1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2019-156394 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri)

2019-156394 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri)


T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: 10765071-000[3361.0]-E.156394 * 10.07.2019

Konu: Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 25/08/2017 tarihli ve 25380 sayılı yazımız.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe 24/05/2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle eklenen “Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri” başlıklı 72/A maddesi çerçevesinde kiraya verilebilecek İliniz ve bağlı İlçelerindeki Hazine taşınmazlarının tespit edilmesini ve envanterinin çıkartılarak Bakanlığımıza gönderilmesi ilgi yazımızla istenilmişti.

Bilindiği üzere; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri” başlıklı 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde; bu Tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazine taşınmazlarının, re’sen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine İdarece belirleneceği ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazların, İdarenin internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan edileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla kiraya verilmek üzere Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) belirlenerek Bakanlığımıza gönderilen Hazine taşınmazları, gerekli değerlendirmeler yapılmak üzere toplu listeler halinde Bakanlığımız Onayına sunulmasını müteakip, 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 6 ncı maddesine göre ilan edilmek üzere Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmektedir.

Bu itibarla;

1- 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla re’sen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine İdarenizce belirlenen Hazine taşınmazlarının herhangi bir işleme tabi tutulmadan öncelikle Bakanlığımıza gönderilmesi,

2- Valiliğinize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bildirilen söz konusu taşınmazların 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 6 ncı maddesine göre Valiliğiniz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), ilgili Kaymakamlık (Milli Emlak Şefliği) internet sitesi ile taşınmazın bulunduğu belde, mahalle ve köyde 30 gün süreyle ilan edilmesi,

3- İlan edilen taşınmazın ilgili belediye başkanlığı, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildirilmesi,

4- İlan edilen taşınmazlar hakkında 379 sıra sayılı Genel Tebliğe göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve başvuruda bulunan kişilerden Tarım İdaresince hak sahibinin belirlenmesini müteakip kiralama işlemine esas olmak üzere bilgi ve belgelerin ivedilikle Bakanlığımıza gönderilmesi,

5- İlan süresi içerisinde başvuruda bulunulmayan taşınmazların 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 6 ncı maddesine göre yeniden ilan edilmesi için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereği ve İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Fikri YILDIRIM

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

 

Yorum Yap

Yorum Yap