1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2018-177809 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli emlak tarafından yapılan araç satışlarında KDV ÖTV gibi yükümlülükler)

2018-177809 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli emlak tarafından yapılan araç satışlarında KDV ÖTV gibi yükümlülükler)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 45279793-000-E.177809.3302.12797

Konu : ÖTV ödeme belgesi

DAĞITIM YERLERİNE                                          

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilgi yazıda; Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 3/3/2016 tarih ve 38550 sayılı yazıdan bahisle Genel Müdürlüğümüz birimleri aracılığıyla yapılan ÖTV’ye tabi araç satışlarında, (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi üzerine tahakkuk eden verginin ödendiğini gösteren ve vergi makbuzunun yanı sıra sistem tarafından oluşturulan “ÖTV Ödeme Belgesi”nin bir dökümünün kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle alıcılara verilip verilmediği hususunda görüşlerinin bildirilmesinin istenildiği,

Konuyla ilgili: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun,

– (1/1 b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların İlk İktisabının ÖTV’ye tabi olduğu,

– (2/1 b) maddesinde “ilk iktisap”ın, Âli) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere İthalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

– (4/1 b) maddesinde verginin mükellefinin, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar İçin motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla salışını gerçekleştirenler olduğu,

– (13/3) maddesinde (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin İşlemleri gerçekleştirenlerin, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorunda olduğu, bu mecburiyete uymamak suretiyle işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurlarının, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu olacakları, ancak bunların ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rucu hakkına sahip oldukları.

– (14/2) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan mallara ait ÖTV beyannamesinin, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu İşlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verileceği ve verginin aynı günde ödeneceği,

– (14/5) maddesinde Maliye Bakanlığının müzayede yoluyla yapılan salışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğunun hükme bağlandığı,       

Söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarının 01/05/2015 tarihine kadar mülga I ve 22 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde; bu tarihten sonra ise Özel Tüketim  Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlendiği;

ÖTV Kanunu gereğince, Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olan Kanuna ekli (II) sayılı listedeki malların müzayede yoluyla satışı ilk iktisap kapsamında ÖTV’ye tabi olduğu, bu satışı gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi olarak ÖTV’yi beyan edip ödemesi gerektiği, sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayanların müzayede yoluyla satışlarına ilişkin vergi, satış bedelinin tahsil edildiği- günün mesai saati bitimine kadar beyan edildiği ve bu süre İçinde ödendiği,

Diğer taraftan, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerden KDV mükellefiyeti bulunanların, bu satışa ilişkin ÖTV beyannamelerini elektronik ortamda vermeleri gerektiği, mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergi için, vergi makbuzunun yanı sıra elektronik ortamda “ÖTV Ödeme Belgesi” oluşturulması ve mükelleflerince bu belgenin bir dökümünün kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle alıcılara verilmesi gerektiği,

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/D) bölümünde belirtildiği üzere, kayıt ve tescile tabi mallara ait ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenmekle birlikte, Tasfiye işletmeleri Genel Müdürlüğünün yanı sıra Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan satışlara ait ÖTV’nin, beyannamenin verildiği günü takip eden 15 inci günün akşamına kadar ödenmesinin mümkün olduğu,

Diğer taraftan, müsadere yoluyla Hazineye intikal eden yabancı plakalı araçların Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizce müzayede yoluyla satışı ilk iktisap kapsamında ÖTV’ye tabi olduğu, bu satışa ilişkin (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin, satışı gerçekleştiren Milli Emlak Müdürlükleri tarafından elektronik ortamda verilmesi ve yukarıda belirtilen süre içinde ÖTV’nin ödenmesi gerektiği, bunun yanı sıra, tahakkuk eden verginin ödendiğini gösteren ve vergi makbuzunun yanı sıra sistem tarafından oluşturulan “ÖTV Ödeme Belgesi’nin bir dökümünün kaşe imzalanmak suretiyle alıcılara verileceği belirtilmiştir.

Buna göre; Hazine’ye intikal eden yabancı plakalı taşıtların müzayede yoluyla satışına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği hususu İlgili birimlerimize duyurulması istenildiğinden yabancı plakalı araç satışlarında Gelir İdaresi Başkanlığının görüşlerinin dikkate alınmasını rica ederim.

Ahmet AKCAN

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: 81 İl Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Yorum Yap

Yorum Yap