yönlendirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin söz konusu kanun hükümleri çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi suretiyle neticelendirilmesini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

-Valilikler (Defterdarlık)                    

-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.