2886 sayılı Kanuna Göre Parasal Limitler (2021)

Makalemizi paylaşır mısınız?

1) 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar

a) 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 17. maddesine göre, ihale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.

3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.

b) 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ un 17. maddesine göre yapılacak ilanlarda parasal sınırlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/17. Madde2. Fıkra1.052.000,00
3. Fıkra3.155.000,00

Tablo 1-2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar

Bu tabloya göre, tahmin edilen bedeli 1.052.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler, sadece 17. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine göre ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 1.052.000,00 TL’yi geçen ihaleler, (a) bendinin yanı sıra trajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 3.155.000,00 TL’yi geçen ihaleler ise bunların yanı sıra, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete’de ilan edilir.

2) 2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhaleler

a) 2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 45. maddesine göre, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. (Not: Bu sınırı geçen ihaleler kapalı teklif usulüyle yapılır) Ayrıca bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.

b) 2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelere Dair Parasal Sınır

Buna göre, 2021 yılında tahmin edilen bedeli 3.155.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir. Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Dolayısıyla Hazineye ait taşınmazların satışında 2021 yılında tahmin edilen bedeli 10.000.000,00 tl’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu453.155.000,00

Tablo 2-2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelere Dair Parasal Sınır

3) 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhaleler

a) 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 51. maddesine göre, aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir;

a) Yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler,

b) 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhalelere İlişkin Parasal Sınır

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/51. Maddea) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde115.000,00
b) Diğer ilçelerde57.000,00

Tablo 3-2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhalelere İlişkin Parasal Sınır

4) 2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesine Göre Mahalli Komisyonların İhale Yetkisi

a) 2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 76. maddesine göre, taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilir.

b) 2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesine Göre Mahalli Komisyonların İhale Yetkisine Dair Parasal Sınır

a)Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde694.000
b)Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde348.000
c)Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde252.000
ç)Diğer ilçelerde189.000

Tablo 4-2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesine Göre Mahalli Komisyonların İhale Yetkisine Dair Parasal Sınır

Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.            

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.