1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

2016-08550 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırları dışı Hazineye ait tarım arazileri)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı:22387626-300-(3303-77833)-855030/03/2016
Konu:[3303-77833] – Hazineye ait tarım arazileri — (Belediye ve Mücavir alan sınırları)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 14/04/2014 tarihli ve 1 1392 sayılı yazımız. b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 27/11/2014 tarihli ve 41118 sayılı yazımız. c) 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 23/12/2014 tarihli ve 43592 sayılı yazımız. ç) 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 10/11/2015 tarihli ve 27787 sayılı yazımız. d) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 16/03/2016 tarihli ve 7336 sayılı yazımız. e) 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 25/03/2016 tarihli ve 8311 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26/04/2012 tarihli ve 28275 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun 12 nci maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiş olup anılan Kanun maddesinin üçüncü fıkrasında hak sahiplerine satılamayacaklar belirtilmiştir.

Bu kapsamda; 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında satış işlemleri öncesinde satışı mümkün olabilecek parsel sayılarının belirlenebilmesi ve satışa hazırlık çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi amacıyla, anılan Kanun maddesi kapsamında doğrudan satın alma başvurusunda bulunulan taşınmazlardan; Mülga 4070 sayılı Kanuna göre yapılan başvurular, arazi toplulaştırılması yapılacak olan yerler, 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler hariç olmak üzere, Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan başvuruların talep sahiplerine taşınmazın satılamayacağına ilişkin resmi yazı gönderilmeksizin MEOP sisteminden pasif hale getirilmesinin ivedilikle sağlanması, özellikle 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan, denizlerde kıyı kenar çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar, 2/B vasfında olup 12 nci madde kapsamında başvuruda bulunulanlar ile özel kanun kapsamında kaldığına ilişkin tereddüt bulunmayan başvuruların MEOP sisteminden pasif hale getirilmesi gerektiği ilgi (e) yazımızla belirtilmiştir.

Buna göre, İlinizde bulunan Hazineye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak; 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları ile kıyı kenar çizgileri bilgilerinin daha önce yazışma yapılmayan yerler açısından ilgili Belediye ve İdarelerle yazışma da yapılarak sınırların net bir şekilde tespitine imkan verecek şekilde sağlanması ve bu bilgiler değerlendirilerek alınan tarım arazileri başvurularına ilgi (e) yazımız kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin sekizinci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirme ve tasarruf işlemleri, özel kanunları gereğince ilgili idarelerden görüş alınmaksızın yapılır.” şeklinde ve 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “özel kanunları kapsamında kalan ve özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmaz.” şeklinde hüküm yer almaktadır. Ayrıca, 355 sıra sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Taşınmazların özel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı konusunda iki ay içerisinde görüş vermemeleri halinde olumlu görüş verdikleri kabul edilerek işlemlerin buna göre tamamlanacağı hususu da belirtilerek, ilgili kurum ve kuruluşlardan nihai görüşlerinin verilmesi istenilir.” şeklinde düzenleme yapılmış ve bu husus ilgi (c) yazımızda belirtilerek kurum görüşlerinin tamamlanması talimatı verilmiştir.

Buna rağmen, ara yazışmalar vb. sebeplerle tamamlanamayan kurum görüşlerinin; sorumluluğun ilgili İdarede olduğu ile satış işlemlerinin süresi içinde yapılması gerektiği ve yeniden yazışma yapılmayacağı hususu da belirtilerek tekrar istenilmesi ve ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

(e-imzalıdır)

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM .

78 İl Valiliğine (Defterdarlık) [İstanbul, Kocaeli ve Hatay hariç]

Yorum Yap