1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2020-267882 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel satış işlemlerinde 2018/8 Komisyon Muafiyeti)

2020-267882 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel satış işlemlerinde 2018/8 Komisyon Muafiyeti)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-82405078-930-267882     14.12.2020

Konu: 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

DAĞITIM YERLERİNE

Hazine taşınmazlarının satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

12/10/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile; kamu kurum ve kuruluşlarının (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapmaları uygun görülmüştür.

Bu Genelgeden önce yürürlükte bulunan 2012/15 sayılı Genelge döneminde Başbakanlıktan alınan 10/10/2013 tarihli ve 2411 sayılı yazıda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanun kapsamında yapılan satışlar için, tahmini bedeli Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırın 1/3 katına kadar olan satışların 2012/15 sayılı Genelge kapsamında muaf tutulmasının Başbakanlık Makamının 09/10/2013 tarihli ve 3733 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu kapsamda 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılan satış işlemlerinde tahmini bedeli Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırın 1/3 katını aşan satışlar için 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Bakanlığımız bünyesinde kurulan komisyondan izin alınmaktadır.

Ancak Hazine taşınmazlarının daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın ½ katına kadar olanların,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanların,

2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden muaf tutulmasının uygun olacağı 26/11/2020 tarihli ve 251086 sayılı yazımız ile Bakanlık Makamına (Bakan Müşavirliği) bildirilmiştir.

Bakanlık Makamından (Bakan Müşavirliği) alınan 11/12/2020 tarihli ve 266761 sayılı yazı ile, 12/9/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince ve 2018/11 sayılı İç Genelge kapsamında oluşturulan Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda, talebimize genel izin verildiği bildirilmiştir.

Buna göre;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın ½ katına kadar olanlar,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; aynı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanlar,

için 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü

 

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

 

Yorum Yap

Yorum Yap