2014-36917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı Mümkün Olmayan 2/B Taşınmazlarında Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-[3313-0]-36917     Konu: 6292 SK. (Başvuru bedelleri)               14/10/2014

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi : a) 07/02/2013 tarihli ve 4791 sayılı yazımız. b) 17/10/2012 tarihli ve 27537 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında 2/B taşınmazlarının hak sahipliği tespit edilen kullanıcı ve/veya muhdesat sahipleri ile kanuni mirasçılar ve akdi haleflere satış işlemleri devam etmektedir.

6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “(5) Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli alınarak ilgilileri adına emanet hesabına kaydedilir. Daha önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular başvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul edilir. (30/01/2013 tarihli ve 6412 sayılı Kanun değişikliği) … (11) Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine, bu Kanundan yararlanamayacakları gerekçeleriyle birlikte bildirilerek başvuru bedeli aynen ve faizsiz olarak iade edilir. (12) Bu maddeye göre hak sahiplerine doğrudan satılması gereken taşınmazlardan ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen, kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılan ya da Maliye Bakanlığınca belirlenen taşınmazlar ile ilgili idarelerce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde idareye bildirilmesi şartıyla özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler ile içme ve kullanma suyu havzalarında maksimum su seviyesinden itibaren üç yüz metrelik bant içerisinde kalan yerler hak sahiplerine satılmaz. Bu taşınmazların yerine istenilmesi hâlinde hak sahiplerine, hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç değerine eşdeğer öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2/B alanlarındaki taşınmaz, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanacak satış bedeli karşılığında doğrudan satılabilir.” şeklinde hükümler yer almaktadır.

6292 sayılı Kanunun uygulama tebliği olan 345 sıra sayılı Tebliğde ve ilgi (a) yazımızda da hak sahiplerine satılması gerekirken satılmayarak yerine eşdeğer taşınmaz satılmasına ilişkin işlemler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

345 sıra sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde; “Hak sahipliği kesinleşen ancak satışı mümkün olmayan taşınmazlara karşılık olmak üzere hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, genel hükümlere göre değerlendirilecek 2/B taşınmazlarından öncelikle aynı il sınırları içinde bulunanlardan bedeli hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç bedeline eşdeğer başka bir taşınmazın doğrudan satılabileceği örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK­8/A) yer alan yazıyla bildirilecektir.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

Bu durumda, başvuru bedeli yatırılmış olmasına rağmen satışı mümkün olmayan taşınmazlar kapsamında olması sebebiyle satış işleminin yapılamaması ve karşılık taşınmaz satış işlemlerinin de zaman alması başvuru bedelini yatıran kişilerin mağduriyetine neden olmaktadır.

Bu nedenle, satışı mümkün olmayan taşınmazlar kapsamında olması sebebiyle satış işlemleri (veya karşılık taşınmaz satış işlemleri gerçekleşmeyen taşınmazlara yönelik kullanıcı ve/veya muhdesat sahipleri ile kanuni mirasçılar ve akdi haleflerin ödemiş oldukları başvuru bedellerinin iadesinin istenilmesi halinde iade edilmesi gerekmekte olup bu halde de bu kişilerin hak sahipliği sona ermeyecek ve karşılık olarak eşdeğer taşınmaz işlemleri de yeni oluşan duruma göre gerçekleştirilecektir.

Ancak, 6292 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi kapsamında satış işlemleri devam eden (satışı mümkün olan) taşınmazlara yönelik ve satış işlemleri tamamlanan (peşin ya da taksitli) taşınmazlara yönelik daha önce tahsil edilen başvuru bedelleri ile 6292 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi kapsamında proje alanı olarak belirlenmesi üzerine proje sahibi idarelere devri uygun görülen proje alanlarında yer alan 2/B taşınmazlarına yönelik tahsil edilen başvuru bedellerinin kesinlikle hak sahiplerine iade edilmemesi gerekmektedir.

Bildi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.