2016-27240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Toplulaştırma alanları ve 6292/12. madde satışları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-310.20.03-(3313-28974)-27240 06/10/2016

Konu: DSİ toplulaştırma alanları ve 6292/12. madde satış

DOSYA

İlgi: DSİ’nin 21.07.2016 tarihli ve 484244 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında Hazineye ait tarım arazilerinin 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarına bedeli karşılığında doğrudan satılabileceği hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerlerin bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda; Bakanlar Kurulunun 2015/7374 sayılı kararı İle 2011/2133 sayılı Kararı uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce İlleri merkez ve ilçelerinde 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre arazi toplulaştırma projesi uygulanacağı belirtilerek 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre satışına ilişkin görüş istenilmiştir.

Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığından (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) görüş sorulmuş cevaben alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen ilgi yazıda; arazi toplulaştırması çalışmaları için proje sahası içinde kalan taşınmazlar üzerine arazi toplulaştırması şerhi konulmasından sonra toplulaştırma projelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve tamamlanabilmesi adına bu ve benzeri satışların arazi toplulaştırması işlemlerinin tescilinden sonra yapılmasının daha uygun olacağı bildirilmiştir.

Buna göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince arazi toplulaştırma projesi uygulanan yerlerdeki tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre satışa konu edilmemesi gerekmektedir,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

(e-imzalıdır)

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a. Genel Müdür

EK: DSİ’nin yazısı

DAĞITIM •

Gereği:                                                               Bilgi:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)                       ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA

(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Milli Emlak Kitabı

DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Sayı : 78524772-751-484244 21.07.2016

Konu: Toplulaştırma İşlemleri (Görüş Talebi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Dikmen Cad. 06450 Çankaya / Ankara)

İlgi: 24.06.2016 tarihli ve 18266 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun’un 12. maddesinin l. fıkrasında “Hazineye ait tarım arazilerinin 31.12.2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarına bedeli karşılığında doğrudan satılabileceği” 3. fıkrasında ise “Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırması yapılacak yerlerin bu madde kapsamında hak sahiplerine satılamayacağı hüküm altına alınmıştır.” hususları belirtilerek, Genel Müdürlüğümüzce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkındaki Kanun” kapsamında arazi toplulaştırması çalışmaları Yürütülen yerler ile ilgili olarak Kurumunuza gelen satış taleplerinin değerlendirilebilmesi maksadıyla İdaremizden görüş istenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz, 09.02.2007 tarih ve 26429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 17. maddesinde değişiklik İçeren 5578 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanmış olan Arazi Toplulaştırması Tüzüğü hükümlerine göre kendi sulama sahalarında yatırımlarımız için gerekli olan arazilerin edinimi için arazi toplulaştırması projeleri yürütmektedir. Söz konusu Tüzüğün “Ortak kullanım ve kamu tesisleri” başlıklı 25. maddesinin l. fıkrasında “Ortak kullanım için kesimi payı parsel planlamasından önce belirlenir. Arazi toplulaştırma proje alanlarında, gölet, baraj, yol, sulama ve tahliye kanalları, elektrik iletim tesisleri ve diğer tesislerin sadece toplulaştırma proje alanına hizmet eden ayrıntıları için gerekli olan arazi, öncelikle ortak katılım payından karşılanır. Bu yolla karşılanamayan arazi, Hazine arazilerinden veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerden, bunların yeterli olmadığı durumlarda gerçek ve tüzel kişilerden anlaşma veya kamulaştırma yoluyla karşılanabilir. Ortak katılım payı için herhangi bir bedel ödenmez.” denilmektedir,

Ayrıca ilgi yazınızda da bahsi geçtiği üzere 6292 sayılı Kanunun 12. maddesinin 3. fıkrasında “Satış’ tarihi itibarıyla arazi toplulaştırması yapılacak yerlerin hu madde kapsamında hak sahiplerine satılamayacağı” belirtilmiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında: arazi toplulaştırması çalışmalarımız için proje sahası içinde kalan taşınmazlar üzerine arazi toplulaştırması şerhi konulmasından sonra; toplulaştırma projelerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve tamamlanabilmesi adına bu ve benzeri satışların arazi toplulaştırması işlemlerinin tescilinden sonra yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Gereğini arz/rica ederim.

Ergün ÜZÜCEK

Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:     Gereği: T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne (Dikmen Cad. 06450 Çankaya/ Ankara) Bilgi: DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.