2020-073017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında Protokol Düzenlenmesi)

Makalemizi paylaşır mısınız?

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-000[3361.0]-E.73017 * 19.03.2020

Konu: 393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında Protokol Düzenlenmesi Hk.

NOT: 393 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birliklerine kiraya verilmesi)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 20/09/2020 tarihli ve 204652 sayılı yazımız. (2019-204652 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (393 sayılı GT çerçevesinde Kiralanacak Taşınmaz Portföyü)

Bilindiği üzere, 23.08.2019 tarihli ve 30867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde;

– İmar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına yirmi yıl süreyle doğrudan taşınmazın 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biri üzerinden kiraya verilebileceği,

– Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında söz konusu Genel Tebliğ ekinde yer alan (Ek-3) protokol düzenlenmek suretiyle ve protokolde belirlenen hükümler çerçevesinde doğrudan kiraya verilebileceği,

Şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

Anılan Genel Tebliğin “Protokol düzenlenmesi” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında Tebliğ ekinde yer alan (Ek-3) protokol düzenlenmek suretiyle ve protokolde belirlenen hükümler çerçevesinde doğrudan kiraya verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda; Hazineye ait taşınmazlarda tarımsal üretim yapmak üzere Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 17.03.2020 tarihinde Protokol düzenlenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Fikri YILDIRIM

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

PROTOKOL

Amaç

MADDE 1 – Bu Protokolün amacı; imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine kiraya verilmesi, Birlik tarafından işletilmesi veya üyesi olan kooperatifler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştiraklerine ya da üçüncü kişilere (gerçek veya özel hukuk tüzel kişi) kiralanması suretiyle işlettirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Milli Emlak Kitabı

Kapsam

MADDE 2 – Bu Protokol, imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazlardan, sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine kiraya verilen taşınmazları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Protokol, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Milli Emlak Genel Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Taraflar

MADDE 4 – Protokolün tarafları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğidir.

Tanımlar

MADDE 5 – Bu Protokolde yer alan;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü),

b) Birlik: Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

c) Hazineye ait taşınmaz: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,

d) Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Sera: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında, ilgili idarece ruhsatlandırılan ve ileri tarım teknikleri kullanılarak üretim yapılan tarım arazisini,

f) Tarımsal amaçlı yapılar: 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fırkasının (k) bendinde belirtilen yapılar ile seralar ve jeotermal kaynaklı teknolojik seraları,

g) Tarımsal üretim: Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini,

ifade eder.

Süre

MADDE 6 – Bu Protokolün süresi 20 (yirmi) yıldır. Sürenin sona ermesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bu süre Kurum ve Birliğin talebi üzerine Bakanlık tarafından uzatılabilir.

Süre sonunda Protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmasına gerek yoktur.

Birlik tarafından üyesi olan kooperatifler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştirakleri veya üçüncü kişilerle düzenlenecek sözleşmelerin süresi bu Protokolün süresini aşamaz.

Genel esaslar

MADDE 7 – Bu Protokol kapsamında, imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazlar, sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine yirmi yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilir.

Kiraya verilen taşınmazlar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu birliğin üyesi olan kooperatifler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştirakleri tarafından bizzat işletebileceği gibi üçüncü kişilere (gerçek veya özel hukuk tüzel kişi) de işlettirebilir.

Kiraya verilen taşınmazların Birlik tarafından, bu birliğin üyesi olan kooperatifler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştiraklerine ya da bunlar tarafından üçüncü kişilere (gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine) kiralanması halinde cari yıl kira bedeline ilave olarak düzenlenecek kira sözleşmelerinden elde edilen gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde ellisi Hazineye ayrıca ödenecektir.

Kira işlemleri

MADDE 8 – Protokol kapsamında kiraya verilebilecek Hazineye ait taşınmazlar, resen veya Birliğin talebi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlıkça kiraya verilmesinin uygun görülmesi halinde Birliğe, İdare tarafından en geç on beş gün içerisinde; kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, kira bedelinin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) gibi bilgileri de içeren tebligat yapılır.

Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde kira sözleşmesi düzenlenir. Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

Kira bedeli ve ödeme

MADDE 9 – Kiraya verilecek Hazineye ait taşınmazın ilk yıl kira bedeli, taşınmazın 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biridir.

Kira bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. İlk yıl kira bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yıl kira dönemi içinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz uygulanmaz.

İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, sözleşme günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır. Bu bedelin genel beyan döneminde yeniden belirlenen bedelin altında kalması halinde, genel beyan döneminde belirlenen bedel esas alınır.

Taşınmazın teslimi

MADDE 10 – Kiraya verilecek taşınmaz, İdarece sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim edilecek tutanakla Birliğe teslim edilir.

Teslim tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası Birliğe verilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

Birlik, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

Teslim edilen taşınmazın üzerinde, Birlik tarafından kiralama amacına ve sözleşme hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunulması esastır.

Geçici yapılaşma

MADDE 11 – Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera hariç üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan; modern örtüaltı, topraksız tarımsal üretim gibi ihtiyaçlar için gerekli altyapı ve kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.

Tarım İdaresi ve İdarece uygun görülen zamanlarda da ayrıca denetim yapılabilir.

Sözleşmenin devri ve ortak alınması

MADDE 12 – Kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz. Ancak kooperatif, birlik veya üst kuruluşların üye ve ortaklarında değişiklik olabilir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 13 – Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel şartlar

MADDE 14 – (Bakanlıkça/İdarece ilave edilecek diğer hususlar)

Yürürlük

MADDE 15 – On beş maddeden oluşan bu protokol    …./…./20……tarihinde yürürlüğe girer.

         Murat KURUM                                                          Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı                                                 Tarım ve Orman Bakanı

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.