1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2017-18491 s. Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ/TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi)


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 40223418-310.40.01-[3129-0]-18491                                                              20/06/2017

Konu: BOTAŞ/TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi.

DOSYA

İlgi: Başbakanlıktan (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) alınan 05/06/2017 tarihli ve 48189 sayılı yazı.

Başbakanlıktan (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) alınan ilgi yazı ile Bakanlığımıza iletilen, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında arazi kullanım hakları edinimi sürecini yönetecek Devlet kuruluşu olarak yetkilendirilmesi ve arazi ile ilgili bazı işlemleri yürütmek üzere görevlendirilmesi hakkındaki 01/05/2017 tarihli ve 2017/10216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

(e-îmzalıdır)

Haşan Fehmi BOZKURT
Bakan a.

Daire Başkanı

EK:

1- Karar örneği

2- Kararname eki

T.C.

BAŞBAKANLIK

KANUNLAR VE KARARLAR  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10216

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında arazi kullanım hakları edinimi sürecini yönetecek devlet kuruluşu olarak yetkilendirilmesine ve arazi ile ilgili bazı işlemleri yürütmek üzere görevlendirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/4/2017 tarihli ve 11718 sayılı yazısı üzerine, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşma’nın 7 nci maddesi ile 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

1/5/2017 TARİHLİ VE 2016 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Görevlendirme

MADDE 1- (1) Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, TürkAkım Gaz Boru Haltı Projesi kapsamında arazi kullanım haklan edinimi sürecini yönetecek devlet kuruluşu olarak yetkilendirilmiş ve boru hattı güzergâhı ve diğer tesislere ilişkin olarak arazi ile ilgili yapılması gereken etüt, izin, kamulaştırma ve diğer işlemleri yürütmek üzere görevlendirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar, Kararname talihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yorum Yap