1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2020-252343 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür Bakanlığı Protokol Tadilatı)

2020-252343 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür Bakanlığı Protokol Tadilatı)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E.10765071-000[3361.0]-252343 * 25.11.2020

Konu: Protokol Tadilatı

DAĞITIM YERLERİNE

Mülkiyeti Hazineye ait olup, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi esaslarını düzenleyen Protokol Makamlarının 16/09/2013 tarihli ve 989 sayılı sayılı Olur’u ile uygun görülerek yürürlüğe girmiş ve konu hakkında 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yazılan 20/09/2013 tarihli ve 35331 sayılı yazımızla bilgi verilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) alınan 23.10.2020 tarihli ve 801891 sayılı yazıda özetle; mülkiyeti Hazineye ait olup, Bakanlıklarına tahsis edilen ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazların, işletilmesi veya kiraya verilmek üzere işlettirilmesinden elde edilen gelirler, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun “Gelir Kaynakları” başlıklı 5/c maddesi hükmü gereğince Bakanlıkları Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından tahsil edildiği,

16.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün kapsamına, Bakanlıklarına tahsisli tüm müze, ören yeri, kültür merkezleri ve kütüphaneler içerisinde yer alan sergi, yeme, içme, satış, hizmet, kültürel etkinlik ile dinlenme yerleri, salon, büfe, çay ocağı, kafeterya ve otoparkların yanı sıra hizmet binaları dışında kalan Bakanlıklarına tahsisli sivil mimari örneği taşınmazların, kültürel yapıların, arkeolojik, kentsel, doğal, tarihi ve kentsel – arkeolojik sit alanlarında bulunan taşınmazların ve bu taşınmazların koruma alanları içerisinde kalan ve kira işlemine konu olabilecek ünitelerin girdiği,

Bakanlığımızca da uygun görüldüğü takdirde, yürürlük süresi 2026 yılı bitiminde sona erecek olan Protokol kapsamındaki taşınmazlarda yapılacak olan bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının finansman ihtiyacının söz konusu taşınmazların kiralanmasından elde edilen gelirlerle sağlandığı ve kiralamaya konu olabilecek basit bakım ve onarım gerektiren tescilli taşınmazların genel bütçe kaynağı kullanılmadan kiracı tarafından karşılanması kaydıyla yapılması planlanan kiralama ihalelerine esas kiralama sözleşmelerinin süresinin en az 10 yıl olabileceği göz önünde bulundurularak mevcut Protokolün 5 inci maddesinde yer alan “…..ve her halükarda 31.12.2026 tarihini….” ibaresinin kaldırılması ve Protokolün geçerlilik süresinin 2036 yılı sonuna kadar uzatılmasının yerinde olacağının değerlendirildiği bildirilmiştir.

Buna göre; Söz konusu Protokolün;

– “Taraflar” başlıklı 2 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ifadesinin “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”,

– “Kapsam” başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan “Defterdarlık” ifadesinin “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü”,

– “Süre” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “Bu protokol ile tanınan kiralama yetkisi 31/12/2026 tarihinde sona erecektir. Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) yapılacak işlemlerde kira süresi 10 yılı ve her halükarda 31/12/2026 tarihini geçmeyecektir.” ifadesinin “Bu protokol ile tanınan kiralama yetkisi 31/12/2036 tarihinde sona erecektir. Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) yapılacak işlemlerde kira süresi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64’üncü maddesi gereğince 10 yılı geçmeyecektir.”,

– “Kiralama” başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Defterdarlık” ifadesinin “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” şeklinde, “Malmüdürlüğü” ifadesinin ise “Milli Emlak Müdürlüğü/Milli Emlak Şefliği”, Şeklinde değiştirilmesi,

Bakanlığımız Makamlarının 19.11.2020 tarihli ve 247224 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Dağıtım: Gereği: Taşra Teşkilatına Bilgi: Kültür Ve Turizm Bakanlığına (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü)

Nihat BAĞCI Bakan a. Daire Başkanı

Yorum Yap

Yorum Yap