1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Tebliğleri
  3. 295 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarının İdaresi)

295 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarının İdaresi)


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 295) Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.06.2005/25848

19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin, 27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ıncı maddesiyle değişik (e) bendinde; “Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca bu Kanun Hükmünde Kararname amaçlarında kullanılmak üzere Başkanlığa tahsis edilir. Bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve diğer tasarruf hakları Başkanlığa aittir.” hükmü yer almaktadır.Bu Tebliğin kiraya ilişkin hükümleri, 2220.10.2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar hakkında söz konusu madde uyarınca aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1) Özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlara ilişkin Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tahsis talepleri Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının tahsis talepleri, onaylı uygulama imar planında belirtilen amaca ayrılmış olması kaydıyla görüş alınmaksızın sonuçlandırılacak, onaylı uygulama imar planı bulunmayan alanlarda Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının uygun görüşü alınacaktır. Onaylı uygulama imar planında belirtilen amaç dışındaki kullanımlara yönelik talepler Bakanlığımıza iletilmeden reddedilecektir.

Özel çevre koruma bölgesi kapsamından çıkarılan taşınmazların, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına olan tahsisleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

2) 383 sayılı KHK’nin 10/e maddesi uyarınca anılan Başkanlığa tahsis edilen veya tahsisi talep edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili işlemler Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yürütülecektir.

3) Özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Başkanlığa tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın idaresine (satış, kira, irtifak vb.) ilişkin işlemler, Başkanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlığımızca yapılacaktır.

Ancak, özel çevre koruma bölgelerinde yer almakla birlikte, uygulama imar planları onaylanmış alandaki Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların idaresine (satış, kira, irtifak vb.) ilişkin işlemler, plan kararlarına uyulması şartıyla Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının görüşü alınmadan sonuçlandırılacaktır.

4) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen sahada kalan ve önceden Bakanlığımız tarafından kiraya verilen veya üzerinde kullanma izni tesis edilen taşınmazlar sözleşme süresi sonuna kadar Bakanlığımız tarafından idare edilecektir.

5) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına tahsisli iken tahsisleri kaldırılan veya özel çevre koruma bölgesinden çıkarılması nedeniyle tahsisleri sona eren taşınmazlardan daha önce Başkanlıkça kiraya verilen veya işletilen/işlettirilenlerin sözleşmeleri süre sonuna kadar devam edecek ancak tahsisin sona ermesinden itibaren kira bedelleri Bakanlığımızca tahsil edilecektir.

Tebliğ olunur.

Yorum Yap

Yorum Yap