2011-14773 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelere katılmaktan geçici yasaklama)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B07.0.MEG.0.14.00.00-020 [3100-28886] 14773 * 12.05.2011

Konu: İhalelere katılmaktan geçici yasaklama

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun;

“Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 83 üncü maddesinde

“ İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

Yasaktır.”

“İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama” başlıklı 84 üncü maddesinde;

“83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idareler, bu kararı, Resmi Gazete’de ilan ettirirler. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar.

Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.” hükmüne,

Yer verilmiştir.

Buna göre, konu hakkında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Bakanlığımız Makamının 26/4/2011 tarihli ve 485 sayılı Olurları ile;

2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesine ve taşınırların satışına ilişkin olarak yapılan ihalelerde;

a) 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinde belirtilen fil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan isteklilerin, Bakanlığına dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan 1 (bir) yıl süreyle,

b) Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan isteklilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelere katılmaktan 1 (bir) yıl süreyle,

c) üzerine ihale yapıldığı, ‘balesi ita amirince onaylandığı ve idarece kendisine süresi içerisinde sözleşme yapması konusunda yapılan tebligatı postadaki gecikmeden dolayı yedi gün geçtikten sonra alması sebebiyle süresi içerisinde sözleşmeyi imzalayamayan ancak, tebligatı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde sözleşme imzalamak için İdareye başvuran isteklilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelere katılmaktan 2 (iki) ay süreyle,

ç) Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçenler ile mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşterilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelerden 6 (altı) ay süreyle,

Yasaklanmaları yönünde karar alınmasını ve işlem yapılmasını ve ayrıca; hakkında yasaklama kararı alınacak ve işlem yapılacak olan istekli veya müşterilerin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde, bunlar hakkındaki yasaklama sürelerinin, yukarıda (a) bendinde belirtilenin tamamı, (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ise yarısı olarak uygulanması,

Uygun görülmüştür.

Bilgilerini, gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:  81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.