1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2017-22822 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Vadesinde ödenmeyen kira ve irtifak hakkı bedelleri)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 97208366-010.99-[3100-1774]-22822                                                        01/08/2017

Konu : Vadesinde ödenmeyen kira ve irtifak hakkı bedelleri

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Bakanlığımızın Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından dağıtımlı olarak 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26/11/2014 tarihli ve 90192509-210.05.02-13278 sayılı genel yazı.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün bir örneği yazımız ekinde gönderilen ilgi yazısında; Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza intikal eden diğer denetim raporlarında taşınmazların taksitli satışı, kiralanması ve taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi ile bedelsiz devrine ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarına hatalı ve/veya eksik yansıtıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bu konuda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılacak işlemlere ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Ancak, Sayıştay tarafından düzenlenen Bakanlığımız 2016 Yılı Denetim Raporunda, Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilen kira ve irtifak hakkı işlemlerinden kaynaklanan ve vadesinde ödenmeyen alacakların mali tablolarda tam olarak raporlanmaması ve bu tutarların 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına aktarılmaması nedeniyle 2016 yılı Bilançosunda hata oluştuğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin;

“121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Gelirlerden takipli alacaklar hesabı; mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.”,

-“Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “İlgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe alınmış olan alacakların takip kayıtları, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile ilgili hesaplara kaydedilerek yapılır.”,

-“Hesabın işleyişi” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ise; “Takibe alınan alacaklar bu hesaba borç, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir.”

Şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu nedenle, muhasebe birimleri tarafından “121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına” ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılabilmesini teminen, kira ve irtifak hakkı işlemlerinden kaynaklanan ve vadesinde ödenmeyen alacaklara ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin muhasebe birimlerine ivedilikle intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgileriniz, gereği ile bu yazımız eki Muhasebat Genel Müdürlüğünün ekleriyle birlikte ilgide kayıtlı yazısının örneklerinin ilinize bağlı Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) gönderilmesini rica ederim.

Yorum Yap