2012-22538 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (teknik personelin görev tanımları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B07.0.MEG.0.06.00.00-310/06 [3151-0] /22538 * 16.08.2012

Konu:

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Kontrol Ortamı Standartlarında yer alan “İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, personele duyurulması ve idarede uygun bir organizasyon yapısının Oluşturulması (KOS 2)” standardı kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında hazırlanmış olan görev tanımlarının milli emlak taşra birimlerinde de belirli norm, standart ve prensipler çerçevesinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 2011/5 sıra nolu “Defterdarlık Görev Tanımları Genelgesi” kapsamında hazırlanan Milli Emlak Taşra Birimleri Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzu Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 29/12/2011 tarihli ve 1870 sayılı yazısı ve ekinde 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilmiştir.

Buna göre, Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde görev yapan teknik personelin görev tanımlarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları çerçevesinde hazırlanan görev tanımları yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu personelin görev tanımlarının yazımız ekinde gönderilen tanımlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile hazırlanan görev tanımlarının birer örneğinin mile.gorevtanimi@milliemlak.gov.tr adresine elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

Ek: Görev tanımları (10 sayfa)

DAĞITIM     

Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN TEKNİK PERSONELİN GÖREVLERİ

l) ŞEHİR PLANCISI, MİMARVE MÜHENDİSLER

Şehir plancısı, mimar ve mühendis ünvanlı personel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında belirlenen yetkiler çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

1.1 ŞEHİR PLANCISI

-Planlamaya yetkili belediyelerce yapılan nazım ve uygulama imar planlarından ve bu planlara dair değişiklikler ile revizyonlarından,

-Kanunlarında planlama yetkisi verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarının ve bu planlara dair değişiklikler ile reyizvonlarından,

Müdürlüklerce temin edilenlerin şehircilik ilke ve planlama esasları yönüyle İrdelenerek değerIendirilmesi ve rapora bağlanması,

-Sorumluluk alanına giren ilçe servislerince planlama ile ilgili Hazine tarafından veya Hazine aleyhine açılmış olan davalarda, mahkemece görevlendirilen bilirkişiler tarafından düzenlenmiş olan bilirkişi raporlarından tetkik edilmek üzere kendisine gönderilenlerin, şehircilik İlke ve planlama esasları açısından incelenmesi vc konu hakkında rapor düzenlenmesi.

-İdare tarafından verilen planlamaya dair münferit iş ve işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılması.

1.2 HARİTA MÜHENDİSİ

Tesis kadastrosu ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 ve 41 inci maddeleri kapsamında, askı aşamasında ve sonrasında idarece temin edilecek askı ilanı, pafta, hesap ve çizim kontrollerini yaparak teknik rapor hazırlamak,

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine esas tescil dosyaları İle beyannameleri hazırlamak ve yetkili olarak bu dosyaları imzalayarak tescil işlemlerini sağlamak,

3194 sayılı İmar Kanununun 11, 15 ve 16 ncı maddelerine göre yapılan imar uygulamaları ile ifraz tevhit, terk, ihdas, geçiş – mecra – irtifak haklarına ilişkin işlemlerine dair hazırlanması gereken beyanname ve fenni dosyalar, taşınmazların cins değişikliği beyanname ve fenni dosyalarını hazırlamak, kontrol etmek ve onaylamak,

3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre belediyelerce re’sen yapılan imar uygulamalarına ilişkin idarece temin edilecek belgeleri inceleyerek teknik rapor hazırlamak,

Kıyı mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen terk işlemlerine yönelik teknik dosyalarını hazırlamak, yetkili olarak bu dosyalan imzalayarak terk işlemlerini sağlamak,

Orman kadastro komisyonlarından geren dosyaların teknik yönden incelenerek gerekli teknik raporları oluşturmak ve 6831 sayılı Orman Kanununun 21. maddesine göre güncelleme ve kullanım kadastrosu çalışmaları kapsamında Oluşturulan parsellerde ortaya çıkan sorunların teknik incelemesini yaparak rapora bağlamak,

Çeşitli komisyon üyelik ve çalışmaları kapsamında, 4342 Sayılı Mera Kanunu uyarınca oluşturulan mera teknik ekipleri veya köy yerleşim alanı komisyonlarında görev almak,

Uzmanlık alanı ve mesleği çerçevesinde mahkeme kararlarını ve bilirkişi raporlarını inceleyerek, gerektiği durumlarda teknik rapor oluşturmak,

 -Kayyumluk işlemleri kapsamında yürütülen çalışmalarda harita mühendisinin kontrol ve sorumluluğunda yapılması gereken konularda teknik rapor oluşturmak,

-Genel Müdürlük ile ilgili resmi üretici kurumlar arasında yapılacak protokollerle alınarak taşra birimlerince Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında kullanıma açılacak her türlü mülkiyet, imar, kıyı kenar, sit bölgeleri, orman, mera, tarım alanları, askeri yasak bölgeler, enerji alanları vb. coğrafi verileri kullanarak idarenin yapacağı iş ve işlemlerde bu bilgilerin etkin olarak kullanılmasını sağlamak,

-Tespit çalışmaları sırasında belirlenen işgallerin coğrafi bilgileri ile söz konusu işgallere ilişkin çekilen görsellerin CBS sistemine entegrasyonu için gerekli koordinasyonu sağlamak,

-Mesleğiyle ilgili konularda İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

1.3 İNŞAAT MÜHENDİSİ

Sorumluluk alanındaki; Mülkiyeti Hazineye ait olan vc Defterdarlık ve bağlı birimlerince hizmet binası olarak kullanılan binalar, Defterdarlığa tahsisli kamu konutları, Devlet mahallelerinde bulunan binaların ortak alanları ve İlçelerde bulunan Malmüdürlüklerine tahsisli kamu konutları ile ilgili olarak yapım, onarım ve tefriş işleri için yaklaşık maliyet düzenlemek, (metraj, keşif, pursantaj, mahal listesi, birim fiyat tarifleri, genel teknik şartname, özel teknik şartname, proje, ataşman, kroki v.b.)

İdare tarafından görevlendirdiği tüm yapım ve onarım İşlerinde Denetim Görevlisi olarak, denetim hizmetlerini yapmak,

İdarenin taraf olduğu sözleşme, şartname, vekâletname vb. hukukî düzenlemelerin hazırlanmasında inşaat mühendisliği ile ilgili konularda görüş oluşturmak, hazırlanmış olanları teknik yönden incelemek, rapor düzenlemek.

İdare tarafından görevlendirdiği yapım ve onarım ihaleleri komisyonlarında görev

Yapım ve onarım işlerinde; hak edişleri düzenlemek, geçici kabul komisyonlarında görev alarak inşaatla ilgili kontrolleri yapmak, varsa eksiklik ve hatalı imalatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamak, kesin kabul komisyonlarında görev almak,

Diğer Kamu kuruluşlarının yaptığı yapım ve onarım işlerinde müşahit üye olacak görev almak,

Hazineye ait taşınmazların kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, satış, irtifak hakkı tesis edilerek değerlendirilmesi v.b. konular ile ilgili olarak taşınmazların, imar durumları ve diğer yapılaşma koşulları çerçevesinde taşınmazlara ait inşaat alanlarım hesaplamak, taşınmaz üzerine yapılması teklif edilen bina ve tesislerin statik hesap ve projelerini inceleyerek, imar koşullarına uygunluklarını, yaklaşık maliyetlerini, taşınmaz ü’lerinde varsa muhdesatlara ait yaklaşık maliyetleri hesaplamak, yapılmış olan yaklaşık maliyetleri güncellemek ve bu konularla ilgili rapor düzenlemek,

İdare tarafından satın alınması İdare tarafından satın alınması düşünülen ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden, kiralanması düşünülen hizmet binası, lojman, sosyal tesis vb. taşınmazlar ile ilgili kullanılabilirlik, onarım ihtiyaçları vs. konularında incelemeler yapmak, rapor düzenlemek,

İnşaat mühendisliği ile ilgili konularda İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

1.4. MİMAR

-Sorumluluk alanındaki; mülkiyeti Hazineye ait olan ye ilgili Defterdarlık ile bağlı birimlerince hizmet binası olarak kullanılan binalar, ilgili Defterdarlığa tahsisli kamu konutları, Devlet mahallelerinde bulunan binaların ortak alanları ve İlçelerde bulunan Malmüdürlüklerine tahsisli kamu konutları İle ilgili olarak yapım, onarım ve tefriş İşleri İçin plan, proje, röleve, metraj yaklaşık maliyet, teknik rapor, hak ediş, hasar bedeli ve yapı yaklaşık maliyet bedeli düzenlemek.

-İdare tarafından görevlendirdiği tüm yapım ve onarım İşlerinde Denetim Görevlisi olarak, denetim hizmetlerini yapmak,

-İdarenin taraf olduğu sözleşme, şartname, vekâletname vb. hukukî düzenlemelerin hazırlanmasında mimarlık ile ilgili konularda görüş oluşturmak, hazırlanmış olanları teknik yönden incelemek, rapor düzenlemek

-İdare tarafından görevlendirildiği Yapım ve Onarım ihaleleri komisyonlarında görev almak,

-Yapım ve onarım işlerinde; hak edişleri düzenlemek, geçici kabul komisyonlarında görev alarak mimari açıdan kontrolleri yapmak, varsa eksiklik ve hatalı İmalatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamak, kesin kabul komisyonlarında görev almak,

-Hazineye ait taşınmazların kat veya arsa karşılığı İnşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, satışı, irtifak hakkı tesis edilerek değerlendirilmesi ile ilgili olarak taşınmazların, imar durumları ve diğer yapılaşma koşulları çerçevesinde taşınmazlara ait inşaat alanlarını hesaplamak, taşınmaz üzerine yapılması teklif edilen bina ve tesislerin mimari projelerini inceleyerek, imar koşullarına uygunluklarım, yaklaşık maliyetlerini, taşınmaz üzerinde varsa muhdesatlara ait yaklaşık maliyetleri hesaplamak, yapılmış olan yaklaşık maliyetleri güncellemek ve bu konularla ilgili rapor düzenlemek,

-İdare tarafından satın alınması İdare tarafından satın alınması düşünülen ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden, kiralanması düşünülen hizmet binası, lojman, sosyal tesis vb. taşınmazlar ile ilgili kullanılabilirlik, onarım ihtiyaçları vs. konularında incelemeler yapmak, rapor düzenlemek,

-Mimarlıkla ilgili konularda İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

1.5 ELEKTRİK MÜHENDİSİ

– İdare tarafından kontrollük hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirildiği yapım, tadilat ve onarım işlerinin sözleşme ve eklerine, idari ve teknik şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına, iş programlarına, yürürlükteki yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmasını ve tamamlanmasını sağlamak, hak edişleri düzenlemek,

– Sorumluluk alanındaki; Mülkiyeti Hazineye ait olan ve ilgili Defterdarlık ile bağlı birimlerince hizmet binası olarak kullanılan binalar, ilgili Defterdarlığa tahsisli kamu konutları, Devlet mahallelerinde bulunan binaların ortak alanları ve İlçelerde bulunan Malmüdürlüklerine tahsisli kamu konutlarının O.G (orta gerilim) ve AG (zayıf ve kuvvetli akım) bakım, onarım ve yenilenmeleri işleri ile ilgili olarak yaklaşık maliyet hesabı hazırlamak. (metraj, keşif, pursantaj, mahal listesi, birim fiyat tarifleri, genci teknik şartname, özel teknik şartname, proje, atışman, kroki v.b.)

– Yapım ve Onarım işlerinde; geçici kabul komisyonlarında görev alarak uzmanlık alanı ile ilgili kontrolleri yapmak, varsa eksiklik ve hatalı imalatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamak, kesin kabul komisyonlarında görev almak,

– İdarenin taraf olduğu sözleşme, şartname, vekâletname vb. hukukî düzenlemelerin hazırlanmasında elektrik mühendisliği ile ilgili konularda görüş oluşturmak, hazırlanmış olanları teknik yönden incelemek, rapor düzenlemek.

– İdare tarafından görevlendirildiği Yapım ve Onarım ihaleleri komisyonlarında görev almak,

– İdare tarafından yaptırılması, satın alınması, satılması veya kiraya verilmesi düşünülen hizmet binası, lojman, sosyal tesis v.b. taşınmazlarda gerektiğinde mahalline giderek incelemeler yapmak, rapor hazırlamak,

– Hazineye ait taşınmazların kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, salışı, irtifak hakkı tesis edilerek değerlendirilmesi ile ilgili olarak taşınmazlara ait inşaat alanlarını hesaplamak, taşınmaz üzerine yapılması teklif edilen bina ve tesislerin mimari ve elektrik projelerini inceleyerek, yaklaşık maliyetlerini, taşınmaz üzerinde varsa muhdesatlara ait yaklaşık maliyetleri hesaplamak, yapılmış olan yaklaşık maliyetleri güncellemek ve bu konularla ilgili rapor düzenlemek,

 Elektrik mühendisliği ilgili konularda İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

1.6 MAKİNE MÜHENDİSİ

– Sorumluluk alanındaki; Mülkiyeti Hazineye ait olan ve Defterdarlık ve bağlı birimlere ait hizmet binaları, Defterdarlığa tahsisli Olan kamu konudan, Devlet mahallelerinde bulunan lojman binalarının ortak kullanım alanları, ilçelerde bulunan ve Malmüdürlüklerine tahsisli olan kamu konutlarının sıhhi, müşterek, kalorifer, havalandırma, yangın ve mutfak tesisatlarının bakımı, onarım ve yenilenmeleri işleri ile ilgili olarak yaklaşık maliyet hesabı hazırlamak. (metraj, keşif, pursantaj, mahal listesi, birim fiyat tarifleri, genel teknik şartname, özel teknik Şartname, proje, ataşman, kroki vb.)

– İdare tarafından görevlendirdiği tüm yapım ve onarım işlerinde Denetim Görevlisi olarak, denetim hizmetlerini yapmak,

– İdarenin taraf olduğu sözleşme, Şartname, vekâletname vb. hukukî düzenlemelerin hazırlanmasında makine mühendisliği İle ilgili konularda görüş oluşturmak, hazırlanmış olanları teknik Yönden incelemek, rapor düzenlemek.

– İdare tarafından görevlendirdiği yapım ve onarım ihaleleri komisyonlarında görev almak,

– Yapım ve onarım işlerinde; hak edişleri düzenlemek, geçici kabul komisyonlarında görev alarak makine mühendisliği ile İlgili kontrolleri yapmak, varsa eksiklik ye hatalı İmalatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamak, kesin kabul komisyonlarında görev almak,

– Diğer Kamu kuruluşlarının yaptığı yapım ve onarım İşlerinde müşahit üye olarak görev almak,

Hazineye ait taşınmazların kat yeya arsa karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, satışı, irtifak hakkı tesis edilerek değerIendirilmesi v.b. konular ile ilgili olarak taşınmazların, imar durumları ve diğer yapılaşma koşullan çerçevesinde taşınmazlara ait inşaat alanlarım hesaplamak, taşınmaz üzerine yapılması teklif edilen bina ve tesislerin statik hesap ve projelerini inceleyerek, imar koşullarına uygunluklarını, yaklaşık maliyetlerini, taşınmaz üzerinde varsa muhdesatlara ait yaklaşık maliyetleri hesaplamak, yapılmış olan yaklaşık maliyetleri güncellemek ve bu konularla ilgili rapor düzenlemek,

– Makine mühendisliği ile İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2) TEKNİKER VE TEKNİSYENLER

Tekniker ve teknisyenler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde uzmanlık alanlarındaki mühendislerin yardımcı elemanı olarak aşağıdaki görevleri yaparlar.

2.1 HARİTA TEKNİKERLERİ / TEKNİSYENLERİ

– Hazine taşınmazlarının mahalli tespit işlemine esas olan pafta ve planlan ile arazide tespitine yönelik her türlü büro çalışmasını yapmak,

– Mevcut çizim programlarını kullanarak mülkiyet sınırlan ile Google Earth görüntülerinin çakıştırılmış olduğu fotoğraf ve kml uzantılı dosyalan oluşturmak,

– CORS sistemine bağlanabilen cihazlarla yapılacak mahalli tespit çalışmalarında harita mühendislerinin koordinasyonunda gerekli ölçümleri yapmak,

-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların yıllık/beş yıllık tespit programlan dahilinde genel idari hizmetler sınıfındaki personeller ile koordineli çalışmak suretiyle mahalli tespitlerini yapmak ve tutanaklarını düzenlemek, gerçekleşme durumlarına ilişkin raporlan üçer aylık dönemler halinde düzenlemek,

 -Program dahilinde bulunmamasına karşın tespitinde zorunluluk oluşan veya idarece tespiti İstenilen taşınmazların, genel idari hizmetler sınıfındaki personeller ile birlikte mahalli tespitlerini yapmak ve tutanaklarım düzenlemek,

-Tescil edilmesinde idarece fayda görülen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tespitini yaparak krokiye bağlamak,

 -İdari tahkikat ve adli işlemlere dair çalışmalar kapsamında idarece gerekli görülmesi halinde taşınmazların mahalli tespitini yapmak,

 -Taşınmazların mahallinde yerini göstermek, işgal olması durumda işgal miktarının tespitini mahallinde yapmak,

-Kayyumluk işlemleri kapsamında taşınmazların yerinin tespitinin yapılmasını sağlamak,

-Tespit çalışmaları sırasında belirlenen işgallerin coğrafi bilgilerinin CBS sistemine entegrasyonunu sağlamak,

-Mesleğiyle ilgili konularda İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

2.2 İNŞAAT TEKNİKERİ

-Sorumluluk alanındaki; Mülkiyeli Hazineye ait Olan ve Defterdarlık ve bağlı birimlerince hizmet binası olarak kullanılan binalar, Defterdarlığa tahsisli kamu konutları, Devlet mahallelerinde bulunan binaların ortak alanları ve İlçelerde bulunan Malmüdürlüklerine tahsisli kamu konutları ile ilgili olarak yapım, onarım ve tefriş işleri için yaklaşık maliyet düzenlemek, (metraj, keşif, pursantgj9 mahal listesi, birim fiyat tarifleri, genci teknik şartname, özel teknik şartname, proje, ataşman, kroki vb.)

-İdare tarafından görevlendirdiği tüm yapım ve onarım İşlerinde Denetim Görevlisi olarak, denetim hizmetlerini yapmak,

-İdare tarafından görevlendirdiği yapım ve onarım ihaleleri komisyonlarında görev almak,

-Yapım ve onarım işlerinde; hak edişleri düzenlemek, geçici ve keşin kabul komisyonlarında görev alarak inşaatla ilgili kontrolleri yapmak, varsa eksiktik ve hatalı imalatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamak,

-Diğer Kamu kuruluşlarının yaptığı yapım ve onarım işlerinde müşahit üye olarak görev almak,

-Hazineye ait taşınmazların kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, satışı, irtifak hakkı tesis edilerek değerlendirilmesi v,b. konular ile ilgili olarak taşınmazların, imar durumları ve diğer yapılaşma koşulları çerçevesinde taşınmazlara ait inşaat alanlarım hesaplamak, taşınmaz üzerine yapılması teklif edilen bina ve tesislerin statik hesap ve projelerini inceleyerek, imar koşullarına uygunluklarım, yaklaşık maliyetlerini, taşınmaz üzerinde varsa muhdesatlara ait yaklaşık maliyetleri hesaplamak, yapılmış olan yaklaşık maliyetleri güncellemek ve bu konularla ilgili rapor düzenlemek,

-İdare tarafından satan alınması, kiralanması düşünülen ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden hizmet binası, lojman, sosyal tesis vb. taşınmazlar ile ilgili kullanılabilirlik, onarım ihtiyaçları vs. konularında incelemeler yapmak, rapor düzenlemek,

-Mesleğiyle ilgili konularda İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2.3 ELEKTRİK TEKNİKERİ

-İdare tarafından kontrollük hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirildiği yapım, tadilat ve onarım İşlerinin sözleşme ve eklerine, idari ve teknik şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına, iş programlarına, yürürlükteki yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmasını ve tamamlanmasını sağlamak, hak edişleri düzenlemek.

-Sorumluluk alanındaki; Mülkiyeti Hazineye ait olan ve İlgili Defterdarlık ile bağlı birimlerince hizmet binası olarak kullanılan binalar, ilgili Defterdarlığa tahsisli kamu konutları, Devlet mahallelerinde bulunan binaların ortak alanları ve İlçelerde bulunan Malmüdürlüklerine tahsisli kamu konutlarının OG (orta gerilim) ve A.G (zayıf ve kuvvetli akım) bakım, onarım ve yenilenmeleri İşleri ile ilgili olarak yaklaşık maliyet hesabı hazırlamak. (metraj, keşif, pursantaj, mahal listesi, birim fiyat tarifleri, genel teknik şartname, özel teknik şartname, proje, ataşman, kroki v.b.)

-Yapım ve Onarım İşlerinde; geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev alarak uzmanlık alanı ile ilgili kontrolleri yapmak, varsa eksiklik ve hatalı imalatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamak,

-İdare tarafından görevlendirildiği Yapım ve Onarım ihaleleri komisyonlarında görev almak,

-İdare tarafından yaptırılması, satın alınması, satılması veya kimya verilmesi düşünülen hizmet binası, lojman, sosyal tesis v.b. taşınmazlarda gerektiğinde mahalline giderek incelemeler yapmak, rapor hazırlamak,

-Hazineye ait taşınmazların kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, satışı, irtifak hakkı tesis edilerek değerlendirilmesi ile ilgili olarak taşınmazlara ait inşaat alanlarını hesaplamak, taşınmaz üzerine yapılması teklif edilen bina ve tesislerin mimari ve elektrik projelerini inceleyerek, yaklaşık maliyetlerini, taşınmaz üzerinde varsa muhdesatlara ait yaklaşık maliyetleri hesaplamak, yapılmış olan yaklaşık maliyetleri güncellemek ve bu konularla ilgili rapor düzenlemek,

-Mesleği ile ilgili olarak İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2.4 MAKİNE TEKNİKERİ

-Sorumluluk alanındaki; Mülkiyeti Hazineye ait olan ve Defterdarlık ve bağlı birimlere ait hizmet binaları, Defterdarlığa tahsisli olan kamu konutları, Devlet mahallelerinde bulunan lojman binalarının ortak kullanım alanları, ilçelerde bulunan ve Malmüdürlüklerine tahsisli Olan kamu konutlarının sıhhi, müşterek, kalorifer, havalandırma, yangın ve mutfak tesisatlarının bakımı, onarım ve yenilenmeleri işleri ile ilgili olarak yaklaşık maliyet hesabı hazırlamak. (metraj, keşif, pursantaj, mahal listesi. birim fiyat tarifleri, genel teknik şartname, özel teknik şartname, proje, ataşman, kroki v.b.)

-İdare tarafından görevlendirdiği tüm yapım ve onarım İşlerinde Denetim Görevlisi olarak, denetim hizmetlerini yapmak,

-İdarenin taraf olduğu sözleşme, şartname, vekâletname vb. hukukî düzenlemelerin hazırlanmasında makine mühendisliği ile ilgili konularda görüş oluşturmak, hazırlanmış olanları teknik yönden incelemek, rapor düzenlemek.

-İdare tarafından görevlendirdiği yapım ve onarım ihaleleri komisyonlarında görev almak,

-Yapım ve onarım işlerinde; hakedişleri düzenlemek, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev alarak uzmanlık alanı ile ilgili kontrolleri yapmak, varsa eksiklik ve hatalı imalatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamak,

-Diğer Kamu kuruluşlarının yaptığı yapım ve onarım işlerinde müşahit üye olarak görev almak,

-Hazineye ait taşınmazların kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılması, kimya verilmesi, satışı, irtifak hakkı tesis edilerek değerlendirilmesi v.b. konular ile ilgili olarak taşınmazların, imar durumları ve diğer yapılaşma koşulları çerçevesinde taşınmazlara ait inşaat alanlarını hesaplamak, taşınmaz üzerine yapılması teklif edilen bina ve tesislerin projelerini İnceleyerek, imar koşullarına uygunluklarım, yaklaşık maliyetlerini, taşınmaz üzerinde varsa muhdesatlara ait yaklaşık maliyetleri hesaplamak, yapılmış olan yaklaşık maliyetleri güncellemek ve bu konularla ilgili  rapor düzenlemek,

-İdare tarafından satın alınması İdare tarafından satın alınması düşünülen ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden, kiralanması düşünülen hizmet binası, lojman, sosyal tesis vb. taşınmazlar ile ilgili kullanılabilirlik, onarım ihtiyaçları vs. konularında İncelemeler yapmak, rapor düzenlemek,

-Mesleğiyle ilgili konularda İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.