1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2020-259080 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik piyasası kamulaştırma işlemlerinin EPDK tarafından yapılacağı)

2020-259080 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik piyasası kamulaştırma işlemlerinin EPDK tarafından yapılacağı)


T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-45279793-000[3264.0]-259080 * 03.12.2020

Konu: Kamulaştırma 81 İl Valiliğine

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Kamulaştırma” başlıklı 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasındaki “Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu yararı kararı verilir. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.” hükmü gereğince kamulaştırma işlemleri bu zamana kadar Bakanlığımızca yürütülmüştür.

Ancak 02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’un 38 inci maddesi ile 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmiş ve bu madde ile “Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemleri ile ilgili olarak üretim faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin önlisans veya lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülür.” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca 7257 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile 6446 sayılı Kanuna geçici 28 inci madde eklenmiş ve aynı maddenin (b) bendi “Elektrik üretim tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırma kararı alınmamış ve/veya 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre devir işlemleri başlatılmamış taşınmazlarla ilgili süreçler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından sonuçlandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bunlara göre 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında 02/12/2020 tarihinden itibaren kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülecek olup aynı Kanunun geçici 28/b maddesi uyarınca Bakanlığımızca kamulaştırma kararı alınmış ve/veya 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre devir işlemleri başlatılmış taşınmazlarla ilgili süreçlerin Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Fatma VARANK

Bakan a. Bakan Yardımcısı

Yorum Yap

Yorum Yap