1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2021-2441948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ticaret Bakanlığı ile Protokol)


T.C. ÇEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-10765071-401[756.02][3361.0]-2441948        14.12.2021

Konu: Ticaret Bakanlığı ile Protokol.

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında YönetmeliğinTahsisli ve kiralanmış yerlerdeki işlemler” başlıklı 70. maddesinin 5. fıkrasında; Bakanlığımızın, tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanmış olan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerlerinin, üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin olarak adına tahsis yapılan İdarelerle protokol yapmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme dayanılarak, mülkiyeti Hazineye ait olup Ticaret Bakanlığına tahsis edilen hizmet binaları / taşınmazlar üzerinde yer alan yapı ve tesislerin bünyesinde bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerin ihtiyaç duyulması halinde Ticaret Bakanlığı tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan 13.12.2021 tarihli protokolün bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Buna göre; İliniz sınırları dahilinde bulunan ve söz konusu protokol kapsamına giren Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi işlemlerinin bu protokol hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve konuyla ilgili olarak İlinize bağlı İlçelere de bilgi verilmesini arz / rica ederim.

Fikri YILDIRIM

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Protokol örneği. (3 Sayfa)

Dağıtım: Gereği: Bilgi: Taşra Teşkilatına, Ticaret Bakanlığına (Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)

Yazının PDF hali için TIKLAYINIZ   Protokolün PDF hali yazının sonundadır.

PROTOKOL

Amaç

Madde 1) Bu protokolün amacı; mülkiyeti Hazineye ait olup, Ticaret Bakanlığına tahsis edilen hizmet binaları/taşınmazlar içerisinde yer alan yapı ve tesislerde bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerin ihtiyaç duyulması halinde Ticaret Bakanlığı tarafından üçüncü kişilere kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2) Bu protokol, zemini ve / veya üzerindeki yapıların tamamı Hazineye ait olup, Ticaret Bakanlığına hizmet binası/taşınmaz olarak kullanılmak üzere tahsis edilen/tahsis edilecek olan taşınmazlarda yer alan/yapılacak olan yapı ve tesislerdeki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümleri kapsar. Yap İşlet Devret kapsamında yapılan gümrük kapıları ile tesisleri bu protokol kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3) Bu protokol, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70 inci maddesinin 5 inci bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Taraflar

Madde 4) Protokolün tarafları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ dır,

Tanımlar

Madde 5) Bu protokolde yer alan;

a) Bakanlık; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Kurum; Ticaret Bakanlığını,

c) İdare; Taşınmazın bulunduğu yer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü veya Milli Emlak Müdürlüğünü/Şefliğini,

ç) Taşınmaz; zemini ve/veya üzerindeki yapıların mülkiyeti Hazineye ait olup, Ticaret Bakanlığına tahsisli veya tahsis edilecek ve üzerinde Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen tesis ve müştemilatının bulunduğu taşınmazları,

d) Ticari ünite; Ticaret Bakanlığına tahsis edilen/edilecek olan taşınmazlar üzerinde yer alan/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesislerdeki ticari faaliyete konu her türlü gelir getirici bölümleri,

e) Sözleşme; Ticaret Bakanlığı ile üçüncü kişiler arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

f) Hasılat payı; Bu protokol kapsamında olan taşınmazlardaki ticari bölümlerin Kurum tarafından üçüncü kişilere kiralanması halinde elde edilecek gelirin KDV hariç yüzde otuzunu, ifade eder.

Süre

Madde 6) Bu protokolün süresi 10 (On) yıldır. Bu süre Kurumun talebi üzerine Bakanlık tarafından uzatılabilir.

Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmasına gerek yoktur.

Kiralama

Madde 7) Protokol kapsamındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak (bedel, süre vd.) Kurum tarafından kiraya verilecektir.

Ancak, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak kiralamalarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerince yapılacağı belirtilen tüm iş ve işlemler Kurum tarafından yerine getirilir.

Yetki ve işlemler

Madde 8) Bu protokol kapsamında olan taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerde yer alan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerin üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin işlemler, her türlü gözetim ve denetim yetki ve görevi Kurum tarafından yerine getirilir.

Protokol kapsamındaki ticari üniteler Kurum tarafından üçüncü kişilere bedelsiz olarak işlettirilemez.

Kiraya verilen ve Kurum tarafından onaylanan yerlere ilişkin kira sözleşmelerinin birer örneği, onayı müteakip otuz gün içerisinde ilgili idareye verilir.

Bu protokol kapsamında kalan taşınmazlardan olmakla birlikte protokolün imzalandığı tarihten önce İdare tarafından kiralanan yerlere ilişkin mevcut sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar aynı süre ve şartlarla ilgisine göre İdare tarafından yürütülür.

Hasılat Payının Ödenmesi

Madde 9 ) Bu protokol kapsamında olan taşınmazlardaki ticari bölümlerin Kurum tarafından üçüncü kişilere kiralanması halinde elde edilecek olan döner sermaye gelirinin yüzde otuzu hasılat payı olarak tahsili müteakip otuz gün içerisinde Kurum tarafından Bakanlık merkez muhasebe birimine ödenir.

Süresinde ödenmeyen bedeller

Madde 10) Kurum tarafından süresi içerisinde ödenmeyen Hasılat paylarına 21/7/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır.

Protokolün uygulanması

Madde 11) Kurum tarafından üçüncü kişilerle düzenlenecek sözleşmelerin süresi bu protokolün süresini aşamaz.

Ayrıca söz konusu alanların kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere aşağıdaki madde eklenecektir.

“Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında mülkiyeti Hazineye ait olup, Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen tesis ve müştemilatının ticari faaliyetlerde kullandırılması amacıyla kiralanmasına ilişkin esasları belirleyen protokolün, herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde iş bu kira sözleşmesi hüküm almaya veya tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır.”

Denetim ve kontrol

Madde 12) Protokol kapsamındaki taşınmazlara yönelik işgallere karşı gerekli denetim ve kontroller bizzat Kurum tarafından yapılır.

Protokol kapsamında kalan taşınmazların bulunduğu yer ile İlgili olarak çevrenin korunması, diğer özel Kanun hükümleri uyarınca alınması gereken tedbirler Kurum tarafından gerçekleştirilir.

Tahliye

Madde 13) Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi ya da protokolün sona ermesi durumunda kiracıların tahliyesi Kurum tarafından sağlanarak denetim ve İdare altına alınır.

Uygulanacak hükümler

Madde 14) Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yürürlük

Madde 15) Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.13/12/2021

Protokolün PDF hali için tıklayınız.

Yorum Yap