2010-37984 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelerce doldurulan alanlardan ecrimisil)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.13.00.0/3122-0/037984 * 11.11.2010

Konu: Dolgu alanları                                                       

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye tasarrufundaki yerler” başlıklı 79 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ‘Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Konu hakkında Valiliklerden (Defterdarlık) alman muhtelif yazılarla; kıyı mevzuatına göre onaylanan dolgu imar planlarının plan notlarında belirtilen şartlara ve planda gösterilen amaca uygun ticari amaçlı yapıların (restoran, büfe, balık satış veya toptancı hali, kafeterya, lunapark, akuapark düğün salonu, taksi durağı gibi), plan notunda ve planda yer almayan ticari amaçlı yapıların ve dolgu imar planı yapımı ve onay aşamasında veya devir yazışmaları devam eden dolgu alanlarındaki ticari amaçlı yapıların belediyelerce yapılarak kiraya verildiğinin tespit edildiğinden bahisle bu tür yerlere ilişkin olarak Hazine hukuku açısından denetim, gözetim ve kollama gibi bir vesayet yetkilerinin bulunup bulunmadığının, ecrimisil takibatı ve tahliye işleminin Valiliklerince (Defterdarlık) yapılıp yapılamayacağının ve ticari amaçlı olarak belediyelerce kiraya verilenler için elde edilen kira gelirlerinin belediyelerden tahsil edilip edilemeyeceğinin bildirilmesi İstenilmektedir.

Diğer taraftan İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 23/09/2008 talihli ve 2007/1207 E, 2008/1850 K. sayılı ilamıyla deniz dolgu alanlarının tasarrufunun kanun ile büyükşehir belediyelerine geçmiş olması nedeniyle İstanbul Defterdarlığının ecrimisil tahakkuk ettirebilme yetkisinin bulunmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, Mahkemenin bu karan Danıştay 10. Dairesinin 17/06/2009 tarihli ve 2008/11208 E, 2009/6458 K, sayılı ilamıyla onanmıştır,

Yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak; 5393 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca belediyelerin/büyükşehjr belediyelerinin tasarrufuna bırakılan dolgu vasıflı alanların 3621 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılması/aykırı kullanımlarının giderilmesi gerektiği, aksi halde söz konusu yerlere ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında idari/cezai işlemler yapılacağı hususlarında büyükşehir belediyelerinin/belediyelerin uyarılmasını arz ve rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

DAĞITIM

İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)                         

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.