1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

2022/10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu Konutlarının Satış Gelirleri)


T.C. ÇEVRE, ŞEHIRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 97208366-010.99-3545848                              26/04/2022

Konu: Kamu Konutlarının Satış Gelirleri

GENELGE  (2022/10)

Bilindiği üzere; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beş ila onbirinci fıkralarında, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiş buna ilişkin usul ve esaslar da 385 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

4706 Kanunun 4 üncü maddesinin;

– Beşinci fıkrasında, “kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idarelerin, diğerleri için Bakanlığım= yetkili olduğu” yönünde,

– Yedinci fıkrasında, “Taş7nmaziann satışından elde edilen gelirlerin, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacağı ve özel gelir kaydedileceği, özel bütçeli idarelerde bu gelirlerin muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedileceği, diğer kamu idarelerinde ise, elde edilen gelirlerin kendi mevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedileceği” yönünde,

düzenlemelere yer verilmiştir.

385 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin;

– 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kamu konutlarının satış işlemleri sırasında yapılan masraflara esas olmak üzere, bu konutların satış bedelinin yüzde beşinin genel bütçenin “lojman satış geliri” hesabına gelir olarak kaydedileceği ve birinci fıkra kapsamında aktarılacak gelirlerden düşüleceği” yönünde,

– 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “bu Tebliğ kapsamındaki kamu konutlarının satışından elde edilen gelirlerden, Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında belediyelere ve il özel idarelerine pay verilemeyeceği, ” yönünde

düzenlemelere yer verilmiştir.

Ancak, 15/4/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 29 uncu maddede; mahalli idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; 4706 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi çerçevesince, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere Bakanlığımız tarafından 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan/yapılacak kamu konutlarına ilişkin işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden önce ihalesi yapılanlar;

1 Ocak 2022 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında ihalesi yapılan kamu konutlarından 15 Nisan 2022 tarihinden önce tahsil edilerek ilgili idarelere aktarılan satış gelirleri hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemesi,

– Söz konusu ihalelere ilişkin 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tahakkuk ve tahsil edilmemiş satış gelirleri ile bu ihalelere ilişkin müteakip taksitlerin genel bütçeye (06.1.1.01. Lojman Satış Gelirleri hesap koduna) kamu konutları satış geliri olarak kaydedilmesi,

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden sonra ihalesi yapılanlar;

– 15 Nisan 2022 tarihinden sonra 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutlarından sonraki yıllarda tahsil edilecek taksit tutarlar dahil olmak üzere elde edilen/edilecek tüm gelirlerin genel bütçeye (06.1.1.01. Lojman Satış Gelirleri hesap koduna) kamu konutları satış geliri olarak kaydedilmesi,

hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü)