2011-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.MEG.0.14.00.00-010-05[3149-0]

Konu : Onarım işlemleri ve bu işlemlere ilişkin ödenek talepleri

 GENELGE (Sıra No: 2011/6)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan Bakanlığa tahsisli olanlar ile bunların üzerinde bulunan hizmet binaları ve kamu konutları ile Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binaların onarımları için ayrılmış bulunan ödeneklerin, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Genelge; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan Bakanlığa tahsisli olanlar ile bunların üzerinde bulunan hizmet binaları ve kamu konutları ile Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Genelge; 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile 39 uncu maddesine, yılı merkezi yönetim bütçe kanununa, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesine  ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

c) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

ç) Hizmet binası: Hazineye ait ve Bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerinde bulunan bina ile Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binaları,

d) Kamu konutu: Hazine taşınmazlarından Bakanlığa tahsisli olanlar ile bunların üzerinde bulunan kamu konutları ile bu amaçla kiralanan kamu konutlarını,

e) Ödenek: Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda “03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” ve “06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” ekonomik kodlarına konulan ödenek tutarını,

0 Talep: Hizmet binaları ve kamu konutlarının onarımları için yapılacak ödenek ihtiyaçlarını bildiren ilgili defterdarlık yazısını, ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM

Milli Emlak Kitabı

Hizmet Binaları ve Kamu Konutlarının Onarım Talepleri ile Sosyal Tesisler Tahsisli hizmet binaları

MADDE 5- (1) Tamamı Bakanlık birimlerince kullanılan hizmet binalarının onarımlarına ilişkin talepler Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Hizmet binası, Bakanlık adına tahsisli olmakla birlikte diğer kamu idareleri ile birlikte kullanılan binaların onarım giderleri; varsa düzenlenen protokoller veya kullanım oranı gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile müştereken karşılanır. Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğe yalnızca Bakanlık payı için talepte bulunulur.

Kiralanan hizmet binaları

MADDE 6- (1) Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan binalar için, 818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesi çerçevesinde talepte bulunulur.

Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesisler MADDE 7- (1) Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin onarımları için yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Kamu konutları

MADDE 8- (1) Tamamı Hazine taşınmazı üzerinde bulunan ve Bakanlığa tahsisli olan kamu konutları hakkındaki onarım talepleri, kamu konutlarının onarım esaslarını belirleyen Milli Emlak Genel Tebliğlerine uygun olarak hazırlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan, bir kısmının mülkiyeti Hazineye ait ve Bakanlığa tahsisli olan kamu konutlarının ana yapının ortak yerlerine ilişkin onarımlarının kat malikleri kurulu veya varsa atanan yönetici ya da yönetim kurulunca yaptırılması gerektiğinden; bu yapılarda yaptırılacak onarımlardan dolayı Bakanlık payına düşen miktarlara ilişkin talepler, Bakanlığa tahsisli bağımsız bölümlerin arsa payları oranında talep edilir.

(3) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan bir taşınmazın üzerinde bulunan ve Bakanlıkla birlikte bir veya birden çok kamu kurumu veya kuruluşuna tahsisli olan kamu konutu binalarına ilişkin onarım taleplerinde, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükmü gereğince talepte bulunulur.

İKİNCİ BÖLÜM Onarım İhtiyacının Tespiti ve Ödenek Talebi

Onarım ihtiyaçlarının tespiti

MADDE 9- (1) Hizmet binalarının onarım ihtiyaçları ve eksiklikler; ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğünce görevlendirilecek teknik elemanlarca, teknik eleman bulunmaması halinde memurlarca, mahallinde ve aynı mali yıl içinde birden fazla onarım talebinde bulunulmayacak şekilde bir bütün olarak tespit edilir.

(2) Kamu konutlarının onarım ihtiyaçlarının tespitinde ise; bu konudaki Milli Emlak Genel Tebliğlerindeki düzenlemeler dikkate alınır.

(3) Mevzuata aykırı onarım talepleri değerlendirilmeye alınmadan doğrudan ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğü tarafından reddedilir.

Talep yazıları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar MADDE 10- (1) Talep yazıları hazırlanırken;

a) Mevsim şartlarına ve ihale sürecine,

b) Olağanüstü durumlar dışında bir hizmet binası veya kamu konutu için aynı mali yıl içinde birden fazla onarım talebinde bulunulmamasına,

c) Taleplerin her bina onarımı için ayrı ayrı yapılmasına,

ç) Bir kamu konutundaki aynı nitelikteki onarımlarda tüm daireler için toplu talepte bulunulmasına, acil veya zorunlu durumlar hariç her bir daire için ayrı talepte bulunulmamasına,

d) Tasarrufa azami ölçüde riayet edilmesine, özel ve lüks nitelikli onarımlara yer verilmemesine,

dikkat edilir.

(2) Ayrıca, talep yazılarında; daha önce Bakanlık tarafından ödenek gönderilmiş ya da Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, bu yazılara ait tarih ve sayı ile dosya numarası belirtilir. Kamu konutlarının açık adresleri ve özellikle mahalle, cadde, sokak gibi adres unsurlarında meydana gelmiş değişiklikler ayrıca bildirilir.

Talep yazılarına eklenecek belgeler

MADDE 11- (1) Genel Müdürlüğe gönderilecek talep yazılarına;

a) Yapılması istenilen onarımlara ilişkin yaklaşık maliyetin doğru tespit edilebilmesi için; ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne bağlı teknik eleman olması halinde bu elemanlarca, yoksa. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatı teknik elemanlarınca, kendilerine bildirilen ihtiyaçlar doğrultusunda, hazırlanan mahal listeleri, gerekçe raporu ile mümkün olması halinde binanın fiziki durumunu gösteren yeterli sayıda fotoğraf,

b) Onarım konusu bina için son on yıl içinde gönderilen, on yıldan daha uzun süre geçmesi halinde ise en son gönderilen ödeneğin yılı, tutarı ve gönderilen ödenekler ile hangi işlerin yaptırıldığına dair liste,

c) Daha önce gönderilen ödenekle yapımı uygun görülen imalat ve onarımların yeniden talep edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, daha önce yapılan imalat ve onarım işinde müteahhit kusuru olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatı teknik elemanlarınca hazırlanacak gerekçeli rapor ile tespit tutanaklarının onaylı birer örnekleri,

ç) Kamu konutlarının onarımına ilişkin taleplerde; binanın kaç yaşında olduğunu ve onarımı istenilen işin kamu konutlarının onarımına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliğine ekli cetvellerdeki sürelere uygun olduğunu gösterir liste,

d) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi binaların ortak kullanım alanlarının onarımdan dolayı Bakanlık payı taleplerinde; kat malikleri kurulu veya varsa atanan yönetici ya da yönetim kurulunca alınan kararlar ile kat malikleri arsa payını gösterir listenin onaylı birer örneği,

e) Uzun süredir boş kalması nedeniyle onarımına ihtiyaç duyulan kamu konutlarına ilişkin taleplerde ise, kamu konutuna ait son giriş-çıkış tutanaklarının onaylı örnekleri,

eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taleplerin Değerlendirilmesi, Ödenek Tahsisi, Mahallinde Yapılacak İşlemler ve Ödenek Tahsisinin İptali

Taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 12- (1) Bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gönderilen ödenek talepleri; Genel Müdürlük tarafından, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile mevcut bütçe ödeneği çerçevesinde yıllık olarak değerlendirilir. Bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan onarım talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Ödenek tahsisi

MADDE 13- (1) Genel Müdürlük tarafından ödenek tahsisi uygun görülen onarım işleri için ilgili defterdarlığa ihale talimatı verilir.

Defterdarlık veya malmüdürlüğünce yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Onarım yapılmasının uygun görüldüğü ve ödeneğin tahsis edildiğine dair ihale talimatı yazısı alınmadan ihale hazırlıklarına başlanılmaz.

(2) Tahsis edilen ödenekler, yalnızca ihale talimat yazısında belirtilen iş için kullanılır.

(3) Bütçenin yıllık olması prensibi uyarınca, Genel Müdürlük tarafından ödenek tahsis edilerek ihale talimatı verilen onarım işleri bütçe yılı içerisinde bitirilir.

(4) Bu amaçla;

(a) Tahsis edilen ödenek konusu onarım ihalesi, ihale talimatı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılır ve sözleşme imzalanır.

(b) İhalenin üç aylık süre içinde yapılamayacağının anlaşılması halinde, gerekçeleri belirtilerek ek süre için Genel Müdürlükten izin alınır.

(c) İhalenin yapılamayacağının anlaşılması halinde, gerekçeleri ile birlikte tahsis edilen ödeneğin iptal edilmesi hususu Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) Onarım ihaleleri, Genel Müdürlük tarafından ihale talimatı yazısında ihaleye yetkili kılınan daire tarafından yapılır ve zorunlu hallerde yetki değişikliği için Genel Müdürlükten izin alınır.

(6) Onarım sırasında öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen hususlara uyulur ve Genel Müdürlükten izin alınır.

(7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yetki doğrultusunda, onarımlara ilişkin olarak teknik ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulacak ihale komisyonuna; ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğünde yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı personel üye olarak görevlendirilir, bunun mümkün olmaması halinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatından o işin ehli veya uzmanı olan gerekli sayıda teknik elemanın üye olarak görevlendirilmesi istenilir.

(8) İhale yapılarak sözleşme imzalandıktan sonra, bu Genelge eki form eksiksiz olarak doldurulur ve tahsis edilen ödenekten ihale tutarının gönderilmesi istenir.

(9) Onarım amacıyla tahsis edilen veya gönderilen ödenekler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kullanılır.

Ödenek tahsisinin iptali

MADDE 15- (1) Genel Müdürlük tarafından ödenek tahsis edilerek gönderilen ihale talimat yazısında belirtilen süre içinde sözleşmenin imzalanarak ihale tutarının istenilmemesi halinde ödenek tahsisi resen iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Depreme dayanıklılık tespit çalışması olan taşınmazların onarımı

MADDE 16- (1) Onarım ihtiyacı bulunan hizmet binaları ve kamu konutlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan depreme dayanıklılık tespit çalışması varsa, söz konusu onarımların bu çalışmalardan önce yapılmasında sakınca bulunup bulunmadığı hususunda anılan Bakanlıktan alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Ortak kullanılan taşınmazlardaki onarım işlemleri

MADDE 17- (1) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun geçici 1 inci maddesi uyarınca; Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşra teşkilatınca kullanılan taşınmazlar başka bir işleme gerek kalmaksızın bu Başkanlığa ve taşra teşkilatına tahsis edilmiş sayıldığından ve ayrıca, mülga  2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca da; mülga Gümrük Müsteşarlığınca  kullanılan taşınmazlar ve memur konutları da başka bir işleme gerek kalmaksızın (mülga) Gümrük Müsteşarlığına devredilmiş sayıldığından; Gelir İdaresi Başkanlığı ve mülga Gümrük Müsteşarlığınca kullanılan hizmet binaları ile kamu konutlarının bakım, onarım ve diğer giderlerine ilişkin talepler bu kurumlarca yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 18- Bakanlığın 19/2/2008 tarihli ve 2008/5 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.