1. Ana Sayfa
  2. Yorum-Analiz

Devlet İhale Kanunu 2018 Yılı Parasal Sınırlar (Tümü)


2018- ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL (İ – CETVELİ)

I.PARASAL SINIRLAR
Kanun No: Kanunun Adı Madde Fıkra     Parasal Sınır
a) 2886 Devlet İhale Kanunu (Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 17 2 682.400
3 2.047.200
45 Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 2.047.200
51 a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 74.550
b) Diğer ilçelerde 37.150
76 a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 450.300
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 225.300
c) Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 163.300
ç) Diğer ilçelerde 122.000
b) 2942 Kamulaştırma Kanunu 3 2 249.400
c) 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 4 1 124.000
ç) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 46 2 364.118.400

Yorum Yap