5 Yıl İçinde Ruhsat Yenilemesi Yapılmayan İnşaatların Durumu

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre 5 yıl içinde iskan alınmazsa ne olur?

Ruhsat Yenilemesi Yapılmayan İnşaat ve Yapının Ruhsatsız Hale Gelmesi

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır.

Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir.

Bu durumda, yapı da ruhsatsız hale gelir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54. maddesine göre ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir.

Aynı maddeye göre; süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda idareler, ruhsat süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini yapar.

Yeniden Ruhsat Alınma Zorunluluğu

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54. maddesine göre, ruhsatı yukarıda açıklanan şekilde hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zorunludur.

Burada yapılması gereken işlem yenileme talebinde bulunulması değil, yeni ruhsat başvurusunda bulunulmasıdır.

Danıştay 6. Dairesi 06.01.2004 tarihli ve E:2002/3991, K:2004/418 sayılı kararında benzer bir durumda olan yapı için ruhsat yenilemesi yapılamamasında hukuka aykırılık görmemiştir.

Danıştay 6. Dairesi, 06.01.2004, E:2002/3991, K:2004/418        

Ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde inşasına başlanmayan veya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ruhsat yenilemesi de yapılmayan yapılara verilen ruhsatın hükümsüz sayılacağı, ruhsatsız sayılan yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerinin, ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olmayan yapılar için ruhsat yenilemesinin beşinci yılı içinde yapılacağı, bu yapılar hakkında ise ruhsat alma tarihindeki yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği hakkında.

3194 sayılı İmar Kanununun 29. maddesinin 1. fıkrasında, yapıya başlama müddetinin ruhsat tarihinden itibaren iki yıl olduğu, bu müddet zarfında yapıya başlanılmadığı veya yapıya başlanıp ta her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği taktirde verilen ruhsat hükümsüz sayılacağı, bu durumda yeniden ruhsat alınmasının mecburi olduğu ve başlanmış inşaatlarda kazanılmış hakların saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 12. maddesinde; ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihindeki yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, inşasına 2 yıl içinde başlanılmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapıların ruhsatsız yapı olarak değerlendirileceği, bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerinin uygulanacağı kuralları yer almıştır.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde inşasına başlanmayan veya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ruhsat yenilemesi de yapılmayan yapılara verilen ruhsatın hükümsüz sayılacağı, ruhsatsız sayılan yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihindeki yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerinin, ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayan yapılar için ruhsat yenilemesinin beşinci yıl içinde yapılacağı, bu yapılar hakkında ise ruhsat alma tarihindeki yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının taşınmazı, ruhsat yenilenme istemiyle yapılan başvuru tarihinde yürürlükte olan imar planında yeşil alanda kalması nedeniyle ruhsat verilmesi mümkün olmadığından dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

İnşaat Ruhsatımı Yenilemezsem Ne olur? Ruhsat Süresi Dolan ve Yenilemesi Yapılmayan Yapılar Hakkında Yıkım Kararı Alınabilir mi?

Ruhsat alınarak başlanmasına rağmen süresi içinde tamamlanmayan veya ruhsat yenilemesi yapılamayan yapılar ruhsatsız yapı haline gelir. Bu taşınmazlarda inşaata devam edilmesi durumunda İmar Kanununun 32 ve 42. maddelerine göre işlem yapılması gerekir. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Ruhsat Süresi Dolan ve Yenilemesi Yapılmayan Yapılar Hakkında Yıkım Kararı Alınabilir mi?

Ruhsat Süresi Dolmuş Yapılara İmar Para Cezası Uygulanabilir mi?

İmar Kanunun 42. maddesi uyarınca, ancak ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapılması durumunda para cezası verilmesi mümkündür. Bu nedenle, ruhsat ve eklerine aykırılık bulunmadığı ve ruhsat süresinin dolmasından sonra inşaata devam edilmediği sürece, sadece ruhsat süresinin dolmuş olması ve inşaatın ruhsatsız duruma düşmesi nedeni ile imar para cezası verilmesi mümkün değildir. Yani ruhsat süresi dolduktan sonra da inşaata devam edilmediği sürece sırf ruhsat süresinin dolması para cezası uygulanması için yeterli değildir.

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hangi Yapılara ve Fiillere İmar Para Cezası Uygulanır?

Yeni Ruhsat Talebinde Uygulanacak Hükümler

Yeniden ruhsat talebinde bulunulması halinde, alınacak ruhsat, bu ikinci ruhsatın veriliş tarihindeki hükümlere tabi olur. Yani yapıya daha önce başlanması kazanılmış hak oluşturmaz.

Danıştay 6. Dairesi, 13.02.2008, E:2006/1409, K:2008/933

Yeniden ruhsat talebinde bulunulması halinde, alınacak ruhsat, bu ikinci ruhsatın veriliş tarihindeki hükümlere tabi olduğu.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 27.12.1996 gününde yapı ruhsatı, 29.12.1998 gününde tadilat ruhsatı aldığı, yapının 1.10.2001 gününde mühürlendiği, 27.2.2002 günlü mahkeme kararı ile mühürleme işleminin iptal edildiği, bunun üzerine 4.11.2002 gününde tebliğ edilen işlemle mühürün kaldırıldığının bildirildiği ve davacının da 18.4.2005 gününde ruhsat yenileme başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Olayda, yapının mühürlendiği 1.10.2001 tarihinde ruhsat süresinin bitmesine yaklaşık iki aylık süre kaldığından 4.11.2002 gününde mühürün kaldırıldığının tebliğ edilmesi üzerine, kalan iki aylık süre içerisinde ruhsatın yenilenmesi için davalı idareye başvurulması gerekirken anılan başvuru yapılmadığı gibi, yukarıda içeriği yazılı Yönetmeliğin geçici 2. maddesi uyarınca da yapılmış bir başvurunun bulunmaması karşısında; anılan Yönetmeliğin değişik 12. maddesi hükmü uyarınca yapının ruhsatsız yapı olarak değerlendirilerek, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerinin yeniden ruhsat alınırken uygulanması gerekmektedir.

1 yorum

  1. Arkadaşlar ben belediyeye 5 katlı projemi sundum ancak bana 4 kat yapılması hususunda 4 katın ruhsatı verildi ancak inşaat yapım aşamasında ben belediyeye emsal için imar tadilatı vererek emsalimin yukseltilmesini talep ettim ve meclise sunulduktan sonra yapi ruhsatı yenileme aşamasında belediyede bulunan mekansal yapi sistemine tarih girildiği vakit 5 yıllık sürenin tamamlandığından sure uzatımı pasif hale geldiğinden işlem yapılamamıştır bu durumda ne yapmam gerekiyor

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.