037 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İhale istizanlarında yer alması gereken bilgiler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Şube : IV. Ks. 3. Md.                                                             Ankara, 06.05.1970

Sayı : 3308-1666/9920-17

Konu : İhale istizanlarında yer alması gereken bilgiler

Sıra No. : 37

………………………………….. Valiliğine

Bu Tebliğin satış ile ilgili hükümleri 150 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hazineye ait taşınır  ve taşınmaz malların, 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince satışı ve kiraya verilmesi ile ilgili ihale istizanlarında hangi hususların belirtileceği ve ne gibi bilgilerin verileceği 6.8.1947 tarihli, 3301-74/10059-109 sayılı (682 sıra sayılı); 19/10/1954 tarihli, 3308-1777/19708-185 sayılı (804 sıra sayılı); 15/3/1963 tarihli, 3308-1666/4651-24 sayılı (882 sıra sayılı) genel yazılarda açıklanmış olduğu halde, genelgelerde belirtilen hususlara riayet edilmediği Bakanlığa gelen ihale istizanlarından anlaşılmaktadır.

Fuzulî yazışmalara sebep olan bu halin devam etmemesi için, ihale istizanlarında gözönünde bulundurulacak hususların tekrarında fayda görülmüştür.

Bilindiği üzere, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre satılan taşınır mallarla taşınmaz malların ihale bedelleri 3000 lirayı aştığı ve yine bu Kanun hükümleri dairesinde kiraya verilen taşınmaz malların bir yıla isabet eden kira bedeli 3000 lirayı geçtiği taktirde (2490 sayılı Kanunun 65 inci maddesi mucibince hazırlanıp yürürlüğe konan Tüzük’e göre) kat’i ihaleyi yapmak mahallî komisyonların yetkileri dışında kaldığından, kat’i ihale için Bakanlıktan muvafakat istenmesi lazımdır.

Bakanlığa gönderilecek ihale istizanına ait yazı ve telgraflarda yer alacak bilgiler ise aşağıda  gösterilmiştir.

1 – İstizana konu ihalenin satışa mı, yoksa kiraya vermeğe mi taallük ettiği,

2 – Satılan veya kiraya verilen mal;

a) Taşınmaz mal ise, cinsi (bina, arsa, arazi gibi), vasfı, durumu, bulunduğu yerin mahalle ve sokak ismi, kapı numarasiyle (varsa) kadastro veya imar ada ve parsel numarası, yüzölçümü miktarı (metrekare olarak) ;

b) Taşınır mal ise, cinsi, evsafı, adedi veya kilosu ;

3 – Muhammen bedel (taşınmaz mal satışlarında, tahmin ettirilen bedelin beher metrekaresine mi veya tamamına mı veyahut Hazine hissesine mi ait olduğu; taşınır mal satışlarında, beher parçasına mı veya beher kilosuna mı ait olduğu; kiraya vermede, tahmin ettirilen bedelin bir yıllık kira mı, yoksa 2 veya 3 yıllık kira mı olduğu tasrih olunacaktır.)

4- Teklif edilen bedel (taşınmaz mal satışlarında, beher metrekaresine mi veya tamamına mı veyahut Hazine hissesine mi ait olduğu; taşınır mal satışlarında, beher parçasına mı, yoksa beher kilosuna mı ait olduğu; kiraya vermede kaç yıllık müddete ait olduğu açıklanacaktır).

5- İhaleye kaç kişinin katıldığı,

6- Teklif edilen bedelin komisyonca lâyık had görüldüğü,

7- Müşterinin adı ve soyadı,

Milli Emlak Kitabı

8- İhalenin yapıldığı tarih,

9- İhale istizanına konu olan mal hakkında daha önce Bakanlıkla haberleşme yapılmış ise, bu husustaki Bakanlık yazısının tarih ve sayısı,

İstizan telgrafında veya yazısında noksansız olarak belirtilecek ve gerek muhammen bedel, gerekse kendisine muvakkat ihale yapılan müşterinin teklif etmiş olduğu bedel rakkam ve yazı ile ifade olunacaktır.

Gereğinin buna göre yapılması ve yeter sayıda gönderilen bu genel yazının ilçelere de ulaştırılması rica olunur.

Maliye Bakanı Y.

M. AKMANSU

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.