1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2020-281150 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazları Kira Bedelinde COVİD-19 Nedeniyle İndirim, İade, Mahsup)


Sayı: 10765071-310.50-[3361-0]-281150* 30/12/2020

Konu: Kiralama

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel ölçekte salgın durumu olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge uyarınca;

Bakanlığımızca kiraya verilen, tahsisli yerlerdeki ticari üniteler ile, Genelge kapsamında faaliyetleri durdurulan yerlere ilişkin olarak;

Kiracıları tarafından talep edilmesi halinde, 16/03/2020 tarihi itibariyle faaliyet göstermemesine karar verilen yerlere ait kira bedellerinin, faaliyet göstermediği süreye isabet eden kısımlarının kira bedellerinden indirilmesi/iade edilmesi/mahsup yapılması, ayrıca faaliyetine devam edenlerde personel sayısı ve faaliyet sürelerindeki değişiklikler dikkate alınarak kira bedelinin yeniden belirlenmek suretiyle gerekli indirim/iade/mahsubun yapılması,

20/03/2020 tarih ve 73426 sayılı genel yazımız ile uygun görülmüştü.

Gelinen süreçte salgın etkisini devam ettirmekte olup, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kural ve önlemlere ilişkin bu defa; İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 30/11/2020 tarihi genelge uyarınca 01/12/2020 tarihi itibariyle; hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, kamu ve özel sektörde esnek mesai uygulaması, Paket Servis/Git Al/Getir uygulamaları, uzaktan eğitime devam edilmesi, gibi tedbirlerin uygulamasına geçilmiştir.

Bilindiği üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinin sekizinci fıkrası; “Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazlarda büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahminî kira bedeli; yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın ilgili İdare yetkililerinden alınacak personel sayısı, elde edilen gelir, kiralanacak alan gibi bilgiler de göz önünde tutularak İdarece tespit edilir.”,

Yönetmelik ekinde yer alan (“ Kira Şartnamesi (Ek-3)”, “Kira Sözleşmesi (Ek-4)” ve “Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Amaçla Kullanılacak Yerlere Ait Kira Sözleşmesi (Ek-5)”) ve Hazine taşınmazlarının kiralanması için düzenlenen şartname ve sözleşmeler;

– “Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.” Ve

– “Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.”

Hükümlerini haizdir.

Buna göre; 01/12/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu tedbirler göz önüne alındığında, 4706 sayılı Kanunun; Ek-5. Maddesine göre tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Ek-6. Maddesine göre kullanıcılarına yapılan kiralamalar, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin; 72. Maddesine göre ağaçlandırma amaçlı ve 72/A maddesine göre tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amaçlı kiralamalar hariç olmak üzere;

Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından kiraya verilen Hazine taşınmazlarının kira bedellerinde, faaliyet göstermediği süreye isabet eden kısımlarının kira bedellerinden indirilmesi/iade edilmesi/mahsup yapılması, ayrıca faaliyetine devam edenlerde personel sayısı ve faaliyet sürelerindeki değişiklikler dikkate alınarak kira bedelinin yeniden belirlenmek suretiyle gerekli indirim/iade/mahsubun yapılması hususlarında,

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Yorum Yap