2015-22983 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 sayılı Kanun uyarınca yapılan hatalı devirler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   : 69905335-000-[3303-159650]-22983           14/09/2015

Konu: 6360 sayılı Kanun uyarınca yapılan hatalı devirler

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığının (İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı) 25.08.2015 tarihli ve 8362024 sayılı yazısı.

Milli Eğitim Bakanlığından (İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı) alınan ve bir örneği ekte gönderilen ilgi yazıda özetle; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aynı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen yerleşim yerlerindeki tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri adına tapuya tescil edilen taşınmazlar (okul, arsa, tarla vb.) ile köy statüsünde iken sonradan belediye olan yerlerdeki okul alanlarının da tapu kayıtlarına “Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.” şerhi konularak, tapu kaydının mülkiyet bilgileri ile açıklamalar kısmındaki bilgilerinin tam olarak doldurulması ve Maliye Hazinesi adına tapuya tescillerinin yapılması yönünde işlem tesis edilmesi gerektiğine dair Bakanlıkları görüşünün daha önce 24/10/2013 tarihli ve 3049367 sayılı yazıları ile bildirildiği ve 12/12/2013 tarihli ve 3804961 sayılı yazıları ile de, 30 Büyükşehir Valiliğine gönderildiği,

Ancak Bakanlıklarına intikal eden bilgi-belgelerden ve Valilik taleplerinden, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile kullanım hakkı Bakanlıklarına ait olmak üzere bulundukları yerlere göre İl Özel İdaresi veya Köy Tüzel Kişiliği adına tapuya tescil edilen ve üzerinde Bakanlıkları lehine şerh bulunan taşınmazların; 6360 sayılı Yasa ile Valilikler bünyesinde kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararları ile kullanım hakkı Bakanlıklarına ait olmak üzere Hazine adına tapuya tescil edilmesi gerekirken bir kısmının Belediyeler adına tapuya tescillerinin yapıldığının tespit edildiği,

Bu nedenle kullanım hakkı Bakanlıklarına ait olan Maliye Hazinesi, İl Özel İdaresi, Köy veya Belediye Tüzel Kişilikleri adına tapuya tescilli ve/veya tapu kayıtlarında Bakanlıkları şerhi bulunan taşınmazlardan; 6360 sayılı Yasa ile Valilikler nezdinde oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından aynı yasa gereği ilgisi nedeniyle Bakanlıklarına tahsis edilmek üzere Hazineye devri gereken ancak ilgisi olmadığı halde sehven Belediyelere devri yönünde alınmış kararların; ilgili komisyon tarafından yeniden değerlendirilmesi ve hatalı tesis edilen işlemlerin öncelikli olarak idari yollarla düzeltilmesi, idari yollarla düzeltilememesi halinde hukuki yollara başvurularak gerekli tedbirlerin alınması hususunda 24/06/2015 tarihli ve 6532958 sayılı yazıları ile 30 Büyükşehir Valiliğine talimat verildiği,

Bildirilerek, konunun bu çerçevede Bakanlığımızca değerlendirilerek Milli Emlak Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi istenilmektedir.

Buna göre, Valiliğinizce (Defterdarlık) konunun tetkiki ile;

1) İliniz dahilinde bulunan ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ve belde belediyelerinin mülkiyetinde iken Kanunun geçici 1 nci maddesi uyarınca, ilgisi nedeniyle( 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile kullanım hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olan) Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye devri gereken ancak ilgisi olmadığı halde Valilikler bünyesinde oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca sehven Belediyelere devri yönünde alınan kararlara istinaden Belediyeler adına tescil edilen taşınmazlara ilişkin olarak, alınan hatalı kararların düzeltilmesi amacıyla Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarından kararların yeniden değerlendirilmesinin ve hatalı tesis edilen işlemlerin düzeltilmesinin istenilmesi, idari yazışmalar suretiyle sorunun çözülememesi durumunda gerekli işlemlerin yapılması,

2) Diğer taraftan 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ve belde belediyelerinin mülkiyetinde iken Kanunun geçici 1 nci maddesi uyarınca ilgisi ve aidiyeti sebebiyle Hazineye (Maliye Hazinesi) devri gerekirken Valilikler bünyesinde oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca sehven Büyükşehir Belediyelerine, bağlı kuruluşlarına veya İlçe Belediyelerine devredilen taşınmazların, Bakanlığımız ile ilgili belediyeler arasında gereksiz idari davalara ve ihtilaflara neden olmaksızın Hazineye devrini sağlamak üzere, adı geçen komisyonlar tarafından devredilen tüm taşınmazların belirlenerek;

– Tapu kütüklerinde gerekli tarama yaptırılarak, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ve belde belediyelerinin mülkiyetine ne şekilde geçtiğinin, Hazinece bu idarelere herhangi bir devir yapılıp yapılmadığının,

– İmar durumlarının araştırılarak, imarda ayrıldıkları amacın ve halen ne şekilde kullanıldıklarının, Genel Bütçeli İdarelerin yürüttüğü hizmetler için ihtiyaç duyulup duyulmadığının,

Tespiti suretiyle hukuki durumlarının ve Hazine ile ilgisi olup olmadıklarının belirlenmesini, yapılacak belirleme işlemlerinden sonra Hazineye devri gerektiği anlaşılan taşınmazlar hakkında, Bakanlığımıza herhangi bir görüş sorulmaksızın Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca sehven verildiği anlaşılan hatalı kararların düzeltilmesinin adı geçen komisyondan istenilmesi,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.              

Mustafa AŞÇIOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK: İlgi yazı ve eklerinin örnekleri (7 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: Büyükşehir İl Valilikleri (Defterdarlıklar)    Bilgi: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA (İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

           

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.