1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. 4070 sayılı Kanun Kapsamında Satılan Hazine Taşınmazlarında Konulan Şerhler Kaldırılabilir mi?

4070 sayılı Kanun Kapsamında Satılan Hazine Taşınmazlarında Konulan Şerhler Kaldırılabilir mi?


4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışını öngörmekteydi.

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı

Kanuna göre Hazine’ye ait tarım arazileri, kullanıcılarına, hissedarlarına ve kiracılarına doğrudan satılabilmekteydi. Kanun’un 5. maddesine göre topraksız veya yeterli toprağı olmaması nedeniyle 31.12.2002 tarihinden önce kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen kiracılara, talep etmeleri halinde, takdir edilecek bedel üzerinden doğrudan satış yapılabilir.

Kanun’un 6. maddesine göre Hazineye ait tarım arazilerindeki Hazine hissesi, talepte bulunan hissedarlara takdir edilecek bedel üzerinden doğrudan satılabilir.

Keza Kanun’un 7. maddesine göre ise Hazineye ait tarım arazileri, 31.12.2002 tarihinden önce beş yıl süreyle fiilen tarımsal amaçla kullanılması ve bu hususun Hazinece belirlenmiş olması şartıyla, kullananlara doğrudan satılabilir.

4070 sayılı Kanun Kapsamında Satılan Taşınmazlarda Şerh ve Amaç Dışı Kullanım

4070 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre “Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamaz, bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izne tâbidir.”

Keza 313 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri), mülga maddelerine göre, 4070 sayılı Kanun kapsamında satılan Hazine taşınmazlarının tapu kütüğüne “İşbu taşınmaz 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı Kanuna göre satılmıştır. On yıl süre ile tarım dışı amaçla kullanılamaz. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izne tabidir” şerhi konulacaktır.

4070 sayılı Kanun Kapsamında Satılan Hazine Taşınmazlarında Konulan Şerhler Kaldırılabilir mi?

4070 sayılı Kanun kapsamında satılan Hazine taşınmazlarının tapu kütüğüne konulan şerhlerin kaldırılması konusu 355 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 Tarım Arazilerinin Satışı) ile düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin 15. maddesinin 4. fıkrasına göre “Mülga 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında tapu kütüklerine konulan “Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri 10 yıl süreyle tarım dışı amaçlarla kullanılamaz” şeklindeki belirtmeler aynen korunur ve bu belirtmelerin kaldırılmasına yönelik talepler reddedilir. Bu süreninin sonunda tarım dışı amaçla kullanıma konu taşınmazın tapu kütüğündeki belirtmelerin kaldırılması işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden uygun görüş alınmak suretiyle ilgili defterdarlıklar tarafından sonuçlandırılır.”

Buna göre;

Eğer 10 yıllık süre henüz dolmamış ise bu belirtmeler aynen korunacak ve bu belirtmelerin kaldırılmasına yönelik talepler reddedilecektir.

Satıştan itibaren 10 yıllık süre dolmuş ise, taşınmazın tapu kütüğündeki belirtmelerin kaldırılması işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden uygun görüş alınmak suretiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacaktır. Yani Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerince uygun görüş verilmesi durumunda belirtmelerin kaldırılması mümkün olacaktır.

327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri) veya 355 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 Tarım Arazilerinin Satışı) nde milli emlak şefliklerine yetki devri yapılmadığından, ilçede yapılan satışlarda da belirtmenin kaldırılması işlemlerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından uygun görüş verildikten sonra Milli Emlak Şeflikleri veya (ilçede kurulmuşsa) Milli Emlak Müdürlüklerince sonuçlandırılması gerekmektedir.

Belirtmede “On yıl süre ile tarım dışı amaçla kullanılamaz.” hükmü yer aldığı için 10 yıllık sürenin, belirtmenin konulduğu tarihten başlanarak hesaplanması gerektiğini düşünüyorum.

4070 sayılı Kanun Kapsamında Satılan Hazine Taşınmazlarında Konulan Şerhler Kaldırılabilir mi?
Yorum Yap

Yorum Yap